ČAPLÁNOVÁ, Anetta, prof. Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

profesorka vedúca katedry, vedúca oddelenia
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
Miestnosť 5B.31
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1531
Konzultačné hodiny:

Letný semester AR 2020/2021

Pondelok: 13:30 - 15:00

Summer Semester of the Academic Year 2020/2021

Monday: 13:30 - 15:00

 

Pedagogická činnosť:
 • Ekonomická teória 1 v anglickom jazyku / Economic Theory 1 in English
 • Ekonomická teória 2 v anglickom jazyku / Economic Theory 2 in English
 • Dejiny ekonomických teórií / History of Economic Thought
 • Makroekonómia 3 / Macroeconomics 3

 

Gestorka predmetov / Person responsible for the subjects

 • Makroekonómia 3 / Macroeconomics 3
 • Teória verejnej voľby / Public Choice
 • Dejiny ekonomických teórií / History of Economic Thought
Publikačná činnosť:

Články v karentovaných časopisoch a v časopisoch registrovaných vo Web of Science a Scopus / Papers in journals registered in Web od Science (Current Contents) and Scopus

 • Čaplánová, A. (spoluautori: Sivák, R., Holková, V., Hofreiter, M.) (2019). Empirical Evidence on Diverse Factor Shares across EU Countries, Ekonomický časopis, 67/2019, No 08, 857-878. 
 • Čaplánová, A. (spoluautor K. Willett) (2019). Emission Discharge Permit Trading and Persistant Air Pollutants (A Common Pool Market Application with Health Risk Specifications). International Advances in Economic Research25(1), 19-38.
 • Čaplánová, A. (spoluautori  Hloukova, J., Tsigaris, P. a Sivak, R.) (2017). A behavioral portfolio approach to multiple job holdings. Review of Economics of the Household15(2), 669-689.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Hudson, J., Novák, M.) (2015) Public attitudes to GM foods: the balancing of risks and gains. Appetite, DOI:10.1016/j.appet.2015.05.031
 • Čaplánová, A. (spoluautor: Novák, M.) (2015) Transakčné náklady, vlastnícke práva a externality – k vedeckému odkazu R.H. Coaseho, Politická ekonomie, č. 2, 245.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Orviská, M., Hudson, J.) (2014) The Impact of Democracy on Well-being, Social Indicators Research, Social Indicators Research 115.1 (2014): 493-508.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Sivák, R.,Willett, K.) (2013) Pricing mechanisms for cap and trade policies: Computer assited smart markets for air quality, Journal of Environmental Planning and Management, Volume 57, Number 8, 3 August 2014, 1240-1251(12).
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Sivák, R., Hudson, J.) (2013) It takes two to tango: An analysis of credit applications, Eastern European Economics, vol. 51, no. 2, March–April 2013, 41–61. 
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Sivák, R., Hudson, J.) (2012) Vplyv priamych zahraničných investícií na inovačnú činnosť firiem. Politicka Ekonomie 6 (2012): 765-788.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Sivák, R., Hudson, J.) (2011) The impact of governance and infrastructure on innovation. In Post-communist economies: journal of the centre for research into post-communist economies, June 2011, vol. 23, num. 2, 203-217- Cena rektora EU v Bratislave za najlepšiu vedeckú stať v zahraničnom karentovanom časopise (2011). 
 • Čaplánová, A. (spoluautor: Orviská, M.) (2010). Determinanty subjektívneho blahobytu jednotlivcov (Dezagregovaná analýza). Ekonomický časopis, (01), 61-73.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Orviská, M., Hudson, J.) (2006) A cross section approach to measuring the shadow economy. Journal of Policy Modeling, 28(7), 713-724.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Orviská, M., Hudson, J.) (2005) Intended Electoral participation in Transition Countries. Economics of Governance. Issue 6, 211-228.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Orviská, M., Hudson, J.) (2004) Eastern European Attitudes to Integration with Western Europe, Journal of Common Market Studies, June 2004, Vol. 42, Issue 2, 271-288 
 • Čaplánová, A. (2003) Does the institutional type matter? Slovak higher education on its way to diversity. Tertiary Education and Management. 2003. 6. 317-340.
 • Čaplánová, A. (2003) Teória ľudského kapitálu a súčasná slovenská ekonomika. Ekonomický časopis. 2003. 8. 947- 962.
 • Čaplánová, A. 1995. Teoretické koncepcie švédskych ekonómov a hospodárska politika. Politická ekonomie. Praha. 3. 1995. 401-412.
 • Čaplánová, A. (1994) Štokholmská škola - predchodca Všeobecnej teórie? Ekonomický časopis. 9. 1994. 661-671.
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu / Research Areas

 • Nová inštitucionálna ekonómia
 • Teória verejnej voľby
 • Ekonómia verejného sektora
 • Behaviorálna ekonómia
 • Metodológia ekonómie 

 

Riešené výskumné projekty / Research Projects

 • VEGA 1/0239/19: Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík; zodpovedná riešiteľka

 • APVV-18-0435: Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík; lokálna koordinátorka na Ekonomickej univerzite

Ďalšie informácie:

Jazyk / Language

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk

 

Ďalšie aktivity / Other activities

 • Členka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 • Členka VR NHF EU v Bratislave
 • Členka VR EU v Bratislave
 • Predsedkyňa SOK Ekonomická teória, NHF EU v Bratislave
 • Členka SOK Financie, NHF EU v Bratislave
 • Členka OK Ekonómia, EU v Bratislave
 • Členka správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Zahraničné pobyty / Academic/research stays and visits

 • početné stáže, študijné, výskumné a prednáškové pobyty na výskumných pracoviskách a univerzitách v zahraničí