nadacia narodohospodar

Nadácia bola založená v roku 1991 ako Nadácia NHF EU a zaregistrovaná na Obvodnom úrade Bratislava 5, pod číslom 3/506/1991 z 15.4.1991. Mestská správa Slovenského štatistického úradu Bratislava pridelila nadácii identifikačné číslo (IČO) 17319579 dňa 7. 6.1991. Dňa 21.7.1997 bola v zmysle zákona č. 207/1996 Z.z. o nadáciách podľa par. 11 odsek 4 preregistrovaná na Ministerstve vnútra s názvom Nadácia NÁRODOHOSPODÁR pod číslom 203/Na-96/181 so sídlom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava.

V súlade s § 5 a § 42 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sa uskutočnila zmena Zriaďovacej listiny Nadácie NÁRODOHOSPODÁR na Nadačnú listinu, ktorá bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 29. 11. 2002 pod registračným číslom 203/ Na - 96/181-1. Dňa 16.6.2005 bolo nadácii pridelené daňové identifikačné číslo 2020933244.

Verejnoprospešný účel nadácie

Cieľom činnosti nadácie je podpora rozvoja vysokoškolského ekonomického vzdelávania študentov, pedagogickej činnosti a výskumu učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov fakulty, vytváranie podmienok na štúdium ekonómie čo najširšiemu okruhu záujemcov podľa potrieb spoločenskej praxe a zlepšovanie podmienok štúdia študentov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Uvedený cieľ napĺňa nadácia najmä nasledovnými aktivitami:

 1. Podporou ekonomického vzdelávania a výskumu študentov, učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov a zlepšovaním podmienok na štúdium a výskum študentov a uvedených pracovníkov.
 2. Podporou účasti a organizovaním vedeckých konferencií a seminárov poriadaných v SR a v zahraničí. Podporou medzinárodných aktivít učiteľov a študentov.
 3. Podporou publikovania vysokoškolských učebníc, monografií, vedeckých a odborných článkov.
 4. Podporou vytvárania podmienok na organizovanie rôznych foriem vzdelávania v súlade s pedagogickým a vedecko-výskumným profilom fakulty.
 5. Finančnou podporou sociálne odkázaných študentov pri mimoriadnych udalostiach.
 6. Podporou organizovania podujatí na prezentáciu, propagáciu a reprezentáciu fakulty.
 7. Oceňovaním najlepších študentských prác, dizertačných, vedeckých a odborných publikácií učiteľov. Oceňovaním študentov za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity.


Hospodárenie nadácie
Príjmami nadácie sú:

 • peňažné alebo nepeňažné dary poskytnuté nadácii formou darovacích zmlúv,
 • peňažné dary poskytnuté nadácií poukázaním podielu zo zaplatenej dane z príjmu od fyzických alebo právnických osôb,
 • výnosy z organizovanie vzdelávacích aktivít.


Oblasti použitia prostriedkov nadácie

 1. Udelenie Ceny Nadácie Národohospodár
 • za vynikajúce študijné výsledky počas 5-ročného štúdia na NHF EU so študijným priemerom známok do 1,50 - diplom s finančnou odmenou,
 • za mimoriadne tvorivý prístup pri vypracovaní diplomovej práce, diplom s finančnou odmenou,
 • laureátom študentskej vedeckej konferencie za študentskú vedeckú prácu a aktívny prístup pri spájaní teórie s praxou, diplom s finančnou odmenou,
 • za vynikajúce výsledky pri reprezentácii fakulty a univerzity.
 1. Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci sociálne odkázaným študentom.
 2. Poskytnutie príspevku nadácie na zabezpečenie pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti.
 3. Poskytnutie príspevku nadácie na úhradu nákladov pri študijných pobytoch a stážach študentov, učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov fakulty.
 4. Poskytnutie príspevku nadácie na úhradu nákladov na realizáciu projektov študentov, učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov fakulty, na podporu publikačnej činnosti, na organizovanie seminárov a konferencií a na úhradu nákladov spojených s účasťou na seminároch a konferenciách.
 5. Organizovanie vzdelávacích aktivít nadácie.

Poskytnutie finančnej výpomoci fakulte na financovanie nevyhnutných prevádzkových nákladov presahujúcich ročný rozpočet fakulty.