NOVÁK, Marcel, Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

docent štatutárny zástupca dekanky NHF EUBA, prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
Oddelenie makroekonómie
Miestnosť 5B.54, 2B.40
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1298
Konzultačné hodiny:

Skúškové obdobie, AR 2021/2022

Streda: 09:00 - 10:00

Exam period, Academic Year 2021/2022

Wednesday: 09:00 - 10:00

Pedagogická činnosť:
  • Základy ekonómie 1 / Basics of Economics 1
Publikačná činnosť:

AAB Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách / Monographs published by foreign publishers

Ekonomický rast a ekonomický cyklus : teoretické a praktické problémy / Ján Lisý a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - 273 s.  ISBN 978-80-8078-405-8

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách / Textbooks published by foreign publishers

Ekonómia / Ján Lisý a kolektív ; recenzovali: Helena Masárová, Kamil Fuchs. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - 621 s.,  ISBN 978-80-7552-275-7

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch Papers in journals registered in Web od Science (Current Contents)

Transakčné náklady, vlastnícke práva a externality – k vedeckému odkazu R. H. Coasea / Anetta Čaplánová, Marcel Novák. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. - ISSN 0032-3233. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 244-257. (2015).

Public attitudes to GM foods. The balancing of risks and gains / John Hudson, Anetta Čaplánová, Marcel Novák. In Appetite. - London : Academic press Ltd - Elsevier Science Ltd, 2015. - ISSN 0195-6663. - Vol. 92 (2015), pp.303-313.

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WOS alebo SCOPUS Papers in journals registered in Web od Science (Current Contents) and Scopus

Analysis of Information and Communication Technology Adoption on the Organizational Financial Viability: Nonprofit Organization Perspectives / Marcel Novák, Sid Suntrayuth.
In International Journal of Interdisciplinary Organizational Studies. - Illinois : Common Ground Publishing, 2015. - ISSN 2324-7649. - Vol. 10, no. 3 (2015), pp. 17-34.

National initiatives to improve healthcare outcomes: a comparative study of health delivery systems in Slovakia and the United States / Robert Curtis, Anetta Čaplánová, Marcel Novák. In Hospital topics. - [S.l.] : Taylor & Francis Group, 2015. - ISSN 1939-9278. - Vol. 93. no. 4 (2015), pp. 84-91.

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch / Papers in other domestic journals

Komparácia ekonomických cyklov vybraných tranzitívnych ekonomík / Marcel Novák.
In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. - ISSN 0323-262X. - Roč. 37, č. 1 (2008), s. 80-87.

Vplyv prílevu priamych zahraničných investícií na ekonomický rast Slovenskej republiky / Marcel Novák, Martin Šustr. - VEGA 1/3837/2006. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal = The New economy. - Bratislava : EKONÓM, 2008. - ISSN 1336-1732. - Roč. 1, č. 1-2 (September 2008), s.115-124.

Faktory prílevu priamych zahraničných investícií do vybraných tranzitívnych ekonomík / Marcel Novák, Martin Šustr. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. - ISSN 0323-262X. - Roč. 38, č. 1 (2009), s. 70-80.

Otvorenosť a ekonomický rast - teoretický pohľad / Marcel Novák, Pavol Skalák.  In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. - ISSN 1336-1732. - Roč. 4, č. 4 (December 2011), s. 27-35.

Ukazovatele a meranie otvorenosti ekonomiky / Marcel Novák, Pavol Skalák. - ITMS 262 40120032. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. - ISSN 1336-1732. - Roč. 5, č. 1 (Marec 2012), s. 79-88.

Vývojové tendencie globálnej krízy v Európe / Marcel Novák, Marek Lenner. - ITMS 26240120032. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. - ISSN 1336-1732. - Roč. 5, č. 4 (December 2012), s. 119-131.

Pohľad ekonomických škôl na fenomén "Ekonomická kríza" = The Reflection of the term of "Economic crisis" / Marcel Novák, Marek Lenner. - ITMS 26240120032. - Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0165765/casopis 5-2012.pdf. - Popis urobený: 13.2.2013. - Názov z titulnej obrazovky. In Ekonomické spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. - ISSN 1336-9105. - Roč. 7, č. 5 (2012), s. 51-59 online.

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / Papers in foreign peer-reviewed scientific proceedings

Economic openness and growth / Marcel Novák, Pavol Skalák. - ITMS 26240120032.
In Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / Pod redakcją Stanisława Lisa ; Recenzenci Wacław Jarmołowicz, Maciej Miszewski, Tadeusz Sporek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - ISBN 978-83-7252-638-0. - S. 133-143.

