Načítavam stránku...

Vážené kolegyne, kolegovia, študenti

dovoľte mi, aby som Vám predložila za AS NHF EU v Bratislave Správu o činnosti za rok 2013.

V predloženej správe sa zameriam najmä na tri oblasti:

 1. Zloženie AS NHF EU, resp. zmeny v zložení v r. 2013
 2. Informácia o činnosti AS NHF EU v roku 2013.
 3. Voľby do AS NHF EU.

 

1. Zloženie AS NHF EU

AS fakulty je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Zloženie AS je v súlade s § 26 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VŠ), podľa ktorého AS fakulty má mať najmenej 11 členov, z toho najmenej 1/3 tvoria študenti. AS NHF EU má spolu 21 členov, z toho 14 členov zastupuje zamestnaneckú časť fakulty a 7 členov je za študentskú časť fakulty.

Členovia AS za zamestnaneckú časť sú volení Akademickou obcou fakulty na 4 roky. Voľby

do súčasného AS sa uskutočnili v máji 2010, funkčné obdobie AS je od 1.6.2010 do 30.5.2014. Voľby za študentskú časť AS sa uskutočňujú raz za akademický rok, resp. raz za dva roky podľa toho, poslucháčom ktorého ročníka študent je. Pri voľbách sa AS riadi Volebným poriadkom pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť, schválenom AS NHF dňa 3.7. 2013.

Každé pracovisko má v AS NHF svoje zastúpenie. Po jednom zástupcovi za 6 menších pracovísk, resp. katedier, teda spolu 6 členov, po dvoch zástupcoch teda spolu 8 členov za štyri väčšie katedry: KF, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, KET, KHP. Študentskú časť zastupuje sedem členov. Zloženie AS NHF je uvedené v tabuľke.

AS NHF EU v Rade vysokých škôl SR zastupuje doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD.

Členovia akademického senátu:

Meno Pracovisko
Blašková Mária, doc., Ing. CSc. KHP
Drugdová Barbora, Ing., PhD. KPOI
Kušnírová Jana, Ing., PhD. KFIN
Martincová Marta, doc., Ing., PhD. KET
Novák Martin, Ing. KAIaVT
Orbánová Darina, Ing., PhD. KPED
Paráková Monika, Ing. odbor. prac. S VŠ vzdelaním
Pilch Ctibor, Ing., PhD. KBAN
Piovarčiová Veronika, doc., Ing., CSc. KET
Rievajová Eva, prof., Ing., PhD. KSRaP
Šturc Boris, Ing., CSc. KBAN
Tokárová Mária, doc., Ing., PhD. KHP
Zubaľová Alena, doc., Ing. PhD. KFIN
Žárska Elena, prof., Ing., CSc. KVSRR
  
Adamík Marián, Ing. Doktorand KBaMF
Antal Adam 2.ročník, odbor FBI (od 23.9.2013)
Habrman Michal, Ing. Doktorand KHP (od 23.9.2013)
Lacko Radovan 3.ročník, odbor FBI
MauerNicolas 2.ročník, odbor NH (od 23.9.2013)
Prno Róbert, Bc. 5.ročník, odbor BAN
Vanya Peter, Bc. 4.ročník, odbor BAN (od 23.9.2013)

 

Širaňová Mária, Ing., M.A., PhD., doktorandka KBMF (do 27.8.2013)

Vanya Peter, Bc., 3.ročník, odbor FBI (do 20.6.2013)

Struhárová Jana, Ing., MSc., 5.ročník, odbor BAN (do 21.5.2013)

Debnárová Lenka, Bc., 5.ročník, odbor HP (do 1.9.2013)

 

Členmi AS EU v Bratislave za NHF sú 3 učitelia a 2 študenti:

 • doc. Ing.Alena Zubaľová, PhD.
 • prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
 • Ing. Tomáš Černenko, PhD.

Členovia za študentov: Peter Vanya, Radovan Lacko.

Doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD. zastupuje AS EU v R-VŠ SR.

 

2. Informácia o činnosti AS NHF EU za rok 2013

AS NHF EU sa vo svojej činnosti riadi zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, Štatútom NHF EU a Rokovacím poriadkom AS NHF EU.

