ADAMOVSKÝ, Peter, Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

odborný asistent
Oddelenie mikroekonómie
Miestnosť 5B.04
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1544
Konzultačné hodiny:

Skúškové obdobie, AR 2021/2022

Pondelok: 10:00 - 11:00

Exam period, Academic Year 2021/2022

Monday: 10:00 - 11:00

Pedagogická činnosť:
 • Základy ekonómie 1 / Basics of Economics 1
 • Základy ekonómie 1 / Basics of Economics 1(prednášky / lectures: NHF externé štúdium)
Publikačná činnosť:

Články v karentovaných časopisoch a v časopisoch registrovaných vo Web of Science a Scopus / Papers in journals registered in Web od Science (Current Contents) and Scopus

Vedecké články:

 • Adamovský, P., Gonda, V. (2019). Rozdiely v efektívnosti inovačných systémov Slovenska a vybraných krajín Európskej únie. Politická ekonomie, 67(2):181-197.

Odborné články a publikácie:

 • Gonda, V., Adamovský, P. (2020). Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Rectorate of the University of Economics in Bratislava. Ekonomický časopis, 68(1):107-112.
 • Gonda, V., Adamovský, P. (2019). Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Economics and Management Institute of the University of Economics in Bratislava. Ekonomický časopis, 67(1):105-111.
 • Gonda, V., Adamovský, P. (2018). Conference of Institute of Economics Research of the Slovak Academy of Sciences and Economics and Mangement Institute of the University of Economics in Bratislava. Ekonomický časopis, 66(1):105-112.
 • Gonda, V., Adamovský, P. (2016). Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Economics and Management Institute of the University of Economic in Bratislava. Ekonomický časopis, 64(10):1018-1025.

Publikačné výstupy v ostatných kategóriách / Papers in other categories

 • Adamovský, P., Mišutka, M., Bobovnický, A. (2020). Are Today's Innovators/Exporters Future Exporters/Innovators? A Counterfactual Analysis in Slovakia. Presented at the International May Conference on Strategic Management 2020 (IMCSM20), September 25-27, 2020, Bor, Serbia.
 • Bobovnický, A., Mišutka, M., Adamovský, P. (2019). Is Incentive for Innovation Effective? The Impact on Entreprises in Slovakia. In: Krstić, B. (2019). Improving Macroeconomic Competitiveness, 2019:59-77. ISBN 978‐86‐6139‐182‐8
 • Adamovský, P. (2018). Konvergencia národných inovačných systémov Slovenskej republiky a vybraných krajín Európskej únie z hľadiska inovačnej výkonnosti a efektívnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Gonda. Bratislava, 2018. 145 s.
 • Adamovský, P. (2017). Úloha verejnej podpory výskumu a vývoja v Slovenskej republike a krajinách V4. In: Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
 • Gonda, V., Adamovský, P. (2016). Komparácia a konvergencia inovačných systémov Slovenska, Európskej únie a vybraných krajín sveta. In: Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [24-28] CD-ROM. VEGA 1/0409/14.   
 • Adamovský, P. (2016). Podpora tvorby pracovných miest Slovenska a vybraných krajín EÚ prostredníctvom nástroja Horizont 2020. In: Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 24-28 CD-ROM. I-16-102-00.
 • Adamovský, P. (2016). Innovation, innovation systems, innovation policy and regional aspects of innovation in literature. In: EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 1-9 online.

Analytické výstupy pripravené pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru/Národný projekt Inovujme.sk / Analytical outputs prepared for the Slovak Innovation and Energy Agency/National project Inovujme.sk

Dostupné na / Available at: 

https://www.inovujme.sk/sk/archiv-dokumentov-np-zivse?s=analyzy-a-prognozy

Viac ako 150 článkov v novinách The Slovak Spectator / More than 150 articles in The Slovak Spectator

Dostupné na / Available at: 

https://spectator.sme.sk/aut/89/peter-adamovsky

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Mikroekonómia
 • Teória inovácií, inovačné systémy
 • Environmentálna a ekologická ekonómia

Research Areas

 • Microeconomics
 • Theory of Innovation and Innovation Systems
 • Environmental and Ecological Economics