Načítavam stránku...

Autorský kolektív v zložení Valéria Némethová (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja), Mária Širaňová (Katedra bankovníctva a medzinárodných financií) a Miroslav Šipikal (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja) publikovali vedecký článok na tému "Public support for firms in lagging regions - evaluation of innovation subsidy in Slovakia" v renomovanom vedeckom žurnáli Science and Public Policy vydávanom nakladateľstvom Oxford University Press. 

 

Autori v článku analyzujú efektívnosť regionálnej politiky EÚ zameranej na podporu inovatívnosti a konkurencieschopnosti u malých a stredných podnikoch v podmienkach regiónov Slovenska. Táto efektívnosť je skúmaná prostredníctvom modelovania Cobb-Douglasovej produkčnej funkcie a porovnania efektívnosti produkcie pre a po prijatí verejnej podpory. Na základe výsledkov je možné skonštatovať, že podpora mala pozitívny, ale iba krátkodobý efekt na celkovú produktivitu práce. Ako jedno z možných vysvetlení sa ponúka, že priemerná výška podpory bola nižšia, ako by bola optimálna výška podpory pre jeden podporený podnik. Na druhú stranu však výsledky poukazujú na to, že využitie podpory mohlo slúžiť skôr na obnovu kapitálu a nie sa zvýšenie samotnej inovačnej schopnosti podnikov.

Článok je dostupný na stránke časopisu. 

Autorom a členke KBMF gratulujeme k publikácii a k úspešnej medzi-katerdrovej spolupráci.

KBMF

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?