Katedra aplikovanej informatiky výpočtovej techniky (KAIaVT) je najmladšou katedrou Národohospodárskej fakulty EU. Existuje od školského roku 1997/1998, kedy vzniklo Výpočtové centrum, ktoré sa o 4 roky neskôr v školskom roku 2001/2002 pod vedením Ing. Zdenka Krajníka, PhD., pretransformovalo na KAIaVT. Katedra pri svojom vzniku mala iba 4 interných a 4 externých učiteľov, všetko odborných asistentov.

Od svojho vzniku katedra zabezpečuje výučbu fakultných predmetov Informatika I, II, III pre všetkých študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia, pričom Informatika III je v treťom semestri voliteľným predmetom. Katedra poskytuje kompletné vzdelanie tzv. tretej gramotnosti, t. j. získavanie vedomostí, zručností a návykov vo využívaní operačného systému MS Windows a kancelárskeho balíka MS Office.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa katedra orientuje na inovačné systémy vzdelávania a možnosti implementácie informačných technológií a prostriedkov výpočtovej techniky do výchovno-vzdelávacieho procesu. Členovia katedry sú riešiteľmi viacerých rozvojových projektov a spoluriešiteľmi projektov mladých vedeckých pracovníkov. Okrem toho sa členovia katedry aktívne zúčastňujú na konferenciách a publikačnej činnosti. Katedra zároveň zabezpečuje konzultácie z oblasti informatiky pre celú fakultu.

 

Doterajšími vedúcimi katedry od jej založenia po súčasnosť sú:

2001 – 2004 Ing. Zdenko Krajník, PhD.

30.01.2004 – 31.07.2004 Ing. Ivan Šóš (poverený vedením)

01.08.2004 – 31.10.2006 Ing. Radovan Ščesný

01.11.2006 – 31.10.2009 Ing. Ivan Šóš, PhD.

01.11.2009 – 30.04.2012 Mgr. Slávka Prváková, PhD. 

01.05.2012 – 30.11.2016 Ing. Pavol Skalák, PhD.

1.12.2016 Ing. Lucia Lacko-Bartošová, PhD.