Načítavam stránku...

Prehľad činností nadácie vykonaných v roku 2010 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie

Podpora ekonomického vzdelávania a výskumu študentov, učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov a podpora zlepšovania podmienok na ich činnosť

  1. Nadácia NÁRODOHOSPODÁR prispela na financovanie nevyhnutných nákladov presahujúcich ročný rozpočet fakulty finančnou čiastkou 3 479,68 eur.
  2. Nadácia zakúpila: 2 ks notebookov pre Katedru hospodárskej politiky, kancelársku stoličku pre Katedru financií a 1 ks uzamykateľnej informačnej vitríny určenej pre akademický senát. Zakúpené zariadenia sú v evidencii majetku nadácie. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 1 618,69 eur.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 7 251,08 eur.

 

Podpora účasti a podpora organizovania vedeckých konferencií a seminárov konaných v SR a v zahraničí. Podpora medzinárodných aktivít učiteľov a študentov

  1. Nadácia uhradila trom doktorandom cestovné na pobyt v letnej škole (Turecko, Veľká Británia) a učiteľom fakulty náklady na ubytovanie počas pobytu na medzinárodnej vedeckej konferencii v zahraničí (Dubaj). Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 1 260,06 eur.
  2. V roku 2010 Národohospodárska fakulta organizovala medzinárodné vedecké konferencie:

Dňa 29. 9. 2010 organizovala Katedra hospodárskej politiky medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do HMÚ“. Konferencie sa zúčastnilo 70 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 1 627,65 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

Dňa 27. 5. 2010 organizovala Katedra sociálneho rozvoja a práce medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „ Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy“. Konferencie sa zúčastnilo 70 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 2 370,01 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

Dňa 10. - 11. 6. 2010 organizovala Katedra bankovníctva a medzinárodných financií medzinárodnú vedeckú konferenciu finančníkov z teórie a praxe pod názvom: „FOR FIN 2010“. Konferencie sa zúčastnilo 50 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 1 142,70 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

Dňa 11. 11. 2010 organizovala Katedra poisťovníctva medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva“. Konferencie sa zúčastnilo 50 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 1 769,89 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

Dňa 4. - 5. 11. 2010 organizovala katedra ekonomickej teórie medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi“. Konferencie sa zúčastnilo 60 osôb. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 440 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného.

Dňa 29. - 30. 11. 2010 organizovala Katedra financií medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „Financie a riziko“. Konferencie sa zúčastnilo 75 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 2 126,16 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného.

V roku 2010 boli uhradené výdavky v čiastke 679,77 eur týkajúce sa konferencie, ktorá sa konala 30. 11. 2009 pod názvom: „Financie a riziko“.

V roku 2010 boli uhradené náklady v čiastke 49,96 eur týkajúce sa teoreticko-metodologického seminára pod názvom: „Rozvoj študijného programu Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika“, ktorý organizovala Katedra ekonomickej teórie 13. 11. 2009.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 11 466,20 eur.

 

Podpora publikovania vysokoškolských učebníc, monografií, vedeckých a odborných článkov

V roku 2010 bola uplatnená požiadavka na nadáciu o podporu pri vydávaní vysokoškolského časopisu Nová ekonomika.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory boli 2 816,73 eur.

 

Podpora vytvárania podmienok na organizovanie rôznych foriem vzdelávania v súlade s pedagogickým a vedecko-výskumným profilom fakulty

  1. Odborné kurzy - nadácia organizovala v spolupráci s fakultou a odbornými katedrami fakúlt Ekonomickej univerzity odborné kurzy pre záujemcov o vysokoškolské ekonomické univerzitné štúdium. V priebehu mesiacov január až jún 2010 prebiehal víkendový kurz, na ktorom absolvovalo odbornú prípravu spolu 82 účastníkov a intenzívny opakovací kurz absolvovalo 26 účastníkov. Výdavky súvisiace so zabezpečením kurzu činili 9 157,82 eur.
  2. Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) zabezpečuje Katedra pedagogiky NHF EU už od svojho vzniku. Táto forma štúdia je určená pre tých učiteľov odborných ekonomických predmetov na stredných školách, ktorí majú odbornú spôsobilosť na vyučovanie ekonomických predmetov, ale chýba im pedagogická spôsobilosť. Požiadavka odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov stredných škôl vyplýva zo zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Táto forma štúdia je od akademického roku 2004/2005 aktivitou fakulty realizovanou v spolupráci s nadáciou. V hodnotenom období na tejto forme štúdia v Kurze č. 5 študovalo a druhý ročník štúdia úspešne ukončilo 15 účastníkov. V Kurze č. 6 prvý ročník ukončilo 19 účastníkov a v druhom ročníku v štúdiu pokračuje 18 účastníkov. Do Kurzu č. 7 je zapísaných 24 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie činili čiastku 7 157,81 eur.
  3. Rozširujúce pedagogické štúdium (RPŠ) je ďalšou vzdelávacou aktivitou fakulty – Katedry pedagogiky realizovanou v spolupráci s nadáciou v súlade so zákonom č. 317 /2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Učitelia predmetu "administratíva a korešpondencia" si v minulosti rozširovali spôsobilosť vyučovať tento predmet na Štátnom stenografickom ústave (ŠSÚ) v Bratislave. Z dôvodu, že ŠSÚ bol k 30. 9. 2005 zrušený a vyradený zo siete škôl, nástupníckou organizáciou pre prípravu učiteľov sa stala Katedra pedagogiky NHF EU. V hodnotenom období na tejto forme štúdium ukončilo 18 účastníkov (Kurz č. 6, 7 ). Do Kurzu č. 8 nastúpilo 14 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie činili čiastku 4 022,73 eur.
  4. Štátna skúška z písania na počítači pre žiakov stredných odborných škôl – študijných odborov s ekonomickým zameraním. Skúšku vykonalo 1 299 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 12 458,21 eur.

Vo výdavkoch na vzdelávacie aktivity uvedené pod predchádzajúcimi štyrmi bodmi sú zahrnuté aj náklady na ich organizačné, technické a materiálne zabezpečenie.

Nadácia poskytla Ministerstvu školstva finančný príspevok v čiastke 370 eur na zaplatenie poplatku na Projekt kontinuálneho vzdelávania, ktorý je realizovaný Katedrou pedagogiky.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 33 166,57 eur.

 

Finančná podpora pre sociálne odkázaných študentov a pri mimoriadnych udalostiach

Táto oblasť finančnej podpory nebola čerpaná.

 

Podpora organizovania podujatí na prezentáciu, propagáciu a reprezentáciu fakulty

Táto oblasť finančnej podpory nebola čerpaná.

 

Podpora oceňovania najlepších študentských prác, dizertačných, vedeckých a odborných publikácií učiteľov. Oceňovanie študentov za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity

V roku 2010 ocenila nadácia študentov za vynikajúce študijné výsledky a najlepšie diplomové práce.

  • Podmienky na udelenie ocenenia za vynikajúce študijné výsledky s priemerom známok do 1,20 počas obdobia vysokoškolského štúdia na 2. stupni NHF EU splnilo 15 absolventov.

Výdavky vrátane zhotovenia diplomov boli v čiastke 1 146,85 eur.

 

  • Za mimoriadne tvorivý prístup pri vypracovaní diplomovej práce bolo ocenených Cenou Nadácie NÁRODOHOSPODÁR 18 absolventov.

Výdavky boli v čiastke 950 eur.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 2 096,85 eur.

Výdavky nadácie v roku 2010 boli podľa jednotlivých činností celkovo v čiastke 54 644,72 eur.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?