GAŠPERANOVÁ, Agneša, RNDr., PhD.

101010 - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

odborná asistentka tajomníčka katedry
Miestnosť 5C.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1513
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 11:00 –12:30

Pedagogická činnosť:
  • Informatika 1
  • Informatika 2
Publikačná činnosť:

GAŠPERANOVÁ, Agneša - NAPOLITANO, Barbara. Aplikovaná informatika na Národohospodárskej fakulte EU a požiadavky hospodárskej praxe. In DidInfo 2011 : [recenzovaný zborník] : 17. ročník národnej konferencie, Banská Bystrica 2011 [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2011. ISBN 978-80-557-0142-4, s. 92-97.

GAŠPERANOVÁ, Agneša - NOVÁK, Martin - ŠÓŠ, Ivan. IKT v práci zamestnancov v školstve : podporný študijný materiál. Bratislava : Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 2011. 77 s. ISBN 978-80-970663-0-7.

GAŠPERANOVÁ, Agneša. Význam predchádzajúcej vedomosti vo výučbe aplikovanej informatiky. In I & IT 2009 : 4. ročník [medzinárodnej] konferencie Informatika a informačné technológie: Nové trendy v aplikovanej informatike : recenzovaný zborník : Banská Bystrica, 8.-9. október 2009 [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. ISBN 978-80-8083-905-5, s. 88-91.

GAŠPERANOVÁ, Agneša. Analýza rozsiahlych tabuliek v Exceli. In Journal of Technology and Information EDUCATION : časopis pro technickou a informační výchovu. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISSN 1803-6805, 2010, roč. 2, č. 2, s. 63-67. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: .

GAŠPERANOVÁ, Agneša. Using pivot tables in spreadsheets for business modeling in Informatics education. In Virtual University : 10th international conference [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2009. ISBN 978-80-89316-11-3, s. [1-4].

GAŠPERANOVÁ, Agneša. Význam existujúcich vedomostí pri výučbe informatiky v ekonomickom vzdelávaní. In Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2762-0, s. [1-4]. Dostupné na internete: .

GAŠPERANOVÁ, Agneša. Dištančné vzdelávanie na Katedre aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky NHF EU. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2724-8, s.

GAŠPERANOVÁ, Agneša. ECDL - nástroj ekonomického vzdelávania. In Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. ISBN 978-80-225-2620-3.

GAŠPERANOVÁ, Agneša. Využitie LMS Moodle v diaľkovej forme štúdia na NHF v predmete Informatika. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra, 28. - 29. máj 2008 [elektronický zdroj]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky, 2008. ISBN 978-80-8094-317-2, s. 167-172.

GAŠPERANOVÁ, Agneša. Zostrojenie a úprava grafu v exceli. In DidInfo 2008 : medzinárodná konferencia konaná pod záštitou ministra školstva SR, Banská Bystrica, 3. - 4. 4. 2008. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2008. ISBN 978-80-8083-556-9.