Načítavam stránku...

Vážení členovia akademickej obce, milé kolegyne, kolegovia, študenti, dovoľte mi, aby som Vám predložila za AS NHF EU v Bratislave Správu o činnosti AS NHF za rok 2014.

V predloženej správe sa zameriam najmä na oblasti:

 1. Zloženie AS NHF EU, resp. zmeny v zložení v priebehu roka 2014
 2. Voľby dekana NHF EU
 3. Informácia o činnosti AS NHF EU v roku 2014 
 4. Aktuálne informácie - Voľby zástupcov Národohospodárskej fakulty do AS EUBA na obdobie 1. 5. 2015 do 30.4. 2019
 5. Záver

 

1. Zloženie AS NHF EU

AS fakulty je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Zloženie AS je v súlade s § 26 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VŠ), podľa ktorého AS fakulty má mať najmenej 11 členov, z toho najmenej 1/3 tvoria študenti. AS NHF EU má spolu 21 členov, z toho 14 členov zastupuje zamestnaneckú časť fakulty a 7 členov je za študentskú časť fakulty.

Členovia AS za zamestnaneckú časť sú volení Akademickou obcou fakulty na 4 roky. 

Každé pracovisko má v AS NHF svoje zastúpenie. Po jednom zástupcovi za 6 menších pracovísk, resp. katedier, teda spolu 6 členov, po dvoch zástupcoch teda spolu 8 členov za štyri väčšie katedry: KF, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, KET, KHP.

Voľby za študentskú časť AS sa uskutočňujú raz za akademický rok, resp. raz za dva roky podľa toho, poslucháčom ktorého ročníka študent je, prípadne podľa potreby –  študentskú časť zastupuje sedem členov. 

Pri voľbách sa AS riadi Volebným poriadkom pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť, schválenom AS NHF dňa 3.7.2013.

V máji r. 2010 sa uskutočnili voľby do AS, v ktorých boli zvolení zástupcovia pracovísk NHF do  AS NHF na funkčné obdobie 1.6.2010 do 30.5.2014.

AS NHF pracoval do konca mája 2014 v tomto zložení:

Zloženie akademického senátu do 30.5.2014:

Meno Pracovisko
Blašková Mária, doc., Ing. CSc. KHP
Drugdová Barbora, Ing., PhD. KPOI
Kušnírová Jana, Ing., PhD. KFIN
Martincová Marta, doc., Ing., PhD., mim. prof. KET – podpredseda AS NHF
Novák Martin, Ing. KAIaVT
Orbánová Darina, Ing., PhD. KPED
Paráková Monika, Ing. Dekanát NHF
Pilch Ctibor, Ing., PhD. KBAN
Piovarčiová Veronika, doc., Ing., CSc., mim. prof. KET – zástupca AS NHF v RVŠ
Rievajová Eva, prof., Ing., PhD. KSRaP
Šturc Boris, Ing., CSc. KBAN
Tokárová Mária, doc., Ing., PhD. KHP
Zubaľová Alena, doc., Ing. PhD. KFIN – zástupca AS EU v PRVŠ
Žárska Elena, prof., Ing., CSc. KVSRR
  
Adamík Marián, Ing. Doktorand KBaMF
Antal Adam 2.ročník, odbor FBI (od 23.9.2013)
Habrman Michal, Ing. Doktorand KHP (od 23.9.2013)
Lacko Radovan 3.ročník, odbor FBI
MauerNicolas 2.ročník, odbor NH (od 23.9.2013)
Prno Róbert, Bc. 5.ročník, odbor BAN
Vanya Peter, Bc. 4.ročník, odbor BAN (od 23.9.2013)

Členmi AS EU v Bratislave za NHF  boli do 30. 4. 2015  3 učitelia a 2 študenti:

 • prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
 • doc. Ing.Alena Zubaľová, PhD 
 • Ing. Tomáš Černenko, PhD.

