Národohospodárska fakulta si v roku 2023 pripomína 70. výročie svojho založenia. Dnes, tak ako aj v minulosti, patrí k najúspešnejším fakultám ekonomického zamerania na Slovensku. Jej najlepšou reklamou sú úspešní absolventi, ktorí sú pripravení na neustále sa meniace prostredie na trhu práce, a to tak v podmienkach SR, ako aj v medzinárodnom meradle. Národohospodárska fakulta ponúka širokú paletu akreditovaných študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Okrem študijných programov akreditovaných na fakulte ponúkame aj spoločné akreditované študijné programy s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave - Ekonómia a právo a Právo a ekonómia.  Fakulta poskytuje na druhom stupni štúdia tiež možnosť študovať program International Finance v anglickom jazyku a študovať spoločný program s Nottingham Trent University vo Veľkej Británii.

V rámci rozsiahlej spolupráce s praxou uskutočňujeme vzdelávacie aktivity pre našich študentov, čo sa odzrkadľuje na ich flexibilnej uplatniteľnosti po ukončení štúdia. Študentov sa snažíme pripraviť na ich budúcu kariéru s vedomím, že zamestnania zanikajú, ale zručnosti ostávajú. Oblasť vedy a výskumu patrí na Národohospodárskej fakulte medzi kľúčové, priamo nadväzuje na oblasť pedagogickú a je medzi nimi významná interakcia. Zvyšujeme kvalitu našich publikačných výstupov s cieľom pozitívne formovať prostredie ekonomického výskumu. Vzhľadom na rozmanité zameranie katedier ako nositeľov výskumných úloh sa vedecké kolektívy zapájajú do viacerých tematických oblastí vedeckého bádania. Na Národohospodárskej fakulte vydávame 3 vedecké a 1 odborný časopis. Zahraničné mobility našich študentov, učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov prispievajú k rozvoju medzinárodnej spolupráce a tiež aj k skvalitňovaniu našej práce. Sme zapojení do procesu medzinárodnej akreditácie, pretože je našou snahou neustále skvalitňovať procesy a aktivity, ktoré uskutočňujeme v súlade s naším poslaním.

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave v číslach:

 o fakulte nhf

 

 

nhf programy2022

Viac informácií o jednotlivých študijných programoch.