LISÝ, Ján, prof. Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

emeritný profesor
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
Miestnosť 5B.46
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1550
Pedagogická činnosť:
 • Ekonomická teória 1 / Economic Theory 1
 • Ekonomická teória 2 / Economic Theory 2
 • Dejiny ekonomických teórií / History of Economic Thought
 • Liberálna a neoliberálna ekonómia / Liberal and neoliberal economics

 

Gestor predmetov / Person responsible for the subjects

 • Ekonomická teória 1 / Economic Theory 1
 • Ekonomická teória 2 / Economic Theory 2
 • Makroekonómia 2 / Macroeconomics 2
 • Liberálna a neoliberálna ekonómia / Liberal and neoliberal economics
Publikačná činnosť:

Monografie / Monographs: 4

Vysokoškolské učebnice / University textbooks: 10

Stredoškolské učebnice / High school textbooks: 12

Skriptá / Scripts: 34

Vedecké a odborné články / Scientific papers: 27

Citácie a ohlasy v zahraničí / Quotes and testimonials abroad: 80

Citácie v domácich publikáciách / Citations in domestic publications: 488

Ďalšie informácie:

Jazyk / Language

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk

 

Činnosti a aktivity / Other activities

 • 1998 – 2003 člen spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Ekonomická teória
 • 2003 – predseda spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Ekonomická teória
 • člen redakčnej rady Ekonomického časopisu
 • člen redakčnej rady časopisu Acta Academia Karviniensis, SU Karviná
 • člen redakčnej rady časopisu Ekonomika a spoločnosť, UMB Banská Bystrica
 • člen redakčnej rady časopisu Ekonomická Revue, EF VŠB Ostrava