Členovia za študentov:

 • Peter Vanya
 • Radovan Lacko 

 

ZMENY V ZLOŽENÍ AS NHF POČAS ROKU 2014 – DO MÁJA 2015

Zmeny v zamestnaneckej časti – aktuálny zoznam členov AS NHF za zamestnaneckú časť:

 • v súvislosti s dlhodobým zahraničným pobytom sa 1.3. 2015 vzdal členstva v AS NHF Ing. Martin Lábaj PhD. – nahradil ho Ing. Peter Kopkáš PhD. z KHP
 • v súvislosti s vymenovaním do funkcie prodekanky NHF, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v AS Ing. Zuzana Brinčíková PhD., bola nahradená 10.2.2015 Ing. Ľubomírom Darmom, PhD. z KET

V dňoch 20. a 21. mája 2014 sa konali voľby členov AS NHF za zamestnaneckú časť.

Volieb sa zúčastnilo 92 členov Akademickej obce NHF. 

Nové zloženie AS NHF  tvorené zástupcami pracovísk NHF začalo pracovať od 1.6. 2014. Ich funkčné obdobie končí 30. 5. 2018.

Aktuálne zloženie AS NHF – zamestnanecká časť:

Zamestnanecká časť
  Meno Pracovisko
1. Ing. Alexy Martin, PhD. Katedra financií
2. Ing. Brokešová Zuzana, PhD. Katedra poisťovníctva
3. Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.
10.2.2015 nahradená Ing. Ľubomírom Darmom, PhD.
Katedra ekonomickej teórie
4. Ing. Fifeková Elena, PhD. Katedra hospodárskej politiky
5. prof. Ing. Chovancová Božena, PhD. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
6. Ing. Martin Lábaj, PhD.
1.3. 2015 nahradený Ing. Petrom Kopkášom,PhD.
Katedra hospodárskej politiky
7. doc. Ing. Kotlebová Jana, PhD. 
zástupca AS NHF v Rade VŠ SR
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
8. prof. Ing. Muchová Eva, PhD. Katedra ekonomickej teórie
9. Ing. Novák Martin Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
10. Ing. Orbánová Darina, PhD. 
tajomník AS NHF
Katedra pedagogiky
11. Ing. Paráková Monika Dekanát NHF
12. Ing. Pongrácz Eva, PhD. Katedra sociálneho rozvoja a práce
13. doc. Ing. Rehák Štefan, PhD.
podpredseda AS NHF
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
14. doc. Ing. Zubaľová Alena, PhD. 
predseda AS NHF
Katedra financií

Zmeny v študentskej časti  AS – aktuálny zoznam členov AS NHF za študentskú časť

 • Do 31. 8. 2014 zástupcovia študentskej časti AS pracovali v „pôvodnom zložení“.
 • Voľby do študentskej časti AS NHF sa uskutočnili v dňoch 23.9.2014 a 24.9.2014 Volení boli dvaja zástupcovia za III. stupeň štúdia, jeden zástupca za II. stupeň štúdia, jeden zástupca za I. stupeň štúdia a jeden  kandidát, ktorý získal spomedzi všetkých kandidátov najväčší počet hlasov, pričom vyššie spomínaní kandidáti sa neberú do úvahy. Zvolení boli: 
 • Bc. Radovan Lacko (1.roč. II. stupeň)
 • Zuzana Demeterová (3.roč, I. stupeň)
 • Bc. Karol Špaček( 2.roč, II. stupeň)
 • Ing Ján Toma(2. Roč. III. stupeň)
 • Ing Barbora Stanová( 2. Roč. III. stupeň)
 • Členmi študentskej časti AS NHF boli od septembra 2014 študenti: Bc. Peter Vanya ( 2.roč, II. stupeň), Bc. Radovan Lacko (1.roč. II. stupeň), Zuzana Demeterová (3.roč, I. stupeň), Adam Antal (3.roč., II. stupeň), Bc. Karol Špaček ( 2.roč, II. stupeň), Ing. Ján Toma (2. Roč. III. stupeň), Ing. Barbora Stanová ( 2. Roč. III. stupeň)
 • Zástupcami študentskej časti akademickej obce NHF v akademickom senáte Ekonomickej univerzity v Bratislave boli zvolení Bc. Peter Vanya a Bc. Radovan Lacko
 • K 1.1.2015 sa z dôvodu zahraničných študijných pobytov sa členstva v AS NHF a rovnako aj členstva v AS EU, vzdaliBc. Peter Vanya a Bc. Radovan Lacko
 • Na základe uvedeného boli doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF, ktoré sa konali 28. a 29. 1. 2015. Boli zvolené kandidátky: Bc. Michaela Štefaňáková (1.roč. II. stupeň, mandát do 31.8.2016) a Bc. Miroslava Kuboleková(1.roč. II. stupeň, mandát do 31.8.2015)
 • Za členov AS EU boli zvolení: Bc. Michaela Štefaňáková a Adam Antal

