Predchodkyňa dnešnej Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len NHF EU) vznikla v akademickom roku 1953/54 pod názvom Všeobecnoekonomická fakulta VŠE. Súčasne so vznikom fakulty sa na nej zriadil aj študijný odbor všeobecný smer, ktorý sa od ďalšieho školského roku rozčlenil na dva študijné odbory, a to: politickú ekonómiu a národohospodárske plánovanie.Reorganizáciou Vysokej školy ekonomickej s platnosťou od začiatku akademického roku 1959/90 bol zmenený názov Všeobecnoekonomickej fakulty na Fakultu politickej ekonómie, pričom zo súčasne zrušenej Fakulty vnútorného obchodu a financií boli na uvedenej fakulte otvorené študijné odbory financie a úver a účtovná evidencia.

Po tomto školskom roku sa realizovali na VŠE a fakulte viaceré zmeny vo výučbe. Čiastkové úpravy študijných programov vyústili po roku 1964 do novej reformy učebných plánov, v ktorej zohrali rozhodujúce úlohy smerové katedry a ich požiadavky na zriaďovanie špeciálnych kurzov. V roku 1996 bol novelizovaný vysokoškolský zákon a boli zmenené študijné predpisy. Za krátky čas sa však ukázalo, že preferencia špecializácie išla až za jej optimálne hranice na úkor širšieho teoretického základu ekonomického štúdia.

Koncom šesťdesiatych rokov sa na VŠE uskutočnili ďalšie organizačné zmeny. V roku 1968 bol zmenený názov Fakulty politickej ekonómie na Fakultu národohospodársku (FNH). Koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov sa začali spracúvať nové koncepcie školskej a výchovno-vzdelávacej sústavy. Výsledkom bol na VŠE prechod od päťročného štúdia na štvorročné štúdium od akademického roku 1974/75. Skrátenie vysokoškolského ekonomického štúdia bolo zdôvodňované racionalizáciou a modernizáciou štúdia, pričom sa predpokladalo rozdelenie úloh širšie teoreticky založeného vysokoškolského štúdia a novoutváranej sústavy špecializovaného postgraduálneho a cyklického štúdia.

Zhodnotenie skúseností tejto prestavby štúdia na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov viedlo iba k čiastkovým úpravám študijných programov. Do vysokoškolského zákona z roku 1980 boli zakotvené dosiahnuté výsledky vo vývoji vysokých škôl a okrem iného bol upravený aj názov fakulty na terajšie znenie Národohospodárska fakulta (NHF).

Od akademického roku 1986/87 sa na fakulte začala príprava študentov realizovať podľa inovovanej pedagogickej dokumentácie, v ktorej bola spresnená profilácia absolventov jednotlivých študijných odborov. Poslanie výchovy národohospodársky zameraných ekonómov plnila NHF EU v dvoch častiach štvorročného štúdia. V prvej, približne dvojročnej časti sa popri predmetoch spoločných pre všetky fakulty VŠE vyučovali aj predmety špecifické pre NHF EU. Štúdium vo vyšších ročníkoch bolo naplnené väčšinou predmetmi špecializácie podľa schválených študijných odborov.

V súvislosti s podstatnými zmenami v spoločnosti a s novými potrebami hospodárskej praxe, osobitne s prechodom na trhové hospodárstvo a odštátnením ekonomiky došlo po roku 1989 k zásadným zmenám aj v systéme a obsahu štúdia formujúcom profil absolventa NHF VŠE. Už vo februári 1990 sa začali práce na príprave novej koncepcie a štruktúry VŠE ako aj NHF EU.

Zákonom SNR č. 292/1992 bol názov Vysokej školy ekonomickej zmenený na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, čím sa aj navonok vyjadrili dosiahnuté zmeny v zameraní, obsahu štúdia i organizačných štruktúr školy a jej fakúlt a dosiahla sa určitá kompatibilita s vysokoškolskou prípravou ekonómov vo vyspelých krajinách.

V roku 1990 bola s využitím skúseností mnohých zahraničných vysokých škôl spracovaná a akademickým senátom fakulty schválená nová koncepcia štúdia na NHF EU zodpovedajúca požiadavkám kladeným na ekonomické vzdelanie v podmienkach trhovej ekonomiky. Podľa nej sa v plnej miere začala v akademickom roku 1990/91 výučba v prvom ročníku. Učebné plány ďalších ročníkov boli tejto koncepcii v maximálnej miere prispôsobené. Znížil sa týždenný počet hodín výučby, čo poskytlo študentom väčší priestor na individuálnu prácu, učitelia fakulty vypracovali nové osnovy jednotlivých predmetov a do učebných plánov boli zaradené nové predmety zamerané na prípravu ekonómov v podmienkach trhového hospodárstva. Na tieto podmienky bola prepracovaná aj obsahová náplň jednotlivých predmetov, ktoré sa vyučovali na fakulte.

V roku 1990 sa na NHF EU začali uskutočňovať organizačné zmeny z hľadiska štruktúr jednotlivých katedier a ich personálneho obsadenia. Tieto zmeny pokračovali aj v rokoch 1991 a 1992.

