Načítavam stránku...

Prehľad činností nadácie vykonaných v roku 2012 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie

Podpora ekonomického vzdelávania a výskumu študentov, učiteľov a vedecko -výskumných pracovníkov a podpora zlepšovania podmienok na ich činnosť.

 1. Finančnou čiastkou 3 498,48 eur prispela Nadácia NÁRODOHOSPODÁR na úhradu nevyhnutných nákladov presahujúcich ročný rozpočet Národohospodárskej fakulty.
 2. Nadácia zakúpila umývačku riadu a mikrovlnnú rúru do miestnosti 2B 21 sekretariátu DNHF a dva kusy tlačiarne, dva kusy vývesných tabúľ a Iphone. Zakúpené zariadenia sú v evidencii majetku nadácie.

Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 1 344,93 eur.

V rámci projektu EXCELENTNOSTI nadácia NÁRODOHOSPODÁR zakúpila nábytok na zriadenie miestností na katedrách NHF v hodnote 9 189,17 eur.

 1. Z dôvodu prípravy podkladov k akreditácii boli výdavky vo výške 28,45 eur hradené nadáciou NÁRODOHOSPODÁR.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 14 061,03 eur.

 

Podpora účasti a podpora organizovania vedeckých konferencií a seminárov konaných v SR a v zahraničí. Podpora medzinárodných aktivít učiteľov a študentov.

 1. V roku 2012 nadácia na oblasť finančnej podpory študentov neprispela.
 2. Nadácia uhradila cestovné do Kanady a ubytovanie v Moskve a v Portugalsku. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 2 296,72 eur.
 3. Národohospodárska fakulta počas celého roka 2012 organizovala medzinárodné vedecké konferencie a semináre. Nadácia prispievala nasledovne:
 • Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou ekonomickej teórie v roku 2011 časť nákladov vynaložených na konferenciu bolo hradených v roku 2012 a to v sume 520,24,- € a boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.
 • Medzinárodná internetová vedecká konferencia „FIN STAR NET 2012“ organizovaná Katedrou bankovníctva a medzinárodných financií dňa 7. – 9. 2. 2012 prostredníctvom internetu. Počet účastníkov 11, náklady na organizačné zabezpečenie konferencie boli 65,80,- € a boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.
 • Medzinárodná vedecká konferencia ,,Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy“ organizovaná Katedrou sociálneho rozvoja a práce dňa 17. a 18. 5. 2012 vo Veľkom Mederi. Počet účastníkov 70 osôb, náklady na organizačné zabezpečenie konferencie boli 1 745,- € a boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.
 • Medzinárodná vedecká konferencia ,,Vývojové trendy v poisťovníctve 2012“ organizovaná Katedrou poisťovníctva dňa 31. 5. 2012 v Bratislave. Počet účastníkov 50 osôb, náklady na organizačné zabezpečenie konferencie boli 1 184,40,- € a boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.
 • Medzinárodná vedecká konferencia ,,7TH International conference on currency, banking and internatinal finance“ organizovaná Katedrou bankovníctva a medzinárodných financií v dňoch 27. – 28. 9. 2012 v Bratislave. Počet účastníkov 70 osôb a náklady na organizačné zabezpečenie konferencie boli 3 749,32,- € a boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.
 • Medzinárodná vedecká konferencia FINANCIE A RIZIKO organizovaná Katedrou financií dňa 26. 11. 2012. Počet účastníkov 70 osôb a náklady na organizačné zabezpečenie konferencie boli 987,34 ,- € a boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

Pre potreby konferencií nadácia zakúpila igelitové tašky s potlačou v čiastke 318 eur.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 8 570,10 eur.

 

Podpora publikovania vysokoškolských učebníc, monografií, vedeckých a odborných článkov.

 1. Aj v roku 2012 bola uplatnená požiadavka o podporu pri vydávaní recenzovaného vysokoškolského časopisu Nová ekonomika. Uhradené boli štyri čísla časopisu.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory boli 5 222,80 eur.

