Katedra bankovníctva a medzinárodných financií pôsobí v rámci pedagogickej činnosti na všetkých stupňoch vzdelávania. Na 1. stupni štúdia zabezpečuje študijný program Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo spoločne s Katedrou financií a Katedrou poisťovníctva na Národohospodárskej fakulte a spoločný program Ekonómia a právo s Právnickou fakultou UK v Bratislave. Na 2. stupni štúdia garantuje študijný program Finančné trhy a investovanie, podieľa sa na zabezpečení študijného programu Financie a dane (predmet Medzinárodné financie), tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku (v rámci spoločného diplomu s Nottingham Trent University, Veľká Británia), podieľa sa na zabezpečení študijného programu Globálne financie v anglickom jazyku (v rámci dvojitého diplomu s National Institute of Development Administration - Bangkok, Thajsko), zabezpečuje výuku predmetu Regulácia a dohľad na finančných trhoch a Kolektívne investovanie v rámci spoločného programu Právo a ekonómia s Právnickou fakultou UK v Bratislave. Na 3. stupni štúdia sa podieľa na zabezpečení študijného programu Financie.

Vedecky a odborne sa katedra orientuje na otázky finančných trhov (peňažné, dlhopisové, akciové, komoditné, derivátové trhy a FOREX), kolektívneho investovania, bankovníctva, menovej politiky a medzinárodných financií. Výskumná činnosť katedry je zameraná na široké spektrum analýz v oblasti ekonomickej integrácie, finančných inovácií, digitalizácie, zelenej ekonomiky, príjmovej nerovnosti, kanálov menovej transmisie, riadenej depreciácie mien, finančného sprostredkovania a finančnej gramotnosti, behaviorálnych financií, úniku kapitálu, prania špinavých peňazí. Členovia katedry riešia výskumné úlohy grantových schém VEGA, KEGA; projekt APVV, sú súčasťou medzinárodných riešiteľských kolektívov v rámci schémy COST. Mladí vedeckí pracovníci a doktorandi sa okrem týchto projektov zapájajú aj do inštitucionálnych projektov Ekonomickej univerzity v Bratislave a NBS.

Aktuálne riešené vedecké projekty na katedre

 • VEGA 1/0639/24 Finančné inovácie, digitalizácia a finančná gramotnosť ako akcelerátory ekonomického oživenia v konkurenčnom prostredí s ekonomickými nerovnováhami

 • KEGA 031EU-4/2024 Energetická kríza a energetická bezpečnosť Slovenska a EÚ

 • APVV – 20-0359 Covid-19 pandémia,makroekonomický vývoj, potravinová bezpečnosť a blahobyt domácností

 • PMVP I - 24 - 10900 Zmeny v podnikateľských reáliách a transformácie podnikania integráciou nástrojov umelej inteligencie

Katedra rozvíja širokú spoluprácu s hospodárskou praxou v podobe dopytovo orientovaných projektov, konzultácií a odborných expertíz. Spolu s Tatra bankou, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zabezpečuje vzdelávací program pre študentov v rámci predmetu Operácie komerčných bánk.

Výsledky výskumnej činnosti prezentujú členovia katedry na medzinárodných vedeckých konferenciách, publikujú vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, príspevky v zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií, články v renomovaných vedeckých časopisoch. Medzi najvýraznejšie publikácie knižného charakteru patria:

 • Investovanie na finančných trhoch (2021)
 • Manažment portfólia v kolektívnom investovaní (2020)
 • Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív (2018)
 • Analýzy na akciových trhoch (2017)
 • Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku (2017)
 • The halloween effect on financial markets (2017)
 • Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi (2017)
 • Finančné trhy a bankovníctvo (2017)
 • Finančné trhy: nástroje a transakcie (2016)
 • Kolektívne investovanie (2012)
 • Medzinárodné finančné centrá – zmeny v globálnej finančnej architektúre (2010)
 • Riadenie úverového portfólia: vybrané kapitoly (2016)
 • Bankovníctvo (2009)
 • Účtovníctvo bánk (2009)
 • Vybrané účtovné operácie v komerčnej banke (2009)
 • Investičné a hypotekárne bankovníctvo (2008)
 • Menová politika – stratégie, inštitúcie a nástroje (2007)
 • Operácie komerčných bánk (2007)
 • Hypotekárne bankovníctvo: finančné nástroje na podporu bytovej výstavby na Slovensku (2007)
 • Behaviorálne financie a správanie investorov na finančných trhoch (2013)
 • Vybrané segmenty peňažného trhu (2013)
 • Komoditné trhy a reálne investície (2012)
 • Medzinárodné financie (2003)
 • Financie (2019)

Katedra v dvojročnom cykle organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu ICCBIF (International Conference on Currency, Banking and International Finance) s impaktovaním v databáze Web of Science (Clarivate Analytics).

Študenti študijného programu Bankovníctvo sa pravidelne zúčastňujú európskeho a svetového kola súťaže Rotman Trading Competition (Taliansko, Kanada) a opakovane sa umiestňujú na popredných miestach.

Naši absolventi majú vysoké uplatnenie na trhu práce, úspešne pôsobia v medzinárodných inštitúciách (napr. ECB, Bloomberg, Macquarie Group, Honeywell International), v prestížnych oblastiach praxe domácich finančných inštitúcií na rôznych manažérskych pozíciách (renomované auditorské spoločnosti, banky, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi) ako aj v štátnej správe.

Kde nás nájdete: III. poschodie, blok C (stará budova - V1) Telefón - sekretariát: +421 2 672 91 334

Vedenie katedry

KOTLEBOVÁ, Jana, doc. Ing., PhD.

KOTLEBOVÁ, Jana, doc. Ing., PhD.

vedúca katedry

docentka

3C.25 +421 2 6729 1325
 
ÁRENDÁŠ, Peter, doc. Ing., PhD.

ÁRENDÁŠ, Peter, doc. Ing., PhD.

vedúci oddelenia

docent

Oddelenie pre publikačnú a pedagogickú činnosť, Oddelenie pre vedecké projekty a spoluprácu s praxou 3C.10 +421 2 6729 1360
HUPKOVÁ, Silvia, Bc.

HUPKOVÁ, Silvia, Bc.

sekretárka

3C.04 +421 2 6729 1334
 
No image found

GACHOVÁ, Katarína, Ing., PhD.

tajomník a web koordinátor katedry

lektorka

3C.30 +421 2 6729 1392