Načítavam stránku...

Podpora ekonomického vzdelávania a výskumu študentov, učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov a podpora zlepšovania podmienok na ich činnosť.

1) Nadácia uhradila časť nákladov súvisiacich so študijným pobytom v zahraničí dvom doktorandom (Belgicko, Veľká Británia ) a trom študentom (Francúzsko) v čiastke 44 242,- Sk.

2) Na krytie štipendií pre interných doktorandov nadácia prispela čiastkou 208 255,- Sk.

3) Finančné prostriedky vynaložené na poskytované služby súvisiace s príručnou knižnicou s odbornou literatúrou pre potreby vedy a výskumu na fakulte v čiastke 6 000,- Sk boli uhradené z prostriedkov nadácie. 

4) Na základe požiadaviek jednotlivých pracovísk fakulty nadácia zakúpila počítačovú zostavu pre Katedru poisťovníctva v čiastke 32 559,- Sk, prenosný telefón a skartovač v čiastke 2 377,- Sk pre potreby nadácie a nástenné tabule pre potreby dekanátu v čiastke 14 423,- Sk. Zakúpené zariadenia sú v evidencii majetku nadácie.

5) V rámci ukončenia úprav v zasadacej miestnosti fakulty boli z prostriedkov nadácie uhradené náklady na zhotovenie portrétu dekana fakulty, štítkové označenie portrétu a montáž portrétu v čiastke 27 463,- Sk.

6) Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzityv Bratislave nadácia prispela nafinancovanie nevyhnutných nákladov presahujúcich ročný rozpočet fakulty finančnou čiastkou 131 278,- Sk.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 466 597,- Sk.

 

Podpora účasti a podpora organizovania vedeckých konferencií a seminárov konaných v SR a v zahraničí. Podpora medzinárodných aktivít učiteľov a študentov.

7) Nadácia uhradila učiteľom fakulty -účastníkom medzinárodných vedeckých a odborných konferencií uskutočnených domaaj v zahraničí náklady na vložné, cestovné a ubytovanie v čiastke 52 662,-Sk (Moskva, Praha, Zlín, Ostrava, Nové Zámky, Herľany).

8) V roku 2007 fakulta organizovala celkovo päť medzinárodných vedeckých konferencií:

Dňa 19.4.2007 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu podnázvom:„Hospodárskaa sociálna politika EÚ – aktuálne otázky “.Konferencie sa zúčastnilo 75 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferenciev čiastke 25 841,80 Sk boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného (9 000,- Sk) a finančných darov ( 20 000,- Sk ).

Dňa 7.6.2007 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom: „Vývojové trendy v poisťovníctve I.“. Konferencie sa zúčastnilo 40 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečeniekonferenciev čiastke 26 350,- Sk boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného (10 800,- Sk) a finančných darov ( 17 000,- Sk ).

Dňa 13.9.2007 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom:„Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja“. Konferencie sa zúčastnilo 55 osôb. Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 27 274,50 Sk boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného (9 200,- Sk) a finančných darov ( 49 000,- Sk ).

V dňoch 27.-28.9.2007 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom:„Mena, bankovníctvo a medzinárodné trhy“. Konferencie sa zúčastnilo 40 účastníkov. Náklady na organizačné zabezpečenie konferenciev čiastke 80 978,-Sk boli uhradené prostredníctvom agendy nadáciez vložného (16 240,- Sk) a finančných darov ( 150 000,- Sk ).

Dňa 13.12.2007 fakulta organizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom:„Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie“. Konferencie sa zúčastnilo 110 účastníkov Náklady na organizačné zabezpečenie konferencie v čiastke 31 000,- Sk boli uhradené prostredníctvom agendy nadácie z vložného (30 176,55,- Sk) a finančných darov ( 80 000,- Sk ).

9) Dňa 14.9.2007 organizovala Katedra ekonomickej teórie seminár pod názvom:„Teoretické a praktické aspekty“Náklady na občerstvenie počas seminára boliuhradené nadáciou v čiastke 9 902,- Sk.

