Načítavam stránku...

Prehľad činností nadácie vykonaných v roku 2011 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie

Podpora ekonomického vzdelávania a výskumu študentov, učiteľov a vedecko -výskumných pracovníkov a podpora zlepšovania podmienok na ich činnosť.

 1. Finančnou čiastkou 8 221,44 eur prispela Nadácia NÁRODOHOSPODÁR na úhradu nevyhnutných nákladov presahujúcich ročný rozpočet Národohospodárskej fakulty.
 2. Nadácia zakúpila žalúzie do miestnosti študijného oddelenia DNHF a kancelárske stoličky do učebne Katedry aplikovanej informatiky 2B01. Zakúpené zariadenia sú v evidencii majetku nadácie. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 406,20 eur.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 8 627,64 eur.

 

Podpora účasti a podpora organizovania vedeckých konferencií a seminárov konaných v SR a v zahraničí. Podpora medzinárodných aktivít učiteľov a študentov.

 1. V roku 2011 požiadala študentka Jana Struhárová, ktorá sa zapojila do programu ERASMUS v Paríži o finančnú výpomoc. Nadácia jej prispela na ubytovanie v čiastke 350 eur.
 2. Nadácia uhradila cestovné a ubytovanie na seminár v Prahe a vložné na medzinárodnú vedeckú konferenciu v Zlíne. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 295,61 eur.
 3. Národohospodárska fakulta počas celého roka 2011 organizovala medzinárodné vedecké konferencie a semináre. Nadácia prispievala nasledovne:

II. medzinárodná internetová vedecká konferencia „ FIN STAR NET 2011“ sa organizovala Katedrou bankovníctva a medzinárodných financií v dňoch 08. - 10. 02. 2011. Počet účastníkov 39, výdavky na zborník v čiastke 73,86 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie v vložného.

Medzinárodná konferencia „Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí“ sa organizovala Katedrou sociálneho rozvoja a práce dňa 09. 06. 2011 v Bratislave. Počet účastníkov 75, výdavky na občerstvenie a organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 2 271,76 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

Dňa 27. 06. 11. 2011 organizovala Katedra poisťovníctva vedeckú korešpondenčnú konferenciu pod názvom: „Vývojové trendy v poisťovníctve 2011 “. Elektronickou cestou sa zapojilo 8 účastníkov. Náklady na konferenciu neboli čerpané.

Dňa 04. 07. 2011 organizovala Katedra pedagogiky seminár pod názvom: „K revidovaným STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy a STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností“. Počet účastníkov 22, výdavky na občerstvenie v čiastke 27,19 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného.

Dňa 03. 10. 2011 organizovala Katedra pedagogiky medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania“. Konferencie sa zúčastnilo 60 účastníkov. Náklady na občerstvenie a organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 2 110,78 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

Dňa 11. 11. 2011 organizovala Katedra ekonomickej teórie medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „ETER 2011“. Konferencie sa zúčastnilo 110 osôb. Výdavky na občerstvenie a organizačné zabezpečenie konferencie (v čiastke 520,24 eur) boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného ale až v roku 2012.

Dňa 24. 11. 2011 organizovala Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja: „Inovatívne koncepty vo verejnej správe“. Konferencie sa zúčastnilo 35 účastníkov. Výdavky na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 149,92 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného.

Dňa 28. 11. 2011 organizovala Katedra financií medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „Financie a riziko“. Konferencie sa zúčastnilo 70 účastníkov. Náklady na občerstvenie a organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 1 584,60 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného.

Dňa 13. 12. 2011 organizovala Katedra pedagogiky seminár pod názvom: „Pedagogické praxe na FCŠ“. Počet účastníkov 23, výdavky na občerstvenie v čiastke 100,83 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie.

Dňa 14. 12. 2011 organizovala Národohospodárska fakulta seminár pod názvom: „Prezentácia výstupov vedeckovýskumných projektov riešených na katedrách Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave za rok 2011“. Výdavky na občerstvenie v čiastke 255,99 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie.

Pre potreby konferencií nadácia zakúpila igelitové tašky s potlačou v čiastke 312 eur.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 7 532,54 eur.

 

Podpora publikovania vysokoškolských učebníc, monografií, vedeckých a odborných článkov.

 1. Aj v roku 2011 bola uplatnená požiadavka o podporu pri vydávaní recenzovaného vysokoškolského časopisu Nová ekonomika. Uhradené boli štyri čísla časopisu.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory boli 3 093,40 eur.