 

Podpora vytvárania podmienok na organizovanie rôznych foriem vzdelávania v súlade s pedagogickým a vedecko-výskumným profilom fakulty.

 1. Odborné kurzy - nadácia organizovala v spolupráci s fakultou a odbornými katedrami fakúlt Ekonomickej univerzity odborné kurzy pre záujemcov o vysokoškolské ekonomické univerzitné štúdium z predmetov na prijímacie pohovory – matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk. V priebehu mesiacov január až jún 2012 prebiehal víkendový kurz, na ktorom absolvovalo odbornú prípravu spolu 61 účastníkov, piatkový kurz 27 účastníkov a intenzívny opakovací kurz absolvovalo 71 účastníkov. Spolu 159 účastníkov a výdavky súvisiace so zabezpečením kurzov činili 8 594,80 eur.

V súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov realizuje Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou NÁRODOHOSPODÁR vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania:

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov odborných ekonomických predmetov (DPŠ) – kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov (pedagogickej kvalifikácie) učiteľov odborných ekonomických predmetov. V hodnotenom období na tejto forme štúdia v Kurze č. 7 študovalo a úspešne ukončilo 21 účastníkov. V Kurze č. 8 druhý ročník ukončilo 23 účastníkov a v treťom ročníku v štúdiu pokračuje 12 účastníkov. Do Kurzu č. 9 nastúpilo 24 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie činili čiastku 10 038,08 eur.
 2. Rozširujúce pedagogické štúdium na vyučovanie odborného predmetu administratíva a korešpondencia (RPŠ) – kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu administratíva a korešpondencia. V hodnotenom období na tejto forme štúdium ukončilo v Kurze č. 9 16 účastníkov. Do Kurzu č. 10 nastúpilo 16 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie činili čiastku 4 466,03 eur.
 3. Aktuálne otázky výučby odborných ekonomických predmetov (AV - aktualizačné, prípravné atestačné vzdelávanie) absolvuje 11 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie činili čiastku 505 eur.
 4. Štátna skúška z písania na počítači pre žiakov stredných odborných škôl – študijných odborov s ekonomickým zameraním organizuje tiež Katedra pedagogiky v spolupráci s nadáciou. V aktuálnom období vykonalo skúšku 1 251 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 19 306,31 eur.
 5. Doplňujúce denné pedagogické štúdium - (DPŠ) súbežné je určené pre študentov dennej formy inžinierskeho štúdia všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. V hodnotenom období na tejto forme štúdia študuje 56 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 1 445,60 eur.

Vo výdavkoch na vzdelávacie aktivity uvedené pod bodmi číslo 7, 8, 9, 10,11 sú zahrnuté aj náklady na ich organizačné, technické a materiálne zabezpečenie.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 44 355,82 eur.

 

Finančná podpora pri mimoriadnych udalostiach a pre sociálne odkázaných študentov

Táto oblasť finančnej podpory nebola čerpaná.

 

Podpora organizovania podujatí na prezentáciu, propagáciu a reprezentáciu fakulty.

Táto oblasť finančnej podpory nebola čerpaná.

 

Podpora oceňovania najlepších študentských prác, dizertačných, vedeckých a odborných publikácií učiteľov. Oceňovanie študentov za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity.

V roku 2012 ocenila nadácia študentov za vynikajúce študijné výsledky a najlepšie diplomové práce.

Podmienky na udelenie ocenenia za vynikajúce študijné výsledky s priemerom známok do 1,20 počas obdobia vysokoškolského štúdia na 2. stupni NHF EU splnilo 6 absolventov. Výdavky vrátane zhotovenia diplomov boli v čiastke 533,60 eur.

Za mimoriadne tvorivý prístup pri vypracovaní diplomovej práce bolo ocenených Cenou Nadácie NÁRODOHOSPODÁR 12 absolventov. Výdavky boli v čiastke 600 eur.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 1 133,60 eur.

Výdavky nadácie v roku 2012 boli podľa jednotlivých činností celkovo v čiastke 75 640,07 eur.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?