Akademickým rokom 1994/95 sa skončila I. etapa prestavby štúdia na NHF EU, ktorá sa realizovala po roku 1990. V júni 1995 podľa tejto koncepcie ukončili štúdium prví absolventi päťročného inžinierskeho štúdia. Nové vedenie fakulty za aktívneho prispenia jednotlivých katedier zhodnotilo predchádzajúcu prestavbu štúdia a rozpracovalo ďalšiu koncepciu rozvoja fakulty tak, aby celá činnosť na NHF EU zodpovedala požiadavkám kladeným na ekonomické vzdelanie v podmienkach trhového hospodárstva. Začali sa prípravy na otvorenie nových študijných odborov a špecializácií a prípravy na zavedenie kreditového systému štúdia na fakulte.

Tento systém štúdia sa na EU a NHF EU začal uplatňovať od akademického roku 1995/96, keď študenti fakulty začali od prvého ročníka študovať podľa nových učebných plánov pre novoschválené študijné odbory a špecializácie. Cieľom kreditového spôsobu vysokoškolského štúdia bolo utvoriť podmienky na skvalitnenie štúdia, rovnomernejšie získavanie poznatkov a vedomostí a spolurozhodovanie študentov o svojej ďalšej profilácii a tým aj internacionalizovanie štúdia. Uvedený nový systém štúdia mal zosúladiť aj obsah štúdia s potrebami praxe. Súčasne umožnil študentom vyššiu mobilitu v rámci univerzity, SR a zahraničia. Akademický rok 1995/96 znamenal ukončenie procesu doprofilovania fakulty z hľadiska študijných odborov a špecializácií. Nová koncepcia štúdia na fakulte bola v značnej miere podporená aj kvalitatívnymi zmenami vo vedeckovýskumnej činnosti a v oblasti zahraničných vzťahov fakulty.

V akademickom roku 1997/98 bola Akademickým senátom a Vedeckou radou fakulty schválená koncepcia rozvoja NHF EU a v rámci nej druhá etapa prestavby štúdia. Koncepcia bola koncipovaná tak, aby plne zodpovedala požiadavkám kladeným na ekonomické vzdelávanie v podmienkach trhovej ekonomiky, s cieľom pripraviť takých ekonómov – národohospodárov, ktorí budú po absolvovaní štúdia na fakulte schopní riešiť zložité problémy transformujúcej sa ekonomiky a zároveň budú dôstojnými partnermi svojich kolegov vo vyspelých krajinách. V tomto školskom roku bola ukončená určitá etapa organizačného budovania štruktúry fakulty z hľadiska študijných odborov a študijných špecializácií. Profil a zameranie výučby na fakulte pokrývali štyri študijné odbory a sedem študijných špecializácií. V akademickom roku 1999/2000 bola na fakulte ukončená druhá etapa prestavby štúdia, štúdium ukončili prví absolventi fakulty v nových študijných odboroch a špecializáciách podľa kreditového systému štúdia, akademický senát zvolil nových akademických funkcionárov fakulty. Zároveň sa postupne začala realizovať koncepcia ďalšieho rozvoja fakulty. Jej východiskom bolo zachovanie kontinuity dosiahnutej kvality pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, existujúcej profilácie fakulty, jednotlivých študijných odborov a špecializácií, ako aj existujúceho personálneho a technického vybavenia fakulty.

Posledná akreditácia fakulty sa uskutočnila v roku 2015, keď fakulta získala práva poskytovať vzdelávanie v siedmich študijných programoch na 1.stupni štúdia (bakalárske štúdium), v deviatich študijných programoch na 2.stupni štúdia (inžinierske štúdium) a v piatich študijných programoch na 3.stupni štúdia (doktorandské štúdium).

 

Dekani Národohospodárskej fakulty od jej vzniku až doteraz

Szánto Ladislav, akademik prof. Dr. 1953 – 1956
Rapoš Pavol, prof. Ing. DrSc. 1956 – 1958
Hanes Dalibor, prof. JUDr. 1958 – 1960
Rosa Jozef, prof. Ing. 1960 – 1963
Mihálik Jozef, prof. Ing. DrSc. 1963 – 1966
Laučík Zdenko, prof. Ing. DrSc. 1966 – 1969
Háčik Vladimír, prof. Ing. DrSc. 1969 – 1972
Sládek Viliam, prof. Ing. DrSc. 1972 – 1976
Zapletal Vladimír, prof. Ing. PhD. 1976 – 1985
Košnár Jozef, prof. Ing. DrSc. 1985 – 1991
Makúch Jozef, doc. Ing. PhD. 1991 – 1994
Trnovský Juraj, prof. Ing. PhD. 1994 – 2000
Sivák Rudolf, prof. Ing. PhD. 2000 – 2007
Lisý Ján, prof. Ing. PhD. 2007 – 2014
Luptáčik Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. 2015 – 2019
Pastoráková Erika, prof. Ing. PhD. 2019 - doteraz