HORVÁTOVÁ, Eva, prof. Ing., CSc.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

profesorka
Oddelenie pre vedecké projekty a spoluprácou s praxou
Miestnosť 3C.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1361
Konzultačné hodiny:

ZS 2024/25:

Konzultačné hodiny budú aktualizované v septembri 2024.

 

 

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Bankovníctvo
 • Regulácia a dohľad nad bankami

 

Gestor predmetov

 • Bankovníctvo
 • Operácie komerčných bánk
 • Investičné a hypotekárne bankovníctvo
Publikačná činnosť:
 1. HORVÁTOVÁ, Eva. 2022. Technical Efficiency of Banks in Slovakia from the Point of View of Mortgage Transactions. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 3, s. 1-9. 

 2. HORVÁTOVÁ, Eva. 2022. Štandardizácia európskych krytých dlhopisov a jej význam. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 2, s. [1-9].

 3. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana, HORVÁTOVÁ, Eva, LYÓCSA, Štefan, GERNÁT, Peter. 2022. New Credit Drivers: Results from a Small Open Economy. In Eastern European Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 0012-8775, 2022, vol. 60, no. 1, pp. 1-34 online. 

 4. HORVÁTOVÁ, Eva. 2020. Twenty Years of Mortgage Banking in Slovakia. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In International Journal of Financial Studies : [International, Peer-Reviewed, Scholarly Open Access Journal]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7072, 2020, vol. 8, no. 3, pp. [1-30] 

 5. HORVÁTOVÁ, Eva. 2019. Impact of Financial Crisis on Banking Sector in Western and Eastern European Countries. In MIC 2018: Reflection on the Mediterranean. Mediterranean Conference. MIC 2018: Reflection on the Mediterranean : Proceedings of the Mediterranean Conference, (Vis, Croatia), 2018. - Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' Group, 2019. ISBN 978-953-7964-77-1, pp. 535-548.

 6. HORVÁTOVÁ, Eva. Bankovníctvo. Bratislava: SÚVAHA, 2000. 267 s. ISBN 80-88727-42-1.
 7. SIVÁK, Rudolf - HORVÁTOVÁ, Eva - MÚČKOVÁ, Viktória - TKÁČOVÁ, Dana. Hypotekárne bankovníctvo : finančné nástroje na podporu bytovej výstavby na Slovensku. Bratislava: Sprint vfra, 2007. 322 s. ISBN 978-80-89085-85-9.
 8. HORVÁTOVÁ, Eva - TKÁČOVÁ, Dana - MÚČKOVÁ, Viktória - BELÁS, Jaroslav - KORAUŠ, Anton - MAKÚCH, Miroslav. Operácie komerčných bánk. 1. časť. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 159 s. ISBN 978-80-225-2386-8.
 9. SCHWARZOVÁ, Mária - HORVÁTOVÁ, Eva. Vybrané účtovné operácie v komerčnej banke. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 130 s. ISBN 978-80-225-2675-3.
 10. HORVÁTOVÁ, Eva. Bankovníctvo. Žilina : GEORG Žilina, 2009. 318 s. ISBN 978-80-89401-03-1.
 11. HORVÁTOVÁ, Eva et al. Operácie komerčných bánk. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 304 s. [20,11 AH]. ISBN 978-80-225-2928-0.
 12. HORVÁTOVÁ, Eva. Makroekonomické podmienky formovania hypotekárneho trhu na Slovensku. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Slovak Academic Press ; Bratislava, 1998. ISSN 0013-3035, 1998, roč. 46, č. 4, s. 471-492.
 13. HORVÁTOVÁ, Eva. Koncepcia kapitálovej primeranosti bánk a investičných podnikov v podmienkach Európskej únie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 6, s. 582-597.
 14. MÚČKOVÁ, Viktória - HORVÁTOVÁ, Eva. Hypotekárne bankovníctvo v Nemecku po prijatí novej legislatívy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 10, s. 987-1006.
 15. Behavior investors on financial markets By: Pilch, Ctibor; Horvatova, Eva. Conference: 9th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions Location:VSB TU Ostrava, Fac Econ, Finance Dept, Ostrava, CZECH REPUBLIC Date: SEP 09-10, 2013. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS, PTS I-III Book Series: Financial Management of Firms and Financial Institutions-Ostrava Pages: 675-680 Published: 2013
 16. Analysis of the problem of pro-cyclicality in the Eurozone and pro-cyclicality solutions in Basel III By: Horvatova, Eva. Edited by: Deev, O; Kajurova, V; Krajicek, JConference: 10th International Scientific Conference on European Financial Systems 2013 Location: Masaryk Univ Ctr, Telc, CZECH REPUBLIC Date: JUN 10-11, 2013
  Sponsor(s): Masaryk Univ, Fac Econ & Adm; Masaryk Univ, Dept Finance; Masaryk Univ, Inst Financial Market. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2013: PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Pages: 126-133 Published: 2013.
 17. Okrem toho viac než 100 publikácií.