 

Podpora vytvárania podmienok na organizovanie rôznych foriem vzdelávania v súlade s pedagogickým a vedecko-výskumným profilom fakulty.

 1. Odborné kurzy - nadácia organizovala v spolupráci s fakultou a odbornými katedrami fakúlt Ekonomickej univerzity odborné kurzy pre záujemcov o vysokoškolské ekonomické univerzitné štúdium z predmetov na prijímacie pohovory – matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk. V priebehu mesiacov január až jún 2011 prebiehal víkendový kurz, na ktorom absolvovalo odbornú prípravu spolu 80 účastníkov, piatkový kurz 31 účastníkov a intenzívny opakovací kurz absolvovalo 67 účastníkov. Výdavky súvisiace so zabezpečením kurzu činili 11 874,45 eur.

V súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov realizuje Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou NÁRODOHOSPODÁR vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania:

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov odborných ekonomických predmetov (DPŠ ) – kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov (pedagogickej kvalifikácie) učiteľov odborných ekonomických predmetov. V hodnotenom období na tejto forme štúdia v Kurze č. 6 študovalo a druhý ročník štúdia úspešne ukončilo 18 účastníkov. V Kurze č. 7 prvý ročník ukončilo 23 účastníkov a v druhom ročníku v štúdiu pokračuje 22 účastníkov. Do Kurzu č. 8 nastúpilo 24 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie činili čiastku 10 753,17 eur.
 2. Rozširujúce pedagogické štúdium na vyučovanie odborného predmetu administratíva a korešpondencia (RPŠ ) – kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu administratíva a korešpondencia. V hodnotenom období na tejto forme štúdium ukončilo v Kurze č. 8 14 účastníkov. Do Kurzu č. 9 nastúpilo 15 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie činili čiastku 4 015,86 eur.
 3. Aktuálne otázky výučby odborných ekonomických predmetov (AV - aktualizačné, prípravné atestačné vzdelávanie) absolvuje 10 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie činili čiastku 150 eur.
 4. Štátna skúška z písania na počítači pre žiakov stredných odborných škôl – študijných odborov s ekonomickým zameraním organizuje tiež Katedra pedagogiky v spolupráci s nadáciou. V aktuálnom období vykonalo skúšku 1 405 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 17 676,74 eur.

Vo výdavkoch na vzdelávacie aktivity uvedené pod bodmi číslo 7, 8, 9, 10,11 sú zahrnuté aj náklady na ich organizačné, technické a materiálne zabezpečenie.

 1. Ministerstvu školstva uhradila nadácia poplatok vo výške 75 eur na Projekt kontinuálneho vzdelávania – Aktuálne otázky výučby odborných ekonomických predmetov II. – prípravné atestačné vzdelávanie pre druhú atestáciu, ktorý bude realizovaný Katedrou pedagogiky v roku 2012.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 44 470,22 eur.

 

Finančná podpora pri mimoriadnych udalostiach a pre sociálne odkázaných študentov

 1. Táto oblasť finančnej podpory nebola čerpaná.

 

Podpora organizovania podujatí na prezentáciu, propagáciu a reprezentáciu fakulty.

 1. Centrum telesnej výchovy a športu usporiadalo dňa 18. 05. 2011 III. ročník AEROBIK MARATÓN ako Akademické majstrovstvá vysokých škôl Slovenska. Nadácia prispela na zabezpečenie súťaže finančnou čiastkou 50 eur.

 

Podpora oceňovania najlepších študentských prác, dizertačných, vedeckých a odborných publikácií učiteľov. Oceňovanie študentov za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity.

 1. V roku 2011 ocenila nadácia študentov za vynikajúce študijné výsledky a najlepšie diplomové práce.

Podmienky na udelenie ocenenia za vynikajúce študijné výsledky s priemerom známok do 1,20 počas obdobia vysokoškolského štúdia na 2. stupni NHF EU splnilo 19 absolventov a 1 študent bol ocenený za mimoriadne študijné výsledky v rámci štúdia študijného programu v Notthinghame. Výdavky vrátane zhotovenia diplomov boli v čiastke 1 834,40 eur.

Za mimoriadne tvorivý prístup pri vypracovaní diplomovej práce bolo ocenených Cenou Nadácie NÁRODOHOSPODÁR 15 absolventov. Výdavky boli v čiastke 750 eur.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 2 584,40 eur.

Výdavky nadácie v roku 2011 boli podľa jednotlivých činností celkovo v čiastke 66 433,20 eur.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?