Aktuálne zloženie AS NHF za študentskú časť:


Študentská časť
  Meno Stupeň štúdia
1. Antal Adam - podpredseda AS NHF (za študentskú časť) 1.
2. Demeterová Zuzana 1.
3. Bc. Kuboleková Miroslava 2.
4. Ing. Stanová Barbora 3.
5. Bc. Špaček Karol 2.
6. Bc. Štefaňáková Michaela 2.
7. Ing. Toma Ján 3.

 

2. Voľby dekana NHF EU

Dňa 4. 12. 2014 sa na zasadnutí AS NHF uskutočnili voľby dekana  NHF na funkčné obdobie od 1.2. 2015 do 31.1.2019

Členovia AS NHF volili v prvom kole dekana NHF zo štyroch kandidátov:

 • prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.
 • Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik
 • prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD.
 • doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., mim. prof.       

Do druhého kola postúpili: doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., mim. prof. a  Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik. Dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2019 sa stal Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, ktorý v tajnom hlasovaní získal vyšší počet hlasov.

 

3. Informácia o činnosti AS NHF EU v roku 2014 

AS NHF EU sa vo svojej činnosti riadi zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, Štatútom NHF EU a Rokovacím poriadkom AS NHF EU.

Podľa rokovacieho poriadku AS NHF EU sa riadne zasadnutia AS konajú najmenej raz za kalendárny štvrťrok. V roku 2014 mal AS osem zasadnutí – január, apríl, máj,  jún (2x), október, december (2x). Každé zasadnutie bolo uznášaniaschopné t.j. bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov AS, pri voľbe kandidáta na dekana boli prítomní všetci členovia AS.

Hlavné body rokovania na zasadnutiach AS NHF EU boli nasledujúce:


28.01.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Doplnenie materiálu Zásady prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na   
 3. Národohospodársku fakultu EU v Bratislave na akademický rok 2014/2015
 4. Opätovné schválenie Zásad prijímacieho konania na  3. stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2014/2015
 5. Rôzne

 

08.04.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa NHF EU za rok 2013
 3. Voľby do AS NHF EU
 4. Rôzne

 

29.05.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2013
 3. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2014
 4. Zásady prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na akademický rok 2015/2016
 5. Návrh na vyplatenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu EU v Bratislave
 6. Rôzne

 

3.6.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba funkcionárov AS NHF (predsedu, podpredsedu, tajomníka, zástupcu AS NHF v Rade vysokých škôl SR)
 3. Rôzne

 

24.6.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Úprava štatútu NHF, vyplývajúca z rokovania celouniverzitného AS EU v Bratislave
 3. Schvaľovanie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu za vynikajúce študijné výsledky a spracovanie diplomovej práce
 4. Schválenie členov disciplinárnej komisie NHF za študentskú časť
 5. Voľby do AS NHF EU v Bratislave za študentskú časť
 6. Rôzne

 

1.10.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh na vyplatenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu EU v Bratislave
 3. Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave
 4. Schválenie členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave
 5. Vytvorenie účelových komisií AS NHF EU v Bratislave
 6. Informácia o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za študentskú časť
 7. Rôzne

AS NHF na tomto zasadnutí prerokoval a schválil Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave, ktorý nadobudol „novú podobu“ predovšetkým v transparentnosti informácií súvisiacich s priebehom volieb, organizovaním predvolebného zhromaždenia spojeného s panelovou diskusiou jednotlivých kandidátov a pod. 

AS NHF rovnako na tomto zasadnutí prerokoval a schválilv súlade s Rokovacím poriadkom AS NHF vytvorenie 3 účelových komisií na prípravu stanovísk, námetov, odporúčaní, prieskumov a pod. Predsedom každej komisie je zástupca zamestnaneckej časti AS NHF, členom je zástupca študentskej časti AS NHF. Ďalšími členmi môžu byť jednak členovia senátu, ako aj ďalší členovia akademickej obce, a to aj jednorázovo. Ide o tieto komisie: komisia pre vnútornú organizáciu a rozvoj fakulty (predseda doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.), pedagogická komisia (predseda prof. Ing. Eva Muchová, PhD.) a rozpočtová komisia (predseda Ing. Martin Alexy, PhD.). 

