Načítavam stránku...

Podpora ekonomického vzdelávania a výskumu študentov, učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov a podpora zlepšovania podmienok na ich činnosť.

1) Na krytie štipendií pre interných doktorandov, ktorí boli prijatí nad limit stanovený Ministerstvom školstva SR aj v tomto roku nadácia prispela čiastkou 545 560,- Sk.

2) Na Národohospodárskej fakulte prebiehala akreditácia. Výdavky s ňou súvisiace boli hradené aj nadáciou v čiastke 54 587,- Sk. 

3) Na poskytované služby súvisiace s príručnou knižnicou s odbornou literatúrou pre potreby vedy a výskumu na fakulte nadácia uhradila čiastku 3 000,- Sk.

4) Na základe požiadaviek tajomníčky NHF EU nadácia zakúpila:
- výpočtovú techniku (3 ks počítačová zostava, 3 ks monitor s klávesnicou, 4 ks tlačiareň, notebook) v čiastke 164 667,- Sk. Zakúpené zariadenia sú v evidencii majetku nadácie.

Nadácia tiež prispela čiastkou 323 000,- Sk na montáž klimatizácie do miestností patriacich dekanátu NHF EU.

5) Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave nadácia prispela na financovanie nevyhnutných nákladov presahujúcich ročný rozpočet fakulty finančnou čiastkou 148 009,- Sk.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 1 238 823,- Sk.Podpora účasti a podpora organizovania vedeckých konferencií a seminárov konaných v SR a v zahraničí. Podpora medzinárodných aktivít učiteľov a študentov.

6) Nadácia uhradila učiteľom fakulty - účastníkom medzinárodných vedeckých a odborných konferencií uskutočnených doma aj v zahraničí náklady na vložné, cestovné a ubytovanie v čiastke 66 307,-Sk (Moskva, Praha, Zlín, Opava, Viedeň, Poľsko, Cyprus).

7) V roku 2008 Národohospodárska fakulta organizovala celkovo päť medzinárodných vedeckých konferencií:

- Dňa 22.5.2008 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom:
„Hospodárska a sociálna politika SR po vstupe do EÚ III.– aktuálne otázky“. Konferencie sa zúčastnilo 70 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 81 361,- Sk boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov.

- Dňa 11.-12.6.2008 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom: „Vývojové trendy v poisťovníctve II.“. Konferencie sa zúčastnilo 80 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 115 884,- Sk boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov . 

- Dňa 11-12.6.2008 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom „FOR FIN 2008“. Konferencie sa zúčastnilo 50 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 91 630,- Sk boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov. 

- Dňa 9.-10.10.2008 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom: „Determinanty ekonomického rastu v Slovenskej republike v období technologických zmien“. Konferencie sa zúčastnilo 40 osôb. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 110 932,- Sk boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného, finančných darov a projektu Cost.

- Dňa 24.-25.11.2008 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom: „Financie a riziko“. Konferencie sa zúčastnilo 90 účastníkov Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 54 000,- Sk boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného a finančných darov. 

V roku 2008 boli uhradené výdavky v čiastke 47 033,- Sk týkajúce sa konferencie, ktorá sa konala 13.12.2007 pod názvom: „Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie“. 

8) Nadácia zakúpila igelitové tašky s logom fakulty a nadácie. Účastníci konferencií v taškách dostávajú materiály, ktoré sú predmetom rokovania a rôzne propagačné materiály o univerzite a fakulte. Vynaložené náklady boli v čiastke 12 019,- Sk.

9) Nadácia podporila medzinárodnú prezentáciu fakulty formou príspevku na úhradu členského poplatku za členstvo učiteľa fakulty ( prof. Ing. Milan Buček, DrSc.) v Európskej akadémii vied a umení v čiastke 2 153,- Sk. 

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 581 319,- Sk.Podpora publikovania vysokoškolských učebníc, monografií, vedeckých a odborných článkov.

10) V roku 2008 nebola uplatnená požiadavka na nadáciu o podporu publikačnej činnosti.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti neboli čerpané.Podpora vytvárania podmienok na organizovanie rôznych foriem vzdelávania v súlade s pedagogickým a vedecko-výskumným profilom fakulty.

11) Odborné kurzy - nadácia organizovala v spolupráci s fakultou a odbornými katedrami fakúlt Ekonomickej univerzity odborné kurzy pre záujemcov o vysokoškolské ekonomické univerzitné štúdium. V priebehu mesiacov január až jún 2008 absolvovalo v dlhodobom kurze typu C odbornú prípravu spolu 112 účastníkov.
Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 338 523,-Sk.

12) Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) zabezpečuje Katedra pedagogiky NHF EU už od svojho vzniku. Táto forma štúdia je určená pre tých učiteľov odborných ekonomických predmetov na stredných školách, ktorí majú odbornú spôsobilosť na vyučovanie ekonomických predmetov, ale chýba im pedagogická spôsobilosť. Požiadavka odbornej pedagogickej spôsobilosti učiteľov stredných škôl vyplýva z vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Táto forma štúdia je od akademického roku 2004/2005 aktivitou fakulty, realizovanou v spolupráci s nadáciou. V hodnotenom období na tejto forme štúdia v Kurze č.3 študovalo a druhý ročník štúdia úspešne ukončilo 16 účastníkov. V Kurze č.4 prvý ročník ukončilo 15 účastníkov a v druhom ročníku v štúdiu pokračuje 14 účastníkov. Do Kurzu č.5 je zapísaných 15 účastníkov
Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 179 339,- Sk.

13) V súlade s vyhláškou MŠ SR č.42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov si učitelia predmetu "administratíva a korešpondencia" rozširovali spôsobilosť vyučovať tento predmet na Štátnom stenografickom ústave (ŠSÚ) v Bratislave. Z dôvodu, že ŠSÚ bol k 30.9.2005 zrušený a vyradený zo siete škôl, nástupníckou organizáciou pre prípravu učiteľov sa stala Katedra pedagogiky NHF EU. Rozširujúce pedagogické štúdium (RPŠ) je ďalšou komerčnou vzdelávacou aktivitou fakulty realizovanou v spolupráci s nadáciou so začiatkom v letnom semestri akademického roka 2005/2006. V hodnotenom období na tejto forme štúdium ukončilo 12 frekventantov (Kurz č.4 ). Do Kurzu č.5 nastúpilo 10 frekventantov. 
Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 98 971,-Sk.

Vo výdavkoch na vzdelávacie aktivity uvedené pod bodmi číslo 11, 12 a 13 sú zahrnuté aj náklady na ich organizačné, technické a materiálne zabezpečenie.

Pracoviská fakulty - katedry - sú riešiteľskými pracoviskami projektov Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktorých financovanie je zabezpečené tak, že 95% finančných prostriedkov je hradených zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5% musí konečný prijímateľ príspevku financovať z vlastných zdrojov. Na základe žiadosti fakulty o úhradu položiek participácie fakulty na riešení úloh z rozpočtu nadácie a po schválení žiadosti správnou radou nadácie boli finančné prostriedky poskytnuté na riešenie týchto projektov:

14) Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU sa stala riešiteľským pracoviskom projektu ESF s názvom „Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji“. Výška príspevku nadácie bola v čiastke 63 090,- Sk 

15) Katedra pedagogiky NHF EU sa stala riešiteľským pracoviskom projektu ESF s názvom „Implementácia požiadaviek regionálneho trhu práce do ekonomického vzdelávania“. Výška príspevku nadácie bola 69 645,- Sk.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 749 568- Sk.Finančná podpora pre sociálne odkázaných študentov a pri mimoriadnych udalostiach.

16) Nadácia finančne podporila študenta 5. ročníka Eduarda Kompiša pri mimoriadnej situácii – úmrtí druhého rodiča (matky) čiastkou 10 000,- Sk.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 10 000,- Sk.Podpora organizovania podujatí na prezentáciu, propagáciu a reprezentáciu fakulty.

17) V dňoch 18.-20.11.2008 sa konali medzi fakultné športové súťaže „Univerzitné dni športu k 17.novembru“, ktoré organizovalo Centrum telesnej výchovy a športu. Nadácia prispela na zabezpečenie súťaže finančnou čiastkou 5 000,- Sk 

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 5 000,- Sk.Podpora oceňovania najlepších študentských prác, dizertačných, vedeckých a odborných publikácií učiteľov. Oceňovanie študentov za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity.

18) V roku 2008 ocenila nadácia študentov za vynikajúce študijné výsledky, najlepšie diplomové práce a účasť na ŠVOČ. 

Podmienky na udelenie ocenenia za dosiahnutý študijný prospech s priemerom známok do 1,50 za dobu štúdia na fakulte splnilo 16 absolventov. 

Výdavky vrátane zhotovenia diplomov boli v čiastke 54 581,- Sk. 

Za mimoriadne tvorivý prístup pri vypracovaní diplomovej práce bolo ocenených Cenou Nadácie NÁRODOHOSPODÁR 8 absolventov.

Výdavky boli v čiastke 16 000,- Sk.

Nadácia podporuje aj vedeckú činnosť študentov počas štúdia na fakulte. Na návrh odbornej komisie pre bakalársku a inžiniersku sekciu v rámci Fakultnej konferencie ŠVOČ 2007/2008 na NHF EU prispela čiastkou 12 000,- Sk.

Súťaže sa zúčastnilo 16 študentských prác. Ocenených bolo 9 prác.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 82 581,- Sk.

Celkové výdavky podľa jednotlivých činností nadácie boli v čiastke 2 667 291,- Sk.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?