Načítavam stránku...

Správa o činnosti Akademického senátu NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave za obdobie september 2017 – máj 2018

Vážení členovia akademickej obce, milé kolegyne, kolegovia, študenti,

dovoľte mi, aby som Vám predložila za AS NHF EU v Bratislave Správu o činnosti AS NHF za obdobie september 2017 – máj 2018.

V predloženej správe sa zameriam najmä na oblasti:

1. Zloženie AS NHF EU, resp. zmeny v jeho zložení v priebehu obdobia september 2017

- máj 2018

2. Informácia o činnosti AS NHF EU za obdobie september 2017 – máj 2018

3. Záver

1. Zloženie AS NHF EU

AS fakulty je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Zloženie AS je v súlade s § 26 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VŠ), podľa ktorého AS fakulty má mať najmenej 11 členov, z toho najmenej 1/3 tvoria študenti. AS NHF EU má spolu 21 členov, z toho 14 členov zastupuje zamestnaneckú časť fakulty a 7 členov je za študentskú časť fakulty.

Členovia AS za zamestnaneckú časť sú volení Akademickou obcou fakulty na 4 roky.

Vychádzajúc zo Zásad volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť  (schválených 12. 3. 2018 AS NHF) každé pracovisko zastupuje minimálne jeden volený zástupca. Zvyšný počet zástupcov AS NHF do počtu 14 získajú katedry s najväčším počtom členov AO NHF určeným na základe aktuálneho počtu členov katedier. Tieto katedry majú dvoch volených zástupcov. V prípade rovnosti počtu členov AO NHF rozhodne volebná komisia žrebom.

Voľby za študentskú časť AS sa uskutočňujú raz za akademický rok, v zmysle aktualizovaných zásad volieb študentskej časti AS NHF, ktoré boli schválené na zasadnutí AS NHF 30.3.2016. Zastúpenie študentov jednotlivých stupňov štúdia v AS je sedemčlenné – z toho sú 3 študenti BC, 3 študenti magisterského štúdia a jeden študent tretieho stupeň štúdia.

  1. 1.      Zloženie AS NHF

V personálnom zložení  zamestnaneckej časti AS NHF nastala v akademickom roku 2017/2018 jedna zmena. 

Ing. Ľ. Darmo, PhD. (Katedra ekonomickej teórie) sa k 25.1.2018 písomne vzdal členstva v AS NHF. Na základe Zásad volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť (Čl. 1, bod 9) nastupuje na jeho miesto ďalší člen v poradí za príslušné pracovisko.  Ďalším členom v poradí za Katedru ekonomickej teórie bola prof. Ing. M. Přívarová, CSc., ktorá s členstvom v AS NHF súhlasila a stala sa po odchode Ing. Ľ. Darma, PhD. členkou AS NHF. 

Zoznam členov AS NHF za zamestnaneckú časť do 31. 5. 2018

Zamestnanecká časť
  Meno Pracovisko
1. Ing. Alexy Martin, PhD. Katedra financií
2.

Ing. Brokešová Zuzana, PhD.

tajomníčka AS NHF

Katedra poisťovníctva
3. Prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc. Katedra ekonomickej teórie
4. Ing. Fifeková Elena,1. PhD. Katedra hospodárskej politiky
5. prof. Ing. Chovancová Božena, PhD. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
6. Ing. Peter Kopkáš,PhD. Katedra hospodárskej politiky
7. doc. Ing. Kotlebová Jana, PhD. 
zástupca AS NHF v Rade VŠ SR
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
8. prof. Ing. Muchová Eva, PhD. Katedra ekonomickej teórie
9. Ing. Novák Martin Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
10. doc. Ing. Velichová Ľudmila, PhD. Katedra pedagogiky
11. Ing. Paráková Monika Dekanát NHF
12. Ing. Pongrácz Eva, PhD. Katedra sociálneho rozvoja a práce
13. doc. Ing. Rehák Štefan, PhD.
podpredseda AS NHF
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
14. doc. Ing. Zubaľová Alena, PhD. 
predseda AS NHF
Katedra financií

Funkčné obdobie členom zamestnaneckej časti AS NHF  skončilo 31. 5. 2018. 

Zmeny v študentskej časti  AS počas daného obdobia – študentská časť AS NHF

V akademickom roku 2017/2018 došlo k týmto zmenám v študentskej časti AS NHF:

  • 04. 12. 2017 sa konali doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF z dôvodu ukončenia štúdia Simony Gerbovej.  Za člena AS NHF bol v týchto voľbách zvolený : za 1. stupeň štúdia -  Juraj Juhás.
  • Študentská časť AS NHF bola  na základe výsledkov doplňujúcich volieb doplnená do počtu 7, čo tvorí presne 1/3 všetkých členov AS NHF.

Zoznam členov AS NHF za študentskú časť k 31. 5. 2018

Študentská časť
  Meno Stupeň štúdia
1. Capiaková Darina - podpredseda AS NHF (za študentskú časť) 1.
2. Tomáš Mazán 1.
3. Juraj Juhás 1.
4. Bc. Dávid Veselovský 2.
5. Bc. Halienová Dominika 2.
6. Bc. Michálek Vladimír 2.
7. Ing. Dorocáková Michaela 3.


