Načítavam stránku...

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás osloviť ako predsedníčka Správnej rady Nadácie NÁRODOHOSPODÁR v čase, kedy sa rozhodujete o poukázaní 2% z Vašich zaplatených daní za rok 2018. Budem rada, ak to bude práve naša fakultná Nadácia NÁRODOHOSPODÁR, fungujúca už od roku 1991. Zámerom nadácie je podpora rozvoja vysokoškolského vzdelávania našich študentov, pedagogickej a výskumnej činnosti učiteľov fakulty, ako aj prezentácia fakulty smerom k záujemcom o štúdium.

Uvedený cieľ napĺňa Nadácia NÁRODOHOSPODÁR viacerými aktivitami z priebežne získavaných prostriedkov, z ktorých spomeniem aspoň niektoré:

  • oceňovanie najlepších diplomových a dizertačných  prác,
  • oceňovanie študentov za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity,
  • oceňovanie víťazov súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti,
  • podpora medzinárodných aktivít študentov,
  • podpora pri organizovaní medzinárodných vedeckých podujatí,
  • propagácia fakulty.

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ SA ROZHODNETE POUKÁZAŤ PODIEL ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV NADÁCII NÁRODOHOSPODÁR?

1. ZAMESTNANCI NHF EU A EU v Bratislave:

Ak Vám bude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2018 mzdová učtáreň,  je potrebné v tlačive „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov“ v časti VII. vyznačiť, že žiadate zároveň aj o vystavenie potvrdenia o zaplatení  dane na účely § 50 zákona - „Potvrdenie o zaplatení dane    z príjmov zo závislej činnosti“.  Ďalej je potrebné vyplniť a podpísať „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“ (nájdete v prílohe).

Obidve vyplnené tlačivá môžete priniesť do 19. 04. 2019  na Dekanát NHF (miestnosť 2B17) Ing. Monike Parákovej, ktorá sprostredkuje odoslanie dokladov na príslušný daňový úrad.

V prípade, že chcete riešiť poukázanie 2% z daní bez súčinnosti Nadácie NÁRODOHOSPODÁR, je potrebné obidve vyplnené tlačivá doručiť na príslušný daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska) do 30. 04. 2019.

2. FYZICKÉ OSOBY:

V daňovom priznaní k dani z príjmov pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa (minimálne 3 eur) - VIII. ODDIEL (typ A), XII. ODDIEL (typ B) - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Vyplnené daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad do 31. 03. 2019 a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmu.

3. PRÁVNICKÉ OSOBY:

V daňovom priznaní k dani z príjmov pre PO sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov (minimálne 8 eur pre jedného prijímateľa) - IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad do 31. 03. 2019 a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmu.

 

Údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane:

IČO: 17319579                                                                                 

Právna forma: Nadácia

Obchodné meno (názov): Nadácia NÁRODOHOSPODÁR      

Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava

 

Ďakujeme  za Vašu  finančnú podporu.

 

                                                                                  prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

                                                           dekanka Národohospodárskej fakulty EU a predsedníčka Správnej rady      

                                                                                   Nadácie NÁRODOHOSPODÁR

 

Tlačivá na stiahnutie :

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Prezentácia PLAGáT 2019

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?