Načítavam stránku...

 

Docent na Národohospodársku fakultu

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ) vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie docent nasledovne:

  • 1 miesto pre študijný odbor ekonomická teória

Predpokladaný nástup: 3. 2. 2020

Forma výberového konania: pohovor

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, vedecko-pedagogický titul docent, pedagogická prax v oblasti ekonómie, publikačná aktivita v domácich a zahraničných publikáciách v oblasti ekonómie, ovládanie anglického jazyka slovom a písmom, analytické zručnosti, ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy a ekonometrie je výhodou, účasť vo výskumných projektoch, medzinárodné vedecké kontakty, komunikatívnosť a bezúhonnosť.

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadenie funkcie docent:

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta podľa § 75 ods. 4 zákona o VŠ v znení neskorších predpisov je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent príslušnej vysokej školy v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu. Všeobecné kritériá vychádzajú zo štruktúry akreditovaných študijných odborov a programov fakúlt EU v Bratislave. Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie docenta sa posudzujú najmä kritériá: kvalifikačné predpoklady, pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka, iné významné skutočnosti z odborného pôsobenia uchádzača o funkciu docenta a bezúhonnosť.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti za ostatných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databázy SCOPUS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

Výberové konanie sa uskutoční v budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1.

Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou. 

 

Odborný asistent na Národohospodársku fakultu

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent takto:

  • 1 miesto na Katedru ekonomickej teórie

Predpokladaný deň nástupu: 3. 2. 2020

Forma výberového konania: pohovor

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD./CSc., pedagogická prax v oblasti ekonómie, publikačná aktivita v domácich a zahraničných publikáciách v oblasti ekonómie, ovládanie anglického jazyka slovom a písmom, analytické zručnosti, ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy a ekonometrie je výhodou, účasť vo výskumných projektoch, medzinárodné vedecké kontakty, komunikatívnosť,  bezúhonnosť.

 

  • 2 miesta na Katedru verejnej správy a regionálneho rozvoja, z toho
  • 1 miesto vyžaduje pedagogickú prax v niektorých z týchto oblastí: regionálna a urbánna ekonómia a politika, verejná ekonómia a politika, kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy; výskum a publikačná aktivita v domácich a zahraničných publikáciách v týchto oblastiach s preferenciou indexovaných časopisov a
  • 1 miesto vyžaduje pedagogickú prax v niektorých z týchto oblastí: geografia (geografia SR a sveta, politická geografia, GIS), lokálny a regionálny rozvoj, kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy; výskum a publikačná aktivita v domácich a zahraničných publikáciách v týchto oblastiach s preferenciou indexovaných časopisov.

Predpokladaný deň nástupu: 3. 2. 2020

Forma výberového konania: pohovor

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD./CSc., pedagogická spôsobilosť a výskumná prax, ovládanie anglického jazyka slovom a písmom, skúsenosti s prípravou a realizáciou domácich a zahraničných výskumných projektov, domáce a medzinárodné vedecké kontakty, komunikatívnosť,  bezúhonnosť.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti za ostatných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databázy SCOPUS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

Výberové konanie sa uskutoční v  budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1.

Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

 

Odborní asistenti na Národohospodársku fakultu

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent takto:

  • 2 miesta na Katedru financií, z toho:
  • 1 miesto do Oddelenia verejných financií a riadenia verejných výdavkov (výučba predmetov verejné financie a financie územnosprávnych celkov),
  • 1 miesto do Oddelenia daňovníctva a daňového poradenstva (výučba predmetov daňovníctvo, daňové účtovníctvo a daňový manažment)

Predpokladaný deň nástupu: 1. 12. 2019

Forma výberového konania: pohovor

 

  • 4 miesta na Katedru hospodárskej politiky

Predpokladaný deň nástupu:  – 2 miesta od 15. 10. 2019

                                                – 2 miesta od 1. 1. 2020

Forma výberového konania: pohovor

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD./CSc., pedagogická spôsobilosť a výskumná prax, aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka, komunikačné schopnosti,  bezúhonnosť.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti za ostatných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databázy SCOPUS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

Výberové konanie sa uskutoční v  budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1.

Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní/Žiadosť o prijatie do zamestnania

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?