Načítavam stránku...

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave má dlhodobo významné postavenie pri výchove ekonómov. NHF EU v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie na vysokej úrovni v jedinečných akreditovaných študijných programoch, o ktoré teória i prax prejavujú hlboký a trvalý záujem.

Vzdelávacia ako aj vedeckovýskumná činnosť NHF EU v Bratislave sa dlhodobo orientuje nielen na národohospodársku – makroekonomickú úroveň národného hospodárstva, ale aj na podnikateľskú – mikroekonomickú sféru, na bankovníctvo, daňovníctvo, poisťovníctvo, verejné financie, podnikateľské a medzinárodné financie, na regionálny rozvoj, verejnú správu a samosprávu, na prienik informatizácie do jednotlivých oblastí riadiacich a rozhodovacích činností.

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave sa podieľa na vytváraní spoločensky a ekonomicky významných podkladov a materiálov významných pre fungovanie spoločnosti. Úzko spolupracuje najmä s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj s významnými domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými ústavmi a inštitúciami.

Absolventi NHF EU v Bratislave preukázateľne dlhodobo dosahujú spoločensky uznávané umiestnenie a uplatnenie v širokom spektre hospodárskej praxe, a to aj mimo územia Slovenskej republiky.

 

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje vzdelávanie:

 

 • v 7. študijných programoch na 1. stupni štúdia:
 1. Financie, bankovníctvo a investovanie
 2. Poisťovníctvo
 3. Národné hospodárstvo
 4. Ľudské zdroje a sociálny manažment
 5. Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 6. Verejná správa a regionálny rozvoj
 7. Ekonómia a právo (spoločný študijný program s Právnickou fakultou UK v Bratislave)

 

 • v 11. študijných programoch na 2. stupni štúdia:
 1. Bankovníctvo
 2. Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 3. Financie
 4. Poisťovníctvo
 5. Hospodárska politika
 6. Sociálny rozvoj a sociálna politika
 7. Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 8. Verejná správa a regionálny rozvoj
 9. Medzinárodné financie
 10. International Finance (študijný program v anglickom jazyku)
 11. Global Finance (študijný program v anglickom jazyku)

 

 • v 5. študijných programoch na 3. stupni štúdia
 1. Ekonomická teória
 2. Hospodárska politika
 3. Verejná správa a regionálny rozvoj
 4. Financie a bankovníctvo
 5. Poisťovníctvo

 

Viac informácií o jednotlivých študijných programoch nájdete na: http://nhf.euba.sk/studium/prijimacie-konanie/studijne-programy

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?