KOTLEBOVÁ, Jana, doc. Ing., PhD.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

docentka vedúca katedry
Oddelenie pre publikačnú a pedagogickú činnosť, Oddelenie pre vedecké projekty a spoluprácu s praxou
Miestnosť 3C.25
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1325
Konzultačné hodiny:

LS 2023/24:

Utorok: 17:00 - 17:45

Štvrtok: 13:30 - 14:15

 

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Menová teória a politika
 • Menová analýza a prognóza
 • Monetary theory and policy
 • Medzinárodné finančné centrá
 • Medzinárodné financie
 • FOREX
 • Špeciálny seminár (Rotman)
 • Finančné inovácie a digitalizácia

 

Gestor predmetov

 • Menová teória a politika
 • Menová analýza a prognóza
 • Medzinárodné financie
 • Medzinárodné finančné centrá
 • FOREX
 • Špeciálny seminár (Rotman)
Publikačná činnosť:

Ostatné vedecké články

ADC HORVÁTH, Roman - KOTLEBOVÁ, Jana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Interest Rate Pass-Through in the Euro Area: Financial Fragmentation, Balance Sheet Policies and Negative Rates. In Journal of Financial Stability. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 1878-0962, 2018, vol. 36, no. June, pp. 12-21. VEGA 1/0326/15. Registrovaný: Scopus.

ADM KOTLEBOVÁ, Jana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Stimulating economic recovery through euro area growth poles: call for more directed unconventional monetary policy measures? - Registrovaný: Web of Science. In Equilibrium. - Toruń : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017. ISSN 1689-765X, 2017, vol 12, no. 4, pp. 633-653. VEGA 1/0326/15, APVV-15-0666.

ADM ŠIRAŇOVÁ, Mária - KOTLEBOVÁ, Jana. SVAR Description of ECB Monetary Policy Effects via Banking Sector in Individual EA Countries: Case of Slovenia. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Monetary Economics and Finance : IJMEF. - [United Kingdom] : Inderscience, 2018. ISSN 1752-0479, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 56-75. VEGA 1/0326/15.

 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA CHOVANCOVÁ, Božena, ÁRENDÁŠ, Peter, KOTLEBOVÁ, Jana, PILCH, Ctibor. Analýzy na akciových trhoch. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 344 s.. ISBN 978-80-7552-796-7

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB CHOVANCOVÁ, Božena - MALACKÁ, Viera - DEMJAN, Valér - KOTLEBOVÁ, Jana. Finančné trhy : nástroje a transakcie. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Ľuboš Pavelka. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 664 s. [35,25 AH]. Ekonómia, 583. ISBN 978-80-8168-330-5.

AAB KOTLEBOVÁ, Jana. Medzinárodné finančné centrá. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2006. 303 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-109-5., počet AH 17,8

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC ŠIRAŇOVÁ, Mária - KOTLEBOVÁ, Jana. Distribution of liquidity throught the CBPP3 and ABSPP programs and credit capacity in the euro area member states. In European Union future perspectives: innovation, entrepreneurship & economic policy. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2016. ISBN 978-953-7320-24-9, p. 109-128. VEGA 1/0326/15.

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB SIVÁK, Rudolf - OCHOTNICKÝ, Pavol - BELIČKOVÁ, Kornélia - HORVÁTOVÁ, Eva - CHOVANCOVÁ, Božena - JANKOVSKÁ, Anežka - KOTLEBOVÁ, Jana - NEUBAUEROVÁ, Erika - PASTORÁKOVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie. Editor: Pavol Ochotnický. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 451 s. [30,89 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-232-2., počet AH 4,04

ACB KOTLEBOVÁ, Jana - CHOVANCOVÁ, Božena. Medzinárodné finančné centrá : zmeny v globálnej finančnej architektúre. Bratislava : IURA EDITION, 2010. 484 s. [25 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-299-3., počet AH Kotlebová 22

ACB KOTLEBOVÁ, Jana - SOBEK, Otto. Menová politika : stratégie, inštitúcie a nástroje. Bratislava : Iura Edition, 2007. 317 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-092-0, počet AH 22

ACB JANKOVSKÁ, Anežka - KOTLEBOVÁ, Jana - ŠTURC, Boris. Medzinárodné financie. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2003. 529 s. Ekonómia. ISBN 80-89047-56-4., počet AH 0,65

 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD JANKOVSKÁ, Anežka - KOTLEBOVÁ, Jana. Význam Special Drawing Rights v súčasnom medzinárodnom menovom systéme. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2003. ISSN 0013-3035, 2003, roč. 51, č. 1, s. 72-82.

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE CHOVANCOVÁ, Božena - KOTLEBOVÁ, Jana. Úloha ratingu pri hodnotení rizika v zmysle Bazilejskej dohody. In Acta academica karviniensia. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2004. ISSN 1212-415X, 2004, č. 1, s. 92-99.

