Načítavam stránku...

Podpora ekonomického vzdelávania a výskumu študentov, učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov a podpora zlepšovania podmienok na ich činnosť.

 1. Nadácia Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave prispela na financovanie nevyhnutných nákladov presahujúcich ročný rozpočet fakulty finančnou čiastkou 5 325,21 eur.
 2. Nadácia zakúpila: 2 ks zásuvkových skriniek pre potreby študijného oddelenia, stojan dvojramenný so zástavami SR a EÚ do priestorov dekanátu, žalúzie na okná do zasadačky patriacej NHF EU. Zakúpené zariadenia sú v evidencii majetku nadácie. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 891,03 eur. 
  Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 6 216,24 eur.

  Podpora účasti a podpora organizovania vedeckých konferencií a seminárov konaných v SR a v zahraničí. Podpora medzinárodných aktivít učiteľov a študentov.

 3. Nadácia uhradila učiteľom fakulty - účastníkom medzinárodných vedeckých a odborných konferencií uskutočnených doma aj v zahraničí (Malta, Moskva, Praha, Nitra, Karviná) náklady na vložné, cestovné a ubytovanie v čiastke 1 173,04 eur.
 4. V roku 2009 Národohospodárska fakulta organizovala osem medzinárodných vedeckých konferencií:
  Dňa 22.5.2009 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom: „Hospodárska politika SR po vstupe do EMÚ III.– aktuálne otázky“. Konferencie sa zúčastnilo 60 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 1 466,14 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

  Dňa 28.-29.5.2009 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom: „Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby“. Konferencie sa zúčastnilo 70 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 1 761,70 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

  Dňa 4.-5.6.2008 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom „FOR FIN 2009“. Konferencie sa zúčastnilo 40 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 1 177,82 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

  Dňa 22.10.2009 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom: „Vývojové trendy v poisťovníctve III.“. Konferencie sa zúčastnilo 35 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 1 603,35 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

  Dňa 5. - 6.11.2009 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom: „Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne“. Konferencie sa zúčastnilo 60 osôb. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 1 792,70 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

  Dňa 26.11.2009 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom: „Regionálna a miestna verejná správa v znalostnej ekonomike“. Konferencie sa zúčastnilo 30 osôb. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 474,15 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného.

  Dňa 22.- 23.10.2009 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom: „Mena, bankovníctvo a finančné trhy“. Konferencie sa zúčastnilo 45 osôb. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 2 084,92 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

  Dňa 30.11.2009 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom: „Financie a riziko“. Konferencie sa zúčastnilo 90 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 174,21 eur boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného.

  V roku 2009 boli uhradené výdavky v čiastke 2 177,10 eur týkajúce sa konferencie, ktorá sa konala 24.-25.11.2008 pod názvom: „Financie a riziko “.

  Katedra ekonomickej teórie organizovala 13.11.2009 teoreticko-metodologický seminár pod názvom : „Rozvoj študijného programu Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika“. Náklady na organizovanie semináru boli uhradené v čiastke 285,- eur z finančných darov.
 5. Nadácia zakúpila igelitové tašky s logom fakulty a nadácie. Účastníci konferencií v taškách dostali materiály, ktoré sú predmetom rokovania a propagačné materiály o univerzite a fakulte. Vynaložené náklady boli v čiastke 472,43 eur.

  Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 14 642,53 Eur.

  Podpora publikovania vysokoškolských učebníc, monografií, vedeckých a odborných článkov.

 6. V roku 2009 bola uplatnená požiadavka na nadáciu o podporu vydania vysokoškolskej učebnice: Schwarzová, M.: Účtovníctvo bánk.

  Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 664,02 eur.

  Podpora vytvárania podmienok na organizovanie rôznych foriem vzdelávania v súlade s pedagogickým a vedecko-výskumným profilom fakulty.