 

BCI Skriptá a učebné texty / Scripts and textbooks

Medzinárodná ekonómia : (vybrané problémy) / Eva Muchová a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - 213 s.  ISBN 978-80-225-3257-0

 

Štatistika ďalších kategórií publikačnej činnosti:

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 21
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 26
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 12
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 1
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 3
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 6
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 8
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 2
GAI Správy 1
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 9

 

Štatistika ohlasov na publikačnú činnosť:

1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 5
2 Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 5
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 43
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu / Research Areas

  • Ekonomické cykly,
  • Priame zahraničné investície,
  • Menová politika

 

Riešené výskumné projekty / Research Projects

26240120032 Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí Lisý Ján 2010 – 2013
26140230005 Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave Lisý Ján 2012 – 2014

 

VEGA

1/0975/15 Makroekonomické a mikroekonomické prejavy a dôsledky inflácie a deflácie Novák Marcel 2015 - 2018
1/0477/13 Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v Eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax Novák Marcel 2013 – 2014
1/0246/16 Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu Lisý Ján 2016 - 2019
1/0761/12 Alternatívne prístupy k meraniu sociálno-ekonomického rozvoja (v kontexte Stratégie 2020 a ponaučení z globálnej finančnej krízy) Lisý Ján 2012 – 2015

 

Iné

2014vs025 Hosťujúci profesor na NHF EU v Bratislave – Makroekonomická teória (Nadácia TATRA BANKY) Novák Marcel  2014

 

Projekt excelentnosti ITMS 26240120032

2009 - súčasnosť
ZRIADENIE A PREVÁDZKOVANIE VÝSKUMNÉHO LABORATÓRIA
Centrum makroekonomických analýz a prognóz v podmienkach udržateľného rozvoja a globalizácie (s využitím metód experimentálnej ekonómie) 
Zodpovedná osoba: prof. Ing. Ján Lisý, PhD.

Cost 336/06
2007 – 2011
Science and Technology Reserch In a Knowledge-based Ekonomy (STRIKE) (29.11.2007-17.10.2011)
Hudec, Ladislav, Dr.
Kontakt: Čaplánová, Anetta, doc., Ing., PhD.

VEGA 268, MŠ 1/0517/10 
2010 – 2011
Vzájomné súvislosti ľudského kapitálu a flexibility pracovnej sily v kontexte znalostnej ekonomiky
Vedúca projektu: doc. Ing. Marta Martincová, PhD.

VEGA 269 MŠ 1/0440/10 
2010-2011
Makroekonomické aspekty globálnej finančnej krízy a svetovej hospodárskej recesie (s dôrazom na Slovensko a eurozónu)
Vedúca projektu: doc. Ing. Eva Muchová, PhD.

VEGA 259, MŠ: 1/0561/09 
2009 – 2011 
Determinanty makroekonomického vývoja ekonomického rastu SR pred vstupom do eurozóny, tendencie a perspektívy makroekonomického vývoja po prijatí eura. (1.1.2009-31.12.2011)
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Lisý, PhD.

VEGA 183, EČ MŠ SR: 1/4653/07 
2007-2009
Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne
Vedúca projektu: doc. Ing. Eva Muchová, PhD.

VEGA 166, EČ MŠ SR: 1/3837/06 
2006-2008 
Teoretické a hospodársko-politické podmienky a predpoklady dlhodobého ekonomického rastu SR ako člena Európskej únie v procese globalizácie (1.1.2006-31.12.2008)
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Lisý, PhD.

Projekt podpory kvality vzdelávania (Tatra banka)
2010-2010 
VET zóna
zodpovedný: Ing. Marcel Novák, PhD.

KEGA 494, projekt č. 295-027 EU-4/2010
2010 – 2011 
Medzinárodná ekonómia – nový predmet študijného programu (vypracovanie vysokoškolskej učebnice).
Vedúca projektu: doc. Ing. Eva Muchová, PhD.

Rozvojový projekt č. 5c261510
2007-2008
Projekt: e-Makro (30. 6. 2007-28. 2. 2008)
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Lisý, PhD. 

Kolektívny IGP PMVP č.: 23415009
2008-2010
Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík 
v podmienkach znalostnej ekonomiky
Vedúci projektu: Ing. Marcel Novák, PhD.

Kolektívny IGP č. 2315008/07 
2007 – 2009
Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie
Vedúci projektu: Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.

Ďalšie informácie:

Činnosti a aktivity / Other activities

Prípravné kurzy na prijímacie konanie 2007/2008 – súčasnosť

 

Zahraničné pobyty / Academic/research stays and visits

2012 - University of Coimbra, prednáškový pobyt, Erasmus teaching mobility 

2013 - University of Bath výskumný pobyt