Načítavam stránku...

Správa o činnosti Akademického senátu NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave za obdobie január 2015 – jún 2016

 

Vážení členovia akademickej obce, milé kolegyne, kolegovia, študenti,

dovoľte mi, aby som Vám predložila za AS NHF EU v Bratislave Správu o činnosti AS NHF za obdobie január 2015 – jún 2016.

V predloženej správe sa zameriam najmä na oblasti:

1. Zloženie AS NHF EU, resp. zmeny v jeho zložení v priebehu obdobia január 2015 –    

     jún 2016

2. Informácia o činnosti AS NHF EU za obdobie január 2015 – jún 2016

3. Záver

 

1. Zloženie AS NHF EU

AS fakulty je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Zloženie AS je v súlade s § 26 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VŠ), podľa ktorého AS fakulty má mať najmenej 11 členov, z toho najmenej 1/3 tvoria študenti. AS NHF EU má spolu 21 členov, z toho 14 členov zastupuje zamestnaneckú časť fakulty a 7 členov je za študentskú časť fakulty.

Členovia AS za zamestnaneckú časť sú volení Akademickou obcou fakulty na 4 roky.

Vychádzajúc z Volebného poriadku NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť (schváleného 3. 7. 2013 AS NHF) každé pracovisko má v AS NHF svoje zastúpenie. Po jednom zástupcovi za 6 menších pracovísk, resp. katedier, teda spolu 6 členov, po dvoch zástupcoch teda spolu 8 členov za štyri väčšie katedry: KF, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, KET, KHP.

Voľby za študentskú časť AS sa uskutočňujú raz za akademický rok, v zmysle aktualizovaných zásad volieb študentskej časti AS NHF, ktoré boli schválené na zasadnutí AS NHF 30.3.2016, sa voľby do študentskej časti AS konajú spravidla v mesiaci apríl. Ďalšou zmenou, ktorá bola schválená vo Volebnom poriadku je zastúpenie študentov jednotlivých stupňov štúdia v AS. Študentskú časť zastupuje stále sedem členov, ale kým „starý“ Volebný poriadok predpokladal zastúpenie 2 študentov BC, 2 študentov magisterského štúdia, 2 študentov doktorandského štúdia, a jedeného študenta s najvyšším počtom hlasov vo voľbách, tak novelizovaný Volebný poriadok upravuje tento bod – teda zastúpenie študentov v AS nasledovne: 3 študenti BC, 3 študenti magisterského štúdia a jeden študent tretieho stupeň štúdia. S takýmto zastúpením súhlasili všetci študenti AS – aj študenti doktorandského štúdia.

Zmeny v zamestnaneckej časti  AS počas daného obdobia – aktuálny zoznam členov AS NHF za zamestnaneckú časť

Zamestnanecká časť
  Meno Pracovisko
1. Ing. Alexy Martin, PhD. Katedra financií
2.

Ing. Brokešová Zuzana, PhD.

tajomníčka AS NHF

Katedra poisťovníctva
3. Ing. Ľubomír Darmo, PhD. Katedra ekonomickej teórie
4. Ing. Fifeková Elena,1. PhD. Katedra hospodárskej politiky
5. prof. Ing. Chovancová Božena, PhD. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
6.

Ing. Martin Lábaj, PhD.

1.3. 2015 nahradený Ing. Petrom Kopkášom,PhD.

Katedra hospodárskej politiky
7. doc. Ing. Kotlebová Jana, PhD. 
zástupca AS NHF v Rade VŠ SR
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
8. prof. Ing. Muchová Eva, PhD. Katedra ekonomickej teórie
9. Ing. Novák Martin Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
10. doc. Ing. Velichová Ľudmila, PhD. Katedra pedagogiky
11. Ing. Paráková Monika Dekanát NHF
12. Ing. Pongrácz Eva, PhD. Katedra sociálneho rozvoja a práce
13. doc. Ing. Rehák Štefan, PhD.
podpredseda AS NHF
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
14. doc. Ing. Zubaľová Alena, PhD. 
predseda AS NHF
Katedra financií

Zmeny, ktoré nastali v zložení AS NHF v období január 2015 - jún 2016

-          10. 2. 2015 bola Ing. Zuzana Brinčíková, PhD. v súvislosti s jej funkciou prodekanky nahradená ďalším zástupcom z KET s najvyšším počtom hlasov pri posledných voľbách – Ing. Ľubomírom Darmom, PhD.

-          1. 3. 2015 bol doc. Lábaj, PhD. nahradený Ing. Petrom Kopkášom,PhD. v súvislosti s jeho zahraničným pobytom a na základe žiadosti doc. Lábaja, PhD.

-          10. 9. 2015 nahradila v AS NHF Ing. Darinu Orbánovú PhD. doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. na žiadosť Ing. Dariny  Orbánovej PhD. o ukončenie činnosti v AS NHF

-          22. 10. 2015 bola na zasadnutí AS NHF zvolená za tajomníčku AS Ing. Zuzana Brokešová, PhD. (nahradila Ing. Darinu Orbánovú, PhD.)

