MKIYES, Hussein, Ing.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

interný doktorand
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
Miestnosť 5B.50
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1514
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Ekonomiky arabských a rozvojových krajín
  • Štrukturálne problémy v sýrskom hospodárstve 
  • Kontroverzné otázky o účinkoch imigrácie na Európsku úniu 

Research Areas

  • Economies of Arab and developing countries 
  • Structural problems in the Syrian economy
  • Controversial issues about the effects of immigration on the European Union
Ďalšie informácie:

Jazyk / Language

  • Arabčina (materinský jazyk) / Arabic (native language)
  • Anglický jazyk, úroveň C1+ / English, level C1+ 
  • Slovenský jazyk, úroveň B2 / Slovak, level B2