PIOVARČIOVÁ, Veronika, doc. Ing., CSc.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

docentka
Oddelenie makroekonómie
Miestnosť 5B.53
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1555
Konzultačné hodiny:

LS 2019/2020

Po: 10:30 - 11:15

Ut: 13:00 - 13:45

Pedagogická činnosť:
  • Ekonomická teória 1
  • Ekonomická teória 2
  • Makroekonómia 2
  • Komparatívna ekonómia

 

Gestor predmetov

  • Komparatívna ekonómia
Publikačná činnosť:

1996 - Piovarčiová, V.: Teórie kapitálu a úroku a mechanizmus fungovnia kapitálového trhu. Ekonóm, Bratislava 1996, 114 strán, ISBN 80-225-0753-9 6,324 AH

2004 - Piovarčiová, V.: Makroekonómia 5. Teória kapitálového trhu 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION, 2004, 102 strán, ISBN 80-8078-002-1

2011 - Lisý, J. a kol.: Ekonómia Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION, 2011 ISBN 80-8078-063-Piovarčiová, V. – kap. 3, 21, 35

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

Najvýznamnejšie výskumné projekty:

  • Projekt VEGA č.1/0409/14 Trendy vo vývoji komparatívnych ekonomických systémov - zodpovedná riešiteľka
  • Projekt VEGA č. 218 „Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky - vedúca výskumného tímu
  • Projekt VEGA č. 166 „Teoretické a hospodársko-politické podmienky a predpoklady dlhodobého ekonomického rastu SR ako člena Európskej únie v procese globalizácie“ – spoluriešiteľ
  • Projekt VEGA č. 183 „Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky SR ku eurozóne“ – spoluriešiteľ
  • Projekt Nadácie Tatra banky č. 2008vs031 „Integrácia multimédií do výučby VET a ETŽ“ – vedúca projektu