HORBULÁK, Zsolt, Ing., Mgr., PhD.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

odborný asistent
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
Miestnosť 5B.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1572
Konzultačné hodiny:

Skúškové obdobie, AR 2021/2022

Pondelok: 13:30 - 14:30

Exam period, Academic Year 2021/2022

Monday: 13:30 - 14:30

Pedagogická činnosť:
 • Ekonomická teória 1 / Economic Theory 1
 • Všeobecné hospodárske dejiny / General Economic History
Publikačná činnosť:
 • Zsuzsa Szeiner – Ladislav Mura – Zsolt Horbulák – Mike Roberson – József Poór: Management Consulting Trends in Slovakia in the Light of Global and Regional Tendencies. In  Journal of Eastern European and Central Asian Research, roč. 7, č. 2, 2020, p. 191-204, ISSN: 2328-8272, 2328-8280 (online).
 • Zsolt Horbulák: Analýza hospodárskeho rozvoja južného Slovenska v normalizačnom období. In Politologické fórum, roč. 9, č. 1, 2020, p. 17-41, ISSN 1338-6859.
 • Zsolt Horbulák: Regionálne rozdiely na Slovensku v časoch normalizácie. In Politologické fórum, roč. 9, č. 1, 2020, p. 67-80, ISSN 1338-6859.

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Hospodárske dejiny

Research Areas 

 • Economic History 

 

Riešené výskumné projekty / Research Projects 

 • VEGA 1/0151/18 - Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0 
 • VEGA 1/0239/19 - Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík 

Research Projects 

 • VEGA 1/0151/18 - The Causality of the Collection of Local Taxes and Expenditures for the Performance of Self-Governing Functions in Economically Developed and Lagging Territories in the Context of Industry 4.0 
 • VEGA 1/0239/19 - Implications of Behavioral Economics for Streamlining the Functioning of Current Economies