 7. Odborné kurzy - nadácia organizovala v spolupráci s fakultou a odbornými katedrami fakúlt Ekonomickej univerzity odborné kurzy pre záujemcov o vysokoškolské ekonomické univerzitné štúdium. V priebehu mesiacov január až jún 2009 prebiehal víkendový kurz, na ktorom absolvovalo odbornú prípravu spolu 78 účastníkov a intenzívny opakovací kurz absolvovalo 24 účastníkov.
  Výdavky súvisiace so zabezpečením kurzu činili 8 023,16 eur.
 8. Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) zabezpečuje Katedra pedagogiky NHF EU už od svojho vzniku. Táto forma štúdia je určená pre tých učiteľov odborných ekonomických predmetov na stredných školách, ktorí majú odbornú spôsobilosť na vyučovanie ekonomických predmetov, ale chýba im pedagogická spôsobilosť. Požiadavka odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov stredných škôl vyplýva zo zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Táto forma štúdia je od akademického roku 2004/2005 aktivitou fakulty, realizovanou v spolupráci s nadáciou. V hodnotenom období na tejto forme štúdia v Kurze č.4 študovalo a druhý ročník štúdia úspešne ukončilo 14 účastníkov. V Kurze č.5 prvý ročník ukončilo 15 účastníkov a v druhom ročníku v štúdiu pokračuje 15 účastníkov. Do Kurzu č.6 je zapísaných 18 účastníkov.
  Výdavky z prostriedkov nadácie činili čiastku 5 873,79 eur.
 9. Rozširujúce pedagogické štúdium (RPŠ) je ďalšou vzdelávacou aktivitou fakulty – Katedry pedagogiky realizovanou v spolupráci s nadáciou v súlade so zákonom č. 317 /2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch Učitelia predmetu "administratíva a korešpondencia" si rozširovali spôsobilosť vyučovať tento predmet na Štátnom stenografickom ústave (ŠSÚ) v Bratislave. Z dôvodu, že ŠSÚ bol k 30.9.2005 zrušený a vyradený zo siete škôl, nástupníckou organizáciou pre prípravu učiteľov sa stala Katedra pedagogiky NHF EU. V hodnotenom období na tejto forme štúdium ukončilo 10 účastníkov (Kurz č.5 ). Do Kurzu č.6 a č.7 nastúpilo 18 účastníkov.
  Výdavky z prostriedkov nadácie činili čiastku 3 336,51 eur.

  Katedra pedagogiky v spolupráci s nadáciou organizovala v roku 2009 nové vzdelávacie aktivity.
 10. Kurz písania na počítači pre študentov a zamestnancov školy. Absolventi získali zručnosť ovládania klávesnice počítača naslepo používaním desaťprstovej hmatovej metódy a vedomosti v písaní textových údajov. Kurzu sa zúčastnilo 6 účastníkov.
  Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 548,08 eur.
 11. I. a II. kvalifikačnú skúšku pre učiteľov stredných škôl v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov. Skúšku vykonalo 13 účastníkov.
  Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 598,08 eur.
 12. Štátnu skúšku z písania na počítači pre žiakov stredných odborných škôl –študijných odborov s ekonomickým zameraním. Skúšku vykonalo 244 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 3 672,16 eur.
  Vo výdavkoch na vzdelávacie aktivity uvedené pod bodmi číslo 7, 8, 9, 10, 11 a 12 sú zahrnuté aj náklady na ich organizačné, technické a materiálne zabezpečenie.
 13. Katedra aplikovanej informatiky NHF EU sa stala riešiteľským pracoviskom projektu s názvom „Počítačové spracovanie reči“. Na základe žiadosti fakulty o úhradu participácie rozvojového projektu z rozpočtu nadácie vo výške 20% a po schválení žiadosti správnou radou nadácie boli poskytnuté finančné prostriedky na riešenie projektu v čiastke 3 498,64 eur a príspevok pre Katedru pedagogiky, ktorý súvisí s už ukončeným projektom ESF v čiastke 52,65 eur.

  Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 25 603,06 eur.

  Finančná podpora pre sociálne odkázaných študentov a pri mimoriadnych udalostiach.

 14. Táto oblasť finančnej podpory nebola čerpaná.

  Podpora organizovania podujatí na prezentáciu, propagáciu a reprezentáciu fakulty.

 15. V dňoch 9.-11.11.2009 sa konali medzi fakultné športové súťaže „Univerzitné dni športu k 17. novembru“, ktoré organizovalo Centrum telesnej výchovy a športu. Nadácia prispela na zabezpečenie súťaže finančnou čiastkou 166,- eur.

  Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 166,- eur.

  Podpora oceňovania najlepších študentských prác, dizertačných, vedeckých a odborných publikácií učiteľov. Oceňovanie študentov za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity.

 16. V roku 2009 ocenila nadácia študentov za vynikajúce študijné výsledky, najlepšie diplomové práce a účasť na ŠVOČ.

 17. Podmienky na udelenie ocenenia za dosiahnutý študijný prospech s priemerom známok do 1,50 za dobu štúdia na fakulte splnilo 33 absolventov.
  Výdavky boli v čiastke 2 520,- eur.
 18. Za mimoriadne tvorivý prístup pri vypracovaní diplomovej práce bolo ocenených Cenou Nadácie NÁRODOHOSPODÁR 18 absolventov.
  Výdavky boli v čiastke 800,- eur.
 19. Výdavky za zhotovenie diplomov boli v čiastke 98,34 eur.
 20. Nadácia podporuje aj vedeckú činnosť študentov počas štúdia na fakulte. Súťaže sa zúčastnilo 16 študentských prác. Ocenených bolo 7 prác. Na návrh odbornej komisie pre bakalársku a inžiniersku sekciu v rámci Fakultnej konferencie ŠVOČ 2008/2009 na NHF EU nadácia prispela čiastkou 360,- eur.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 3 778,34 eur.

Výdavky nadácie na podporu činností v roku 2009 boli celkovej v čiastke 51 070,19 eur.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?