ADE KOTLEBOVÁ, Jana. Future stance of currencies in the International monetary system. In Economic Analysis. - Belgrade : Dejan Erić, 2010. ISSN 1821-2573, 2010, vol. 43, no.1-2, s. 61-69 [AH 0,5].

ADE KOTLEBOVÁ, Jana. Main factors affecting the development of money stock in Slovakia and in other V4 countries. - Registrovaný: EBSCO. In Megatrend review : the international review of applied economics. - Belgrad : Megatrend University, 2010. ISSN 1820-4570, 2010, vol. 7, no. 2, s. 109-123. VEGA 1/0542/09.

ADE KOTLEBOVÁ, Jana. Euro Area in the conditions of global imbalance. In International journal of economics and finance studies. - Turecko : The Social Sciences Research Society, 2011. ISSN 1309-8055, 2011, vol. 3, no. 2, s. 137-147. VEGA 1/0542/09, ITMS 26240120032. Dostupné na : .

 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFA ŠIRAŇOVÁ, Mária - KOTLEBOVÁ, Jana. Possible impact of the ECB's outright purchase programmes on economic growth from individual eurozone countries' point of view. In MIC 2015. Managing sustainable growth. International conference. MIC 2015. Managing sustainable growth : joint international conference : Portorož, Slovenia 28-30 May 2015 [elektronický zdroj]. - Koper : University of Primorska, Faculty of mangement, 2015. ISBN 978-961-266-181-6, p. 195-207 online. VEGA 1/0326/15.

AFC KOTLEBOVÁ, Jana. Recycling of the currencies - the case of USD and Eur in the current financial turmoil. - Registrovaný: Web of Science. In Political sciences, law, finance, economics and tourism. International multidisciplinary scientific conferences. Political sciences, law, finance, economics and tourism : SGEM International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts : conference proceedings : 1-10 September 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-26-1. ISSN 2367-5659, s. VEGA 1/0613/12.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC KOTLEBOVÁ, Jana. Changes in the Holding of Liquidity during the Present Financial Crisis. - Registrovaný: Web of Science. In European Financial Systems 2014. International Scientific Conference. European Financial Systems 2014 : proceedings of the 11th International Scientific Conference : 12.-13.6.2014, Lednice. - Brno : Masaryk University, Česká republika 2014. ISBN 978-80-210-7153-7, pp. 322-329. VEGA 1/0613/12. Dostupné na : .

AFC KOTLEBOVÁ, Jana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. When credit matters – possible room for ECB's success in quantitative easing from selected EA members' point of view. In International conference on finance and banking. Proceedings of the 15th international conference on finance and banking : 13-14 october 2015, (Prague, Czech Republic). - Opava : Silesian University in Opava, 2016. ISBN 978-80-7510-186-0, s. 209-220. VEGA 1/0326/15.

BFA KOTLEBOVÁ, Jana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Stimulating economic recovery through EA growth poles. In Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. - [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017, p. 115 online.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD KOTLEBOVÁ, Jana. Euro area and Japan – different markets, similar unconventional monetary measures, same dilemma. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 3, pp. 1095-1103 online. VEGA 1/0326/15.

AFD KOTLEBOVÁ, Jana. Problems of Capital Flight of EA19 from Flow of Funds‘ View of Point. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 18th international scientific conference : 10th – 11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic Žilina : University of Žilina, 2018. VEGA 1/0613/18. APVV-15-0666

Vedecko-výskumná činnosť:

Aktuálne riešené vedecké projekty

 1. VEGA 1/0613/18 Prehlbovanie ekonomických nerovností v dôsledku distribučných efektov nekonvenčnej menovej politiky
 2. VEGA 1/0009/17 Budovanie kapitálovej únie v rámci Európy a jej efekty pre jednotlivé členské krajiny – 2017-2019
 3. APVV-15-0666 Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku – 1.7.2016 – 31.12.2019 – spoluriešiteľ projektu SAV
Ďalšie informácie:

Zahraničné výskumné pobyty a účasť na medzinárodných súťažiach

 1. Január 2013 Nottingham Trent University, Nottingham, United Kingdom
 2. Február 2016 University of Bangor, United Kingdom, pozvanie prof. Philippe Molyneux
 3. Jún-Júl 2016 University of Porto, Portugal, spolupráca s Dr. Manuel Duarte Rocha
 4. August 2016 Rotman European Trading Competition, LUISS Guido Carli University of Rome, Rome, Italy
 5. Február-Marec 2017 Rotman International Trading Competition, Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Canada
 6. September 2017 European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany
 7. Február 2018 Rotman International Trading Competition, Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Canada
 8. August 2018 Rotman European Trading Competition, LUISS Guido Carli University of Rome, Rome, Italy