10) Nadácia prispela na vydanie zborníka z medzinárodnej vedeckej konferenciemladýchvedeckýchpracovníkov a doktorandov, ktorá sa konala 23.11.2006 pod názvom: „Generácia 2006“ a 16.11.2007 pod názvom: „Generácia 2007“ a to čiastkou 7 399,- Sk.

11) Čiastkou 3 992,-Sk prispela nadácia naobčerstvenie pri organizovaní seminára pre interných doktorandov dňa 16.11.2007 pod názvom:„Aktuálne otázky skvalitňovania doktorandského štúdia“.

12) V rámci medzinárodnej spolupráce univerzít EU Bratislava a MU Brno, fakulta organizovala v dňoch 18. a 19.10.2007 medzinárodnú exkurziu študentov fakulty z odboru Financie, bankovníctvo a investovanie so zameraním na výmenuskúseností. Exkurziu absolvovalo 20 študentov fakulty. Z prostriedkov nadácie boli uhradené faktúry za prenájom priestorov, dopravu a ubytovanieúčastníkovv čiastke 20 203,- Sk.

13) Nadácia podporila medzinárodnú prezentáciu fakulty formou príspevku na úhradu členského poplatkuza členstvo učiteľov fakultyv Európskej únii vied v čiastke ( 2 270,36Sk za prof. Sobeka a 2 342,05 Sk prof. Buček ). Ďalej úhradou nákladov za prezentáciu fakulty v časopise WHO IS WHO a kúpou troch kníh v plátennej väzbev čiastke 32 015,90 Sk.

14) Nadácia sa podieľala na úhrade nákladov súvisiacich so zakúpením igelitových tašiek s logom fakulty a logom nadácie. Igelitové tašky sa využívajú počas organizovania konferencie na propagačný materiál. Náklady boli v čiastke2 998,80 Sk.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 325 230,-Sk.

 

Podpora publikovania vysokoškolských učebníc, monografií, vedeckých a odborných článkov.

15) V roku 2007 nebola uplatnená požiadavka na nadáciu o podporu publikačnej činnosti.

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti neboli čerpané.

 

Podpora vytvárania podmienok na organizovanie rôznych foriem vzdelávania v súlade s pedagogickým a vedecko-výskumným profilom fakulty.

16) V akademickom roku 2006/2007 bol ukončený posledný ročník samostatného bakalárskeho štúdia. Výdavky nadácie (odmeny pre vedúcu ročníka a študijnú referentku ) súvisiace sozabezpečeníma ukončením štúdia boli hradené z výnosov získanýchna predchádzajúcej platenej forme bakalárskeho štúdia v čiastke 42 000,-Sk 

17) Odborné kurzy - nadácia organizovala v spolupráci s fakultou a odbornými katedrami fakúlt Ekonomickej univerzity odborné kurzy pre záujemcov o vysokoškolské ekonomické univerzitné štúdium. V priebehu mesiacov január až jún 2007 absolvovalo v dlhodobom kurze typu C odbornú prípravu spolu 81 účastníkov.Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 367 666,- Sk.

18) Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) zabezpečuje Katedra pedagogiky NHF EU už od svojho vzniku. Táto forma štúdia je určená pre tých učiteľov odborných ekonomických predmetov na stredných školách, ktorí majú odbornú spôsobilosť na vyučovanie ekonomických predmetov, ale chýba im pedagogická spôsobilosť. Požiadavka odbornej pedagogickej spôsobilosti učiteľov stredných škôl vyplýva zvyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Táto forma štúdia je od akademického roku 2004/2005 novou komerčnou vzdelávacou aktivitou fakulty, realizovanou v spolupráci s nadáciou. V hodnotenom období na tejto forme štúdia študovalo a druhý ročník štúdia úspešne ukončilo 23 účastníkov (Kurz č.2).V Kurze č.3 prvý ročníkukončilo 15 účastníkov a v druhom ročníku v štúdiu pokračuje rovnaký početúčastníkov. Do Kurzu č.4 je zapísaných 16 účastníkov. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 190 439,- Sk.