 

2.12.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhu na vyplatenie motivačných štipendií v ak. roku 2014/2015
 3. Informácie k organizácii volieb kandidáta na dekana NHF
 4. Rôzne

 

4.12.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave

AS bol na svojich zasadnutiach pravidelne oboznamovaný s informáciami z rokovaní Rady vysokých škôl SR a z rokovania AS EU. Na každom zasadnutí AS NHF boli členovia senátu oboznámení vedením fakulty o dôležitých informáciách týkajúcich sa činnosti fakulty. Členovia vedenia fakulty sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí AS, kde predkladali a zdôvodňovali prerokovávané materiály a reagovali na námety, otázky a pripomienky členov senátu.

Zápisnice zo zasadnutí AS sú, v zmysle zákona o VŠ a Rokovacieho poriadku AS, zverejňované na vývesnej tabuli AS na 2. poschodí, členom AS zasielané v elektronickej podobe, jednotlivé body rokovania AS NHF sú uvedené na internetovej stránke AS NHF. Každý člen akademickej obce fakulty má možnosť osobne do zápisnice nahliadnuť u tajomníčky AS.

 

4. Aktuálne informácie - Voľby zástupcov Národohospodárskej fakulty do AS EUBA

Dňa 30. 4. 2015 sa konali voľby zástupcov Národohospodárskej fakulty za zamestnaneckú a študentskú časť do AS EUBA  na funkčné obdobie 1. 5. 2015 do 30.4. 2019

Volieb sa zúčastnilo 83 zamestnancov a 7 študentov.

Do AS EU boli zvolení nasledovní zástupcovia NHF:

za zamestnaneckú časť: 

 1. Černěnko Tomáš, Ing. Mgr. PhD.,
 2. Čaplánová Anetta, prof. Ing. PhD.,
 3. Zubaľová  Alena , doc. Ing. PhD.  

za študentskú časť: 

 1. Antal Adam,
 2. Štefaňáková Michaela, Bc.

 

5. Záver

Vážení členovia akademickej obce, milé kolegyne, kolegovia, študenti, tento rok bol hektický a súvisel s mnohými personálnymi zmenami ako v samotnom AS NHF, tak aj vo vedení fakulty. Preto mi na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie:

 • prof. Ing. Eve Rievajovej, PhD. za kolegiálny a profesionálny prístup počas dlhoročného vedenia AS NHF,
 • všetkým členom AS NHF, ktorým skončilo členstvo 30.5. 2014, 
 • bývalému vedeniu NHF za aktívnu spoluprácu s AS NHF, ktorá sa okrem iného prejavovala včasne a kvalitne vypracovanými materiálmi a tiež akceptovaním námetov a pripomienok členov  AS,
 • súčasnému vedeniu za otvorenosť a transparentnosť, pri prekovávaní predkladaných materiálov,
 • Ing. Hane Poláčkovej, PhD., ktorá bola predseníčkou volebnej komisie, jednak pri voľbe dekana, ale aj pri voľbách členov do AS NHF a AS EU a ktorá mimoriadne zodpovedne a precízne odviedla svoju prácu, 
 • všetkým súčasným členom AS NHF EU – učiteľom i študentom, za ich aktivitu, kvalifikovaný a zodpovedný prístup pri prerokovávaní predložených materiálov a ochotu stretávať vždy, keď je to nevyhnutné v súvislosti s aktuálnymi potrebami vyplývajúcimi z chodu činnosti fakulty,
 • v neposlednom rade Vám - všetkým členom akademickej obce NHF, za naozaj aktívnu účasť súvisiacu či už s voľbou dekana, alebo voľbou zástupcov do AS NHF a EU a tiež za prejavenú dôveru počas zatiaľ pomerne krátkeho funkčného obdobia tohto akademického senátu, verím že ju nesklameme.

 

V Bratislave 11. 6. 2015

doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.

Predsedníčka AS NHF EU

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?