Podľa rokovacieho poriadku AS NHF EU sa riadne zasadnutia AS konajú najmenej raz za kalendárny štvrťrok. V roku 2013 mal AS päť zasadnutí – január, marec, jún, júl, november. Každé zasadnutie bolo uznášaniaschopné t.j. bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov AS.

Hlavné body rokovania na zasadnutiach AS NHF EU boli nasledujúce:

Akademický senát fakulty prerokoval a schválil:

28.1.2013

Program:

 • Správa o vedecko-výskumnej činnosti NHF EU v Bratislave za rok 2012
 • Správa o zahraničnej spolupráci NHF EU v Bratislave za rok 2012
 • Správa o pedagogickej činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2012

 

7.3.2013

Program:

 • Výročná správa NHF EU v Bratislave za rok 2012
 • Návrh na vyplatenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu EU v Bratislave
 • Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na AR 2013/2014

 

6.6.2013

Program:

 • Volebný poriadok NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť
 • Úprava Zásad prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na AR 2013/2014
 • Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2012
 • Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2013
 • Návrh na vyplatenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu EU v Bratislave
 • Schvaľovanie členov disciplinárneho konania za študentskú časť, s účinnosťou od 07. 06. 2013 do 06. 06. 2014 (Mauer Nicolas, Mária Mišenčíková)

 

3.7.2013

Program:

 • Zásady prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na akademický rok 2014/2015
 • Štatút NHF EU v Bratislave

 

26.11.2013

Program:

 • Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na AR 2014/2015
 • Vyplácanie motivačných štipendií
 • Vyplatenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu EU v Bratislave
 • Zmena pravidiel výberu študentov na študijné pobyty Erasmus.

Jednotlivé body rokovania predkladal dekan fakulty a príslušní prodekani fakulty. Kladne možno hodnotiť tú skutočnosť, že jednotlivé materiály na rokovanie AS NHF boli zo strany vedenia fakulty predkladané včas – v zmysle Rokovacieho poriadku AS minimálne týždeň pred zasadnutím a zasielané elektronicky.

AS bol na svojich zasadnutiach pravidelne oboznamovaný s informáciami z rokovaní Rady vysokých škôl SR a z rokovania AS EU. Na každom zasadnutí AS NHF boli členovia senátu oboznámení vedením fakulty o dôležitých informáciách týkajúcich sa činnosti fakulty. Členovia vedenia fakulty sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí AS, kde predkladali a zdôvodňovali prerokovávané materiály a reagovali na námety, otázky a pripomienky členov senátu. Zápisnice zo zasadnutí AS sú, v zmysle zákona o VŠ a Rokovacieho poriadku AS, zverejňované na vývesnej tabuli AS na 2. poschodí, jednotlivé body rokovania i na internetovej stránke AS NHF. Každý člen akademickej obce fakulty má možnosť osobne do zápisnice nahliadnuť u tajomníčky AS.

 

3. Voľby do AS NHF EU

V máji 2014 sa v zmysle zákona o Vysokých školách a Volebného poriadku pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť uskutočnia riadne voľby do AS na obdobie rokov jún 2014 - máj 2018.

Na zasadnutí AS NHF EU dňa 8.4.2014 bola zvolená 7-členná volebná komisia v zmysle pravidla, že členstvo vo volebnej komisii nie je zlučiteľné s akademickou funkciou a členovia volebnej komisie nemôžu byť volení.

Vážené kolegyne a kolegovia,

na záver mi dovoľte, aby som poďakovala všetkým členom AS NHF EU – učiteľom i študentom, za ich aktivitu, kvalifikovaný a zodpovedný prístup pri prerokovávaní predložených materiálov a vedeniu fakulty za včasne a kvalitne vypracované materiály, akceptovanie našich námetov a pripomienok a celkovo dobrú spoluprácu pri vzájomných rokovaniach. V mene AS sa chcem poďakovať všetkým členom akademickej obce NHF za prejavenú dôveru počas funkčného obdobia tohto akademického senátu.

 

V Bratislave 10.4.2014 prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.

Predsedníčka AS NHF EU

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?