Načítavam stránku...

Národohospodárska fakulta si v roku 2018 pripomenula 65. výročie svojho založenia. Dnes, tak ako aj v minulosti, patrí k najúspešnejším fakultám ekonomického zamerania na Slovensku. Jej najlepšou reklamou sú úspešní absolventi, ktorí sú pripravení na neustále sa meniace prostredie na trhu práce, a to tak v podmienkach SR, ako aj v medzinárodnom meradle. Národohospodárska fakulta ponúka širokú paletu akreditovaných študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Okrem študijných programov akreditovaných na fakulte ponúkame aj spoločné akreditované študijné programy s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave - Ekonómia a právo a Právo a ekonómia.  Fakulta poskytuje na druhom stupni štúdia tiež možnosť študovať program International Finance v anglickom jazyku a študovať spoločný program s Nottingham Trent University vo Veľkej Británii.

V rámci rozsiahlej spolupráce s praxou uskutočňujeme vzdelávacie aktivity pre našich študentov, čo sa odzrkadľuje na ich flexibilnej uplatniteľnosti po ukončení štúdia. Študentov sa snažíme pripraviť na ich budúcu kariéru s vedomím, že zamestnania zanikajú, ale zručnosti ostávajú. Oblasť vedy a výskumu patrí na Národohospodárskej fakulte medzi kľúčové, priamo nadväzuje na oblasť pedagogickú a je medzi nimi významná interakcia. Zvyšujeme kvalitu našich publikačných výstupov s cieľom pozitívne formovať prostredie ekonomického výskumu. Vzhľadom na rozmanité zameranie katedier ako nositeľov výskumných úloh sa vedecké kolektívy zapájajú do viacerých tematických oblastí vedeckého bádania. Na Národohospodárskej fakulte vydávame 3 vedecké a 1 odborný časopis. Zahraničné mobility našich študentov, učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov prispievajú k rozvoju medzinárodnej spolupráce a tiež aj k skvalitňovaniu našej práce. Sme zapojení do procesu medzinárodnej akreditácie, pretože je našou snahou neustále skvalitňovať procesy a aktivity, ktoré uskutočňujeme v súlade s naším poslaním.

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje vzdelávanie:

 

 • v 7 študijných programoch na 1. stupni štúdia:
 1. Financie, bankovníctvo a investovanie
 2. Poisťovníctvo
 3. Národné hospodárstvo
 4. Ľudské zdroje a sociálny manažment
 5. Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 6. Verejná správa a regionálny rozvoj
 7. Ekonómia a právo (spoločný študijný program s Právnickou fakultou UK v Bratislave)

 

 • v 11 študijných programoch na 2. stupni štúdia:
 1. Bankovníctvo
 2. Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 3. Financie
 4. Poisťovníctvo
 5. Hospodárska politika
 6. Sociálny rozvoj a sociálna politika
 7. Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 8. Verejná správa a regionálny rozvoj
 9. Medzinárodné financie
 10. International Finance (študijný program v anglickom jazyku)
 11. Global Finance (študijný program v anglickom jazyku)

 

 • v 5 študijných programoch na 3. stupni štúdia
 1. Ekonomická teória
 2. Hospodárska politika
 3. Verejná správa a regionálny rozvoj
 4. Financie a bankovníctvo
 5. Poisťovníctvo

 

Viac informácií o jednotlivých študijných programoch nájdete na: http://nhf.euba.sk/studium/prijimacie-konanie/studijne-programy

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?