Načítavam stránku...

16.02.2018

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2018/2019
 3. Volebný poriadok NHF EU pre voľbu členov AS NHF za zamestnaneckú a študentskú časť
 4. Rôzne

 

12.03.2018

Program:

 1. Otvorenie
 2. Štatút Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
 3. Volebný poriadok NHF EU pre voľbu členov AS NHF za zamestnaneckú a študentskú časť
 4. Schválenie volebnej komisie pre voľbu členov AS NHF za zamestnaneckú časť
 5. Schválenie člena disciplinárnej komisie za študentskú časť
 6. Rôzne

26.04.2018

Program:

 1. Otvorenie
 2. Štatút Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
 3. Rôzne 

24.05.2018

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2017
 3. Výročná správa o činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2017
 4. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2018
 5. Rokovací poriadok Akademického senátu Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
 6. Informácia o výsledku volieb do zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave
 7. Schválenie člena Vedeckej rady NHF EU v Bratislave
 8. Schválenie volebnej komisie pre doplňujúce voľby študentskej časti AS NHF
 9. Rôzne

04.06.2018

Program: 
 1. Otvorenie
 2. Voľba funkcionárov AS NHF ( predsedu, podpredsedu, tajomníka, zástupcu v Rade vysokých škôl SR)
 3. Rôzne

13.06.2018

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhu dekana NHF na vymenovanie prodekana pre rozvoj a sociálne záležitosti študentov NHF EUBA
 3. Schválenie návrhu dekana NHF na vymenovanie člena vedeckej rady fakulty
 4. Rôzne

najbližšie zasadnutie akademického senátu NHF je naplánované na 6. septembra 2018 o 10:00 hod

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?