Nadácia NÁRODOHOSPODÁR získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu vzdelávacieho projektu s názvom Podpora rozvoja kľúčových kompetencií žiakov stredných škôl v digitalizovanom prostredí.        

 Kód projektu:  312011AKL9
 Operačný program:   312000-Operačný program Ľudské zdroje
 Spolufinancovaný:  Európsky sociálny fond
 Prioritná os:   312010-1.Vzdelanie
 Začiatok realizácie:  11/2020
 Ukončenie realizácie:     04/2023
 Konkrétny cieľ:   Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
 Kategórie regiónov:  LDR-menej rozvinuté regióny

Realizácia projektu je priamo cielená na rozvoj vybraných kompetencií a zručností u pedagógov a žiakov v oblastiach digitálnej a informačnej gramotnosti s využitím mobilného vzdelávania (prezentácia tém týkajúcich sa digitálnej bezpečnosti, relevantnosti informačných zdrojov, finančných technológií a kryptomien). Ďalšou oblasťou, ktorú projekt rozvíja je finančná a ekonomická gramotnosť (prezentácia tém pre pedagógov týkajúcich sa finančného hospodárenia jednotlivcov a rodín, príjmov a výdavkov, poistenia, finančného zdravia, tém týkajúce sa žiakov ako príprava na podnikanie a orientácia na trhu práce; porovnanie výhod a nevýhod závislej práce a samostatnej zárobkovej činnosti a napr. ochrany práv spotrebiteľa). Treťou témou, na ktorú je projekt zameraný, je implementovanie metodiky v oblasti podpory rozvíjania zručností žiakov v kontexte osobnej, sociálnej a občianskej kompetencie (prezentované témy pre pedagógov ako záchranná sociálna sieť a schopnosť riešiť zložité životné situácie, udržateľné systémy, zmena klímy a demografické zmeny, komunitná a medzisektorová spolupráca).

Bonusom spolupráce na projekte bude zo strany zabezpečovateľa projektu poskytnutie výučbových materiálov pre pedagógov, vzdelávacích materiálov pre žiakov s praktickými príkladmi, powerpointových prezentácií zameraných na všetky vzdelávacie oblasti projektu.   

logo_eu.png op_ľz.png   nnlogo.png

Nadácia NÁRODOHOSPODÁR získala príspevok na podporu a realizáciu projektu v oblasti finančného vzdelávania od Nadácie Národnej banky Slovenska, ktorý je financovaný z Grantových programov Nadácie NBS.

Názov:FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ A SUBOPTIMÁLNE FINANČNÉ ROZHODNUTIA SENIOROV

Trvanie projektu:  7.10.2022 – 30.9.2023

Zámer projektu:         

  • zhodnotiť mieru finančnej gramotnosti reprezentatívnej vzorky dospelej populácie občanov Slovenskej republiky využitím metodiky OECD/INFE
  • analyzovať socio-demografické faktory asociované s úrovňou finančnej gramotnosti ako aj konkrétnymi finančnými rozhodnutiami
  • porovnať rozdiely finančnej gramotnosti medzi jednotlivými vekovými skupinami
  • zistiť vzťah medzi identifikovanou úrovňou finančnej gramotnosti a finančnými, resp. ekonomickými rozhodnutiami seniorov s využitím metódy ekonomického experimentu (identifikovať konkrétne finančné rozhodnutia, ktoré vykazujú najvyššiu mieru citlivosti na úroveň ich finančnej gramotnosti)

   nbs.jpg     nhf_narodohospodar.png