Načítavam stránku...

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii lektor, a to:

  • 1 miesto na Katedru aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

Nástup: 1.9.2018

Forma výberového konania: ústny pohovor

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD./CSc., schopnosť výučby informatických predmetov, komunikatívnosť, bezúhonnosť.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: motivačný list, profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti za ostatných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov, vrátanie ich kópií, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz SCOPUS a WoS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka a na iných inštitúciách s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5. 

Výberové konanie sa uskutoční v  budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent takto:

  • 4 miesta na Katedru ekonomickej teórie
  • 2 miesta na Katedru bankovníctva a medzinárodných financií
  • 1 miesto na Katedru poisťovníctva
  • 1 miesto na Katedru verejnej správy a regionálneho rozvoja
  • 2 miesta na Katedru sociálneho rozvoja a práce
  • 1 miesto na Katedru financií

 

4 miesta na Katedru ekonomickej teórie

Nástup: 1.9.2018

Forma výberového konania: ústny pohovor

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD./CSc., pedagogická prax v oblasti ekonómie, publikačná aktivita v domácich a zahraničných publikáciách v oblasti ekonómie, ovládanie anglického jazyka slovom a písmom, analytické zručnosti, ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy a ekonometrie je výhodou, účasť vo výskumných projektoch, medzinárodné vedecké kontakty, komunikatívnosť, bezúhonnosť.

2 miesta na Katedru bankovníctva a medzinárodných financií

Nástup: 1.9.2018

Forma výberového konania: ústny pohovor

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD./CSc., ovládanie anglického jazyka slovom a písmom, schopnosť publikačnej aktivity v domácich a zahraničných publikáciách v oblasti bankovníctva a medzinárodných financií, schopnosť zabezpečovať výučbu v niektorých z nasledujúcich oblastí – výučba účtovníctva bánk, medzinárodných štandardov IFRS, medzinárodných financií, behaviorálnych financií a finančných derivátov, schopnosť realizovať a podávať vedecké výskumné projekty, komunikatívnosť, bezúhonnosť.

1 miesto na Katedru poisťovníctva

Nástup: 1.9.2018

Forma výberového konania: ústny pohovor

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD./CSc., pedagogická prax výhodou, ovládanie anglického jazyka slovom a písmom, publikovanie v renomovaných vedeckých časopisoch výhodou, komunikatívnosť, bezúhonnosť.

1 miesto na Katedru verejnej správy a regionálneho rozvoja

Nástup: 1.9.2018

Forma výberového konania: ústny pohovor

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD./CSc., pedagogická prax v oblasti ekonómie, ekonomickej geografie, alebo regionálneho rozvoja, publikačná aktivita v domácich a zahraničných publikáciách v oblasti regionálnej ekonómie, ekonómie alebo ekonomickej geografie s preferenciou indexovaných časopisov, ovládanie anglického jazyka slovom a písmom, pokročilé analytické zručnosti, práca s údajmi a ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy, ekonometrie a geografických informačných systémov, účasť v domácich a zahraničných výskumných projektoch, komunikatívnosť, bezúhonnosť.

2 miesta na Katedru sociálneho rozvoja a práce

Nástup: 1.9.2018 a 1.10.2018

Forma výberového konania: ústny pohovor

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD./CSc., pedagogická prax výhodou, ovládanie anglického jazyka slovom a písmom, publikovanie v renomovaných vedeckých časopisoch výhodou, komunikatívnosť, bezúhonnosť.

1 miesto na Katedru financií

Nástup: 1.9.2018

Forma výberového konania: ústny pohovor

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD./CSc., pedagogická prax v oblasti financií, publikačná aktivita v domácich a zahraničných publikáciách v oblasti financií, ovládanie anglického jazyka slovom a písmom, analytické zručnosti, ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy a finančnej ekonometrie, účasť vo výskumných projektoch, medzinárodné vedecké kontakty, komunikatívnosť, bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: motivačný list, profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti za ostatných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov, vrátanie ich kópií, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz SCOPUS a WoS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka a na iných inštitúciách s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

Výberové konanie sa uskutoční v budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?