HOLKOVÁ, Vieroslava, doc. Ing., CSc.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

docentka vedúca oddelenia
Oddelenie mikroekonómie
Miestnosť 5B.07
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1567
Konzultačné hodiny:

Zimný semester AR 2020/2021

Pondelok: 10:00 - 11:00

Pondelok: 14:45 - 15:15

Pedagogická činnosť:
 • Ekonomická teória 2
 • Mikroekonómia 2
 • Mikroekonómia 3
 • Vybrané témy z mikroekonómie

 

Gestorka predmetov

 • Mikroekonómia 2
 • Mikroekonómia 3
Publikačná činnosť:

1. vedecké monografie

 • Holková, V. (spoluautori: Veselková, A., Vidová, J.) (2019) Socio-ekonomické dimenzie kvality života. Vydavateľstvo Ekonóm, CD-ROM, ISBN 978-80-225-4542-6
 • Holková, V. (spoluautori: Veselková, A. Valach, M., Vidová, J., Psárska M.) (2013) Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte. Bratislava: Ekonóm. CD-ROM
 • Holková, V. (spoluautori: Laluha, I., Vidová, J., Dudová, I., Vondrová A., Psárska, M. (2010) Mikroekonomické súvislosti spotreby a kvality života domácností SR. Bratislava: Ekonóm, CD-ROM, ISBN 978-80-225-3123-8

 

2. vysokoškolské učebnice

 • Holková V. (spoluautor: Veselková, A.) (2020) Mikroekonómia. Bratislava: Wolters Kluwer SR, ISBN 978-80-571-
 • Holková, V. (spoluautori: Veselková, A., Lennerová, I., Valach, M.) (2017) Mikroekonómia. Bratislava: Sprint 2, ISBN 978-80-89710-34-8
 • Holková, V. (spoluautori: Veselková, A., Valach, M.) (2014) Mikroekonómia. Bratislava: Sprint 2, ISBN 978-80-89710-12-6
 • Holková, V. (spoluautor: Veselková, A.) (2008) Mikroekonómia. Bratislava: Sprint 2, ISBN 978-80-969927-9-9

 

3. karentované vedecké časopisy

 • Holková, V. (spoluautori: Sivák, R, Čaplánová, A., Hofreiter, M.) (2019). Empirical Evidence on Diverse Factor Shares across EU Countries, Ekonomický časopis, 67/2019, No 08, 857-878. 

 

4. vedecké odborné časopisy

 • Holková, V. (spoluautor: Veselková, A.) (2019) Teoreticko-praktické aspekty formovania kvality života z pohľadu spotreby. Ekonomické rozhľady, roč. 48/2019, č.3, 237-254
 • Holková, V. (2012) Kvalita života na Slovensku. Ekonomické spektrum, roč. 7, č. 3/2012
 • Holková, V. Európske dimenzie spotreby a kvality života. (2011) Ekonomické rozhľady, roč. 40, č. 1/2011, 39-50
 • Holková, V. (spoluautor: Laluha, I) (2008) Quality of Life from the Point of View of Changes in Slovak Household Consumption under New Economic Conditions. Ekonomické rozhľady, roč. I, č. 1/2008.
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • Kvalita života
 • Spotreba domácností
 • Zadlženosť domácností

 

Riešené výskumné projekty

 • VEGA č. 1/0608/08 Mikroekonomické súvislosti spotreby domácností a kvality ich života v nových ekonomických podmienkach, 2008-2019, zodpovedná riešiteľka
 • VEGA č. 1/0570/11 Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte, 2011-2013, zodpovedná riešiteľka
 • VEGA 1/0393/16 Európska únia v pokrízovom období – makroekonomické a mikroekonomické aspekty, 2016-2019, riešiteľka úlohy: Mikroekonomické aspekty spotreby slovenských domácností v pokrízovom období
 • VEGA č. 1/0356/19 Makroekonomické a mikroekonomické aspekty zadlžovania sa krajín a ekonomických subjektov v Európskej únii, 2019-2021, riešiteľka úlohy: Vplyv zadlženosti slovenských domácností na ich spotrebu a  kvalitu života
Ďalšie informácie:

Činnosti a aktivity

 • Členka senátu NHF EU v Bratislave, 1977-2007
 • Členka VR NHF EU v Bratislave, 2003-2007
 • Členka OK študijného odboru Ekonomická teória, 2011-2016
 • Členka SOK Ekonomická teória, NHF EU v Bratislave, 2019 -