SIRAKOVOVÁ, Eva, Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

odborná asistentka administrátorka FB stránky katedry
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
Miestnosť 5B.48
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1563
Konzultačné hodiny:

Skúškové obdobie, AR 2021/2022

Utorok: 13:00 - 14:00

Exam period, Academic Year 2021/2022

Tuesday: 13:00 - 14:00

Pedagogická činnosť:
 • Základy ekonómie 2 / Basics of Economics 1
 • Behaviorálna ekonómia / Behavioral economics
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Behaviorálna ekonómia
 • Experimentálna ekonómia
 • Ekonómia verejného sektora

Research Areas

 • Behavioral economics
 • Experimental economics
 • Public sector economics

 

Riešené výskumné projekty

 • APVV-18-0435 - Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík
 • VEGA 1/0239/19 - Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík

Research Projects

 • APVV-18-0435 - Behavioral Interventions in Local Government: Increasing the Efficiency of Local Public Policies
 • VEGA 1/0239/19 - Implications of Behavioral Economics for Streamlining the Functioning of Current Economies
Ďalšie informácie:

Jazyk / Language

 • Anglický jazyk / English