Načítavam stránku...

09.02.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja NHF EU na obdobie rokov 2015-2019 (predkladá dekan NHF)
 3. Schválenie študijného programu Global Finance (predkladá dekan NHF)
 4. Schválenie študijného programu 2. stupňa Ekonómia a právo (predkladá dekan NHF)
 5. Doplnenie interného člena vedeckej rady NHF (predkladá dekan NHF)
 6. Rôzne
 7. Záver

 

31.03.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Volebný poriadok NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť – aktualizácia uvedeného materiálu
 3. Návrh požiadaviek Rady vysokých škôl na zapracovanie do priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na najbližšie obdobie
 4. Rôzne
 5. Záver

 

07.04.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2016/2017
 3. Schválenie disciplinárnej komisie
 4. Zrušenie Vyhlášky dekana NHF EU v Bratislave č.1/2010 o povinnosti absolvovať predmet vyučovaný v cudzom jazyku pre študentov NHF EU v Bratislave
 5. Schválenie ubytovacej komisie NHF
 6. Schválenie volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave
 7. Rôzne
 8. Záver

 

07.06.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa o činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2015
 3. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2015
 4. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2016
 5. Informácia o Opatrení rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave číslo 3/2016
 6. Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do AS NHF a AS EU v Bratislave za študentskú časť
 7. Rôzne
 8. Záver

 

07.07.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady organizácie doktorandského štúdia na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave
 3. Rôzne
 4. Záver

 

05.09.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady prijímacieho konania na Národohospodársku fakultu na akademický rok 2017/2018
 3. Rôzne
 4. Záver

 

13.10.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Organizačná štruktúra dekanátu NHF
 3. Voľba druhého podpredsedu AS NHF za študentskú časť
 4. Rôzne
 5. Záver

 

24.10.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie a vyjadrenie stanoviska k návrhu dekana na zlúčenie Katedry pedagogiky a Katedry aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky; a Katedry bankovníctva a medzinárodných financií a Katedry poisťovníctva
 3. Schvaľovanie úpravy vnútorných predpisov NHF (Organizačný poriadok a Štatút NHF) v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry pracoviska dekanát od 1. 1. 2017
 4. Rôzne
 5. Záver

 

19.12.2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Global finance - Zásady prijímacieho konania
 3. Voľba predsedu študentskej časti AS NHF a druhého podpredsedu AS NHF
 4. Schválenie volebnej komisie pre doplňujúce voľby AS NHF za študentskú časť
 5. Rôzne
 6. Záver

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?