-          Funkčné obdobie členom zamestnaneckej časti AS NHF  končí 30. 5. 2018. 

 

Zmeny v študentskej časti  AS počas daného obdobia – aktuálny zoznam členov AS NHF za študentskú časť

Doplňujúce voľby do Študentskej časti AS NHF sa v roku 2015 konali v mesiaci september. Za členov AS NHF boli zvolení: Bc. Adam Antal (zástupca za II. stupeň), Vladimír Michálek a Dávid Veselovský (obaja zástupcovia I. stupňa štúdia). Študentská časť AS bola tým pádom doplnená do počtu 7, čo tvorí presne 1/3 všetkých členov AS NHF. Novozvolení členovia nahradili Bc. Karola Špačeka, ktorý ukončil štúdium na NHF a Bc. Miroslavu Kubolekovú, ktorej funkčné obdobie skončilo v septembri 2015.

Ďalšie doplňujúce voľby do AS NHF prebehli 2.5.2016, ktoré sa riadili novelizovaným volebným poriadkom. Na základe rozhodnutia volebnej komisie a z dôvodu nemožnosti dodržania všetkých lehôt sa voľby neuskutočnili v mesiaci apríl, ale v prvý pracovný deň mesiaca máj. Za členov AS NHF boli v týchto voľbách zvolení nasledovní kandidáti. 1. Stupeň štúdia: Darina Capiaková a Simona Gerbová. 2. stupeň štúdia Bc. Adam Antal (opätovné zvolenie) a Bc. Dominika Halienová. Za 3. Stupeň Ing. Michaela Dorocáková. Funkčné obdobie novozvolených členov začína 26.9.2016 a je dvojročné.

Zástupcami NHF v študentskej časti AS EU boli Bc. Adam Antal a Bc. Michaela Štefaňáková, ktorá sa však v máji 2016 vzdala členstva v AS EU a v doplňujúcich voľbách bola za členku AS EU zvolená Dominika Halienová.

Aktuálne zloženie AS NHF za študentskú časť:

Študentská časť
  Meno Stupeň štúdia
1. Bc. Antal Adam - podpredseda AS NHF (za študentskú časť) 2.
2. Bc. Demeterová Zuzana 2.
3. Bc. Štefaňáková Michaela 2.
4. Dávid Veselovský 1.
5. Vladimír Michálek 1.
6. Ing. Toma Ján 3.
7. Ing. Stanová Barbora 3.

Zloženie AS NHF za študentskú časť pre ak. r. 2016/2017 :

Študentská časť
  Meno Stupeň štúdia
1. Gerbová Simona 1.
2. Capiaková Darina 1.
3. Veselovský Dávid 1.
4. Michálek Vladimír 2.
5. Halienová Dominika

2.

6.

Bc. Antal Adam

podpredseda AS NHF

2.
7. Ing. Dorocáková Michaela 3.

 

2. Informácia o činnosti AS NHF EU za obdobie január 2015 – jún 2016

AS NHF EU sa vo svojej činnosti riadi zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, Štatútom NHF EU a Rokovacím poriadkom AS NHF EU.

Podľa rokovacieho poriadku AS NHF EU sa riadne zasadnutia AS konajú najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Za obdobie január 2015 – jún 2016 mal AS 12 zasadnutí. Každé zasadnutie bolo uznášaniaschopné t.j. bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov AS.

Hlavné body rokovania na zasadnutiach AS NHF EU boli nasledujúce:

09. 02. 2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie návrhov dekana NHF na vymenovanie prodekanov na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019
 3. Rôzne

18. 02. 2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekana pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou na funkčné obdobie 2015-2019
 3. Voľba tajomníka AS NHF
 4. Schválenie návrhu na zloženie ubytovacej komisie
 5. Rôzne

30. 03. 2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie návrhu zloženia členov Vedeckej rady NHF EU v Bratislave na obdobie 2015 – 2019
 3. Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave na akademický rok 2015/2016
 4. Rôzne

23. 04. 2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa NHF EU v Bratislave za rok 2014
 3. Schvaľovanie návrhu členov Disciplinárnej komisie NHF EU v Bratislave
 4. Rôzne

03. 06. 2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2014
 3. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2015
 4. Členovia vedeckej rady – doplnenie interných členov
 5. Návrh zloženia akreditačnej komisie
 6. Prerokovanie organizačného zabezpečenia štúdia v akademickom roku 2015/2016 na NHF EU v Bratislave
 7. Volebný poriadok NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť – aktualizácia uvedeného materiálu
 8. Rôzne

17. 09. 2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady prijímacieho konania na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2016/2017
 3. Kritéria výberového konania študentov NHF na zahraničné študijné pobyty resp. študijné programy EU v Bratislave
 4. Zásady uznávania štúdia v zahraničí študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
 5. Rôzne

