ÁRENDÁŠ, Peter, doc. Ing., PhD.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

docent vedúci oddelenia
Oddelenie pre publikačnú a pedagogickú činnosť, Oddelenie pre vedecké projekty a spoluprácu s praxou
Miestnosť 3C.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1360
Konzultačné hodiny:

LS 2021/2022:

Pondelok: 12:30 - 13:30

Streda: 12:30 - 13:30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Komoditné trhy
 • Komoditné trhy a reálne investovanie
 • Kolektívne investovanie
 • Investičné analýzy na kapitálových trhoch
Publikačná činnosť:

Monografie

 1. The Halloween Effect on Financial Markets. 2017, Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-576-5.
 2. Analyzy na akciovych trhoch. 2017, Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-796-7
 3. Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku. 2017, Bratislava: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-8166-663-4

Učebnice

 1. Komoditné trhy a reálne investície. 2012, Bratislava: Iura Edition, ISBN 978-80-8078-453-9.

Články v karentovaných časopisoch

 1. The Adaptive markets hypothesis and the BRIC share markets. 2015, Ekonomický časopis, 63(10), ISSN 0013-3035.
 2. Akciový trh verzus reálna ekonomika a jej indikátor HDP. 2016, Politická ekonomie, 64(8), ISSN 0032-3233.

Články v nekarentovaných časopisoch zaradených v databázach WoS a Scopus

 1. Long Term Passive Investment Strategies as a Part of Pension Systems. 2015, Economics & Sociology, 8(3), ISSN 2071-789X.
 2. Central and Eastern European Share Markets and the Halloween Effect. 2016, Montenegrin Journal of Economics, 12(2), ISSN 1800-5845.
 3. The Halloween Effect on the Agriculture Commodities Markets. 2017, Agricecon, 63(), ISSN 0139-570X.
Vedecko-výskumná činnosť:

2011-2013 - VEGA 1/0329/11 - Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky

2014-2016 - VEGA 1/0124/14 - Úloha finančných inštitúcií a kapitálového trhu pri riešení problémov dlhovej krízy v Európe

2017-2019 - VEGA 1/0009/17 - Budovanie kapitálovej únie v rámci Európy a jej efekty pre jednotlivé členské krajiny

2010 - PMVP 2315019 - Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja

2011 - PMVP 2315025 - Finančná exklúzia mladých ľudí v SR

2012 - PMVP 2315027 - Miesto, nástroje a úlohy finančného systému v snahe prekonať dlhovú krízu

2013 - PMVP I-13-102-00 - Finančná a dlhová kríza a jej dopad na finančné trhy

Ďalšie informácie:

Ocenenia: 

2013 - publikácia Komoditné trhy a reálne investície - Cena LITA za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii spoločenských vied

2016 - Ocenenie dekana NHF za mimoriadne výsledky v publikačnej činnosti za rok 2015