19) V súlade s vyhláškou MŠ SR č.42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov si učitelia predmetu "administratíva a korešpondencia"rozširovali spôsobilosť vyučovať tento předmět na Štátnom stenografickom ústave (ŠSÚ) v Bratislave.Z dôvodu,že ŠSÚ bol k 30.9.2005 zrušený a vyradený zo siete škôl, nástupníckou organizáciou pre prípravu učiteľov sa stala Katedra pedagogiky NHF EU. Rozširujúce pedagogickéštúdium (RPŠ) jeďalšou komerčnou vzdelávacou aktivitou fakulty realizovanou v spolupráci s nadáciou so začiatkom v letnom semestri akademického roka 2005/2006. V hodnotenom období na tejto forme štúdium ukončilo 17 frekventantov (Kurz č.2 a KURZ č.3).Do Kurzu č.4 nastúpilo 12 frekventantov. Výdavky z prostriedkov nadácie boli v čiastke 104 714,-Sk.

Vo výdavkoch na vzdelávacie aktivity uvedené pod bodmi číslo 17,18 a 19 sú zahrnuté aj náklady na ich organizačné, technické a materiálne zabezpečenie.

Pracoviská fakulty - katedry - sú riešiteľskými pracoviskami projektov Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktorýchfinancovanie je zabezpečené tak, že 95% finančných prostriedkov je hradených zo štátneho rozpočtuazvyšných 5% musí konečný prijímateľ príspevku financovať z vlastných zdrojov. Pri rozvojových projektoch 80% finančných prostriedkov je hradených zo štátneho rozpočtua 20% si hradí riešiteľ z vlastných zdrojov. Na základe žiadosti fakulty o úhradu položiek participácie fakulty na riešení úlohz rozpočtu nadácieapo schválení žiadosti správnou radou nadácie boli finančné prostriedky poskytnuté na riešenie týchto projektov:

20) Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU sa stala riešiteľským pracoviskom projektu ESFs názvom „Podpora implementácie učiacej sa organizáciev Bratislavskom samosprávnom kraji“. Výška príspevkunadácie bola v čiastke 47 342,75Sk.

21) Katedra pedagogiky NHF EU sa stala riešiteľským pracoviskom projektu ESF s názvom „Implementácia požiadaviek regionálneho trhupráce do ekonomického vzdelávania“. Výška príspevku nadácie bola149 548,- Sk.

22) Katedra financií NHF EU sa stala riešiteľským pracoviskomprojektu s názvom „E learning NHF II.etapa“. Výška príspevku nadácie bola 74 000,- Sk.

23) Katedra ekonomickej teórie NHF EU sa stala riešiteľským pracoviskomprojektus názvom „E -vzdelávanie (e-learning) “.Výška príspevku nadácie bola26 000,- Sk.

24) Katedra ekonomickej teórie NHF EU sa stala riešiteľským pracoviskomprojektus názvom „E - MAKRO“.Výška príspevku nadácie bola 30 000,- Sk.25) Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky NHF EU sa stala riešiteľským pracoviskom rozvojového projektu s názvom „ Sinfo – Spracovanie informácií“. Výška príspevku nadácie bola 30 000,- Sk. 

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 1 061 710 ,- Sk.

 

Finančná podpora pre sociálne odkázaných študentov a pri mimoriadnych udalostiach.

26) V roku 2007 nebola požiadavka nanadáciu o sociálnuvýpomoc. 

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti neboli čerpané.

 

Podpora organizovania podujatí na prezentáciu, propagáciu a reprezentáciu fakulty.

27) V dňoch 12.-15.11.2007 sa konali medzi fakultné športovésúťaže „Dnišportu“, ktoré organizovalo Centrum telesnej výchovy a športu. Nadácia prispela na zabezpečenie súťažefinančnou čiastkou5 000,- Sk 

Výdavky nadácie pre uvedenú oblasť podpory činnosti boli 5 000,- Sk.

 

Podpora oceňovania najlepších študentských prác, dizertačných, vedeckých a odborných publikácií učiteľov. Oceňovanie študentov za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity.

28) V roku 2007 nebola tiež čerpaná táto položka podpory z dôvodu poskytovania rospechových a mimoriadnych motivačných štipendií pre študentov fakulty. 

Výdavky pre uvedenú oblasť podpory neboli čerpané.

Celkové výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie boli 1 858 536,- Sk.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?