22.10.2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kritéria výberového konania študentov NHF na zahraničné študijné pobyty resp. študijné programy EU v Bratislave
 3. Zásady uznávania štúdia v zahraničí študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
 4. Voľba tajomníka AS NHF
 5. Informácia o voľbách do študentskej časti AS NHF a voľba podpredsedu AS NHF za študentskú časť AS NHF
 6. Rôzne

26.11.2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady uznávania štúdia v zahraničí študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
 3. Informácia o pridelení motivačných štipendií v akademickom roku 2015/2016
 4. Doplnenie interného člena vedeckej rady
 5. Volebný poriadok NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť – aktualizácia uvedeného materiálu
 6. Informácia z Konvektu akademických senátov
 7. Rôzne

09. 02. 2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja NHF EU na obdobie rokov 2015-2019 (predkladá dekan NHF)
 3. Schválenie študijného programu GlobalFinance (predkladá dekan NHF)
 4. Schválenie študijného programu 2. stupňa Ekonómia a právo (predkladá dekan NHF)
 5. Doplnenie interného člena vedeckej rady NHF (predkladá dekan NHF)
 6. Rôzne
 7. Záver

31. 3. 2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Volebný poriadok NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť – aktualizácia uvedeného materiálu
 3. Návrh požiadaviek Rady vysokých škôl na zapracovanie do priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na najbližšie obdobie
 4. Rôzne
 5. Záver

07.04.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2016/2017
 3. Schválenie disciplinárnej komisie
 4. Zrušenie Vyhlášky dekana NHF EU v Bratislave č.1/2010 o povinnosti absolvovať predmet vyučovaný v cudzom jazyku pre študentov NHF EU v Bratislave
 5. Schválenie ubytovacej komisie NHF
 6. Schválenie volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave
 7. Rôzne
 8. Záver

07.06.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa o činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2015
 3. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2015
 4. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2016
 5. Informácia o Opatrení rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave číslo 3/2016
 6. Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do AS NHF a AS EU v Bratislave za študentskú časť
 7. Rôzne
 8. Záver

AS NHF pracuje v súlade s Rokovacím poriadkom AS NHF pri prerokovaní a schvaľovaní predkladaných materiálov za existencie 3 účelových komisií: komisia pre vnútornú organizáciu a rozvoj fakulty (predseda doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.), pedagogická komisia (predseda prof. Ing. Eva Muchová, PhD.) a rozpočtová komisia (predseda Ing. Martin Alexy, PhD.). Myslím, že môžem za všetkých členov AS NHF konštatovať, že sa nám tento systém práce osvedčil.

AS bol na svojich zasadnutiach pravidelne oboznamovaný s informáciami z rokovaní Rady vysokých škôl SR a z rokovania AS EU.

Zápisnice zo zasadnutí AS sú, v zmysle zákona o VŠ a Rokovacieho poriadku AS, zverejňované na vývesnej tabuli AS na 2. poschodí, členom AS zasielané v elektronickej podobe a jednotlivé body rokovania AS NHF sú uvedené na internetovej stránke AS NHF. Každý člen akademickej obce fakulty má možnosť osobne do zápisnice nahliadnuť u tajomníčky AS.

 

3. Záver

Vážení členovia akademickej obce, milé kolegyne, kolegovia, študenti, záverom by som chcela vyjadriť poďakovanie:

–        vedeniu za otvorenosť a transparentnosť, pri prekovávaní predkladaných materiálov a rovnako za akceptovanie pripomienok a námetov členov AS k uvedeným materiálom. Členovia AS oslovili v danom období vedenie NHF nad rámec predkladaných materiálov(písomnou žiadosťou) v súvislosti s objasnením niektorých aktuálnych otázok, ktoré vyplynuli jednak z rokovania AS, alebo boli prednesené členmi AS ako reakcia na podnety jednotlivých členov AO NHF – členov katedier. Bolo to v súvislosti s:

 • zavedením maximálnych a minimálnych ohraničení počtu študentov v jednotlivých krúžkoch,
 • nových kritérií pre prideľovanie osobných ohodnotení,
 • existencie výskumných pracovníkov na jednotlivých katedrách,
 • k internej smernici rektora EU v Bratislave č.1/2016 „Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave

       vedenie na naše podnety a výzvy vždy zareagovalo na následnom zasadnutí AS NHF  

       a ich prístup bol vždy korektný a vecný, čo členovia AS oceňujú,

–        všetkým členom AS NHF EU – učiteľom i študentom, za ich aktivitu, kvalifikovaný a zodpovedný prístup pri prerokovávaní predložených materiálov a ochotu stretávať vždy, keď je to nevyhnutné v súvislosti s aktuálnymi potrebami vyplývajúcimi z chodu činnosti fakulty,

–        v neposlednom rade Vám - všetkým členom akademickej obce NHF za váš záujem o našu prácu a dôveru, ktorú ste nám dali a ktorú sa snažíme nesklamať.

 

V Bratislave 7. júla 2016

 

 

predsedníčka AS NHF EU
doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?