2. Informácia o činnosti AS NHF EU za obdobie september 2017 – máj 2018

AS NHF EU sa vo svojej činnosti riadi zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, Štatútom NHF EU a Rokovacím poriadkom AS NHF EU.

Podľa rokovacieho poriadku AS NHF EU sa riadne zasadnutia AS konajú najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Za obdobie september 2017 – máj 2018 mal AS NHF 7 zasadnutí. Každé zasadnutie bolo uznášaniaschopné t.j. bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov AS.

Hlavné body rokovania na zasadnutiach AS NHF EU boli nasledujúce:

18.09.2017

1.     Otvorenie

2.     Zásady prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na NHF EUBA na akademický rok 2018/2019

3.     Schválenie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF EU 
v Bratislave

4.     Rôzne

5.     Záver

 

 07.12.2017

1.     Otvorenie

2.     Informácia o rozhodnutí dekana v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry NHF

3.     Rôzne

 

08.12.2017

1.     Otvorenie

2.     Volebný poriadok NHF EU pre voľbu členov AS NHF za zamestnaneckú a študentskú časť

3.     Rôzne

    

16. 02. 2018

1.     Otvorenie

2.     Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2018/2019

3.     Volebný poriadok NHF EU pre voľbu členov AS NHF za zamestnaneckú a študentskú časť

4.     Rôzne

  

12.03.2018

1.     Otvorenie

2.     Štatút Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave

       3.     Volebný poriadok NHF EU pre voľbu členov AS NHF za zamestnaneckú a    

       študentskú časť – Zásady volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU

       v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť

4.     Schválenie volebnej komisie pre voľbu členov AS NHF za zamestnaneckú časť

5.     Schválenie člena disciplinárnej komisie za študentskú časť

6.     Rôzne

 26.04.2018

1.     Otvorenie

2.     Štatút Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave

3.     Rôzne

 24.05.2018

1.     Otvorenie

2.     Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2017

3.     Výročná správa o činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2017

4.     Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2018

5.     Rokovací poriadok AS NHF EU v Bratislave

6.     Informácia o výsledku volieb do zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave

7.     Rôzne

Dňa 15. 5. 2018 sa konali na NHF voľby do zamestnaneckej časti AS NHF. Z celkového počtu 116 členov AO sa volieb zúčastnilo 96, čo predstavovalo 86,72% účasť.

Členmi AS NHF EU v Bratislave s funkčným obdobím od 1.6.2018 do 31. 5. 2022 sa stali: 

Názov pracoviska NHF EU v Bratislave Zvolený člen AS NHF EU v Bratislave
Dekanát Ing. Monika Paráková
Katedra ekonomickej teórie Ing. Marek Kálovec, PhD.
  prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.
Katedra hospodárskej politiky Ing. Eduard Nežinský, PhD.
  Ing. Peter Kopkáš, PhD.
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.
Katedra sociálneho rozvoja a práce Ing. Eva Pongrácz, PhD.
Katedra financií Ing. Matej Boór, PhD.
  Ing. Juraj Válek, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií Ing. Boris Šturc, CSc.
  doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
Katedra poisťovníctva Ing. Tomáš Ondruška, PhD.
Katedra pedagogiky Ing. Jaromír Novák, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky Ing. Martin Novák


Na jednotlivých zasadnutiach AS NHF pracoval v súlade s Rokovacím poriadkom AS NHF pri prerokovaní a schvaľovaní predkladaných materiálov za existencie troch účelových komisií: komisia pre vnútornú organizáciu a rozvoj fakulty, pedagogická a rozpočtová komisia.

AS bol na svojich zasadnutiach pravidelne oboznamovaný s informáciami z rokovaní Rady vysokých škôl SR a z rokovania AS EU.

Zápisnice zo zasadnutí AS sú, v zmysle zákona o VŠ a Rokovacieho poriadku AS, zverejňované na vývesnej tabuli AS na 2. poschodí, členom AS zasielané v elektronickej podobe a jednotlivé body rokovania AS NHF sú uvedené na internetovej stránke AS NHF. Každý člen akademickej obce fakulty má možnosť osobne nahliadnuť do zápisnice u tajomníka AS.

3. Záver

Vážení členovia akademickej obce, milé kolegyne, kolegovia, študenti, záverom by som chcela aj v súvislosti s ukončením funkčného obdobia predchádzajúceho AS NHF vyjadriť poďakovanie:

–        všetkým členom AS NHF EU – učiteľom i študentom, za ich aktivitu, kvalifikovaný a zodpovedný prístup pri prerokovávaní predložených materiálov a ochotu stretávať sa vždy, keď to bolo potrebné alebo nevyhnutné v súvislosti s aktuálnymi potrebami vyplývajúcimi z chodu činnosti fakulty,

–        vedeniu za otvorenosť a transparentnosť, pri prekovávaní predkladaných materiálov a rovnako za akceptovanie pripomienok a námetov členov AS k uvedeným materiálom ale aj ku „chodu“ fakulty,

–        v neposlednom rade vám - všetkým členom akademickej obce NHF za váš záujem o našu prácu a dôveru, ktorú ste nám dali a ktorú sme, verím nesklamali.

Novému zloženiu AS NHF prajem v svojom mene aj v mene mojich kolegov veľa úspechov v tejto náročnej práci.

V Bratislave 31. mája  2018

                                                                                              predsedníčka AS NHF EU

doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?