Načítavam stránku...

 

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť v dobe, keď máte možnosť rozhodnúť sa, komu poukážete 2% z Vašich zaplatených daní za rok 2017. Budeme radi keď to bude práve Nadácia NÁRODOHOSPODÁR, ktorú podporíte a tým nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Cieľom činnosti Nadácie NÁRODOHOSPODÁR, ktorá bola založená v roku 1991 je podpora rozvoja vysokoškolského ekonomického vzdelávania študentov, pedagogickej činnosti a výskumu učiteľov fakulty, vytváranie a zlepšovanie podmienok na štúdium ekonómie na našej fakulte.

Uvedený cieľ napĺňa Nadácia NÁRODOHOSPODÁR najmä nasledovnými aktivitami, na ktoré budú použité aj získané finančné prostriedky:

  • v  skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu NHF - podporu ekonomického vzdelávania a výskumu
  • v  skvalitnenie vybavenia NHF (materiálna podpora, nákup techniky, učebných pomôcok, literatúry)
  • v  podporu aktívnej účasti na medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov
  • v  podporu publikovania vysokoškolských učebníc, monografií, vedeckých a odborných článkov
  • v  oceňovanie študentov za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity
  • v  oceňovanie najlepších študentských dizertačných a diplomových prác
  • v  podporu medzinárodných aktivít študentov

 

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ SA ROZHODNETE POUKÁZAŤ PODIEL ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV NADÁCII NÁRODOHOSPODÁR? 

 

1. ZAMESTNANCI NHF EU A EU v Bratislave:

Ak Vám bude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2016 mzdová učtáreň je potrebné v tlačive „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“ v časti VII. vyznačiť, že žiadate zároveň aj o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona - „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.

Ďalej je potrebné vyplniť a podpísať „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“  

 

Obidve vyplnené tlačivá môžete priniesť správkyni Nadácie NÁRODOHOSPODÁR, Ing. Jane Černickej, miestnosť 2B07 do 20. 04. 2018, ktorá sprostredkuje odoslanie dokladov na príslušný daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska).

 

V prípade, že chcete riešiť poukázanie 2% z daní bez súčinnosti Nadácie NÁRODOHOSPODÁR treba obidve vyplnené tlačivá doručiť na príslušný daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska) do 30. 04. 2018.

 

2. FYZICKÉ OSOBY:

V daňovom priznaní k dani z príjmov pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa (minimálne 3 eur) - VIII. ODDIEL (typ A), XII. ODDIEL (typ B) - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

Vyplnené daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska) do 31. 03. 2018 a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmu

 

3. PRÁVNICKÉ OSOBY:

V daňovom priznaní k dani z príjmov pre PO sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov (minimálne 8 eur pre jedného prijímateľa) - IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Vyplnené daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad do 31. 03. 2018 a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmu.

 

Údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane:

IČO: 17379579                                                                               

Právna forma: Nadácia

Obchodné meno (názov): Nadácia NÁRODOHOSPODÁR      

Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

  

Ďakujeme Vám za porozumenie, pomoc a finančnú podporu

 

Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

predseda Správnej rady Nadácie NÁRODOHOSPODÁR

 

 Plagát_Nadácia_2018.JPG

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?