Načítavam stránku...

09.02.2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie návrhov dekana NHF na vymenovanie prodekanov na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019
 3. Rôzne

 

18.02.2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekana pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou na funkčné obdobie 2015-2019
 3. Voľba tajomníka AS NHF
 4. Schválenie návrhu na zloženie ubytovacej komisie
 5. Rôzne

 

30.03.2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie návrhu zloženia členov Vedeckej rady NHF EU v Bratislave na obdobie 2015 – 2019
 3. Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave na akademický rok 2015/2016
 4. Rôzne

 

23.04.2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa NHF EU v Bratislave za rok 2014
 3. Schvaľovanie návrhu členov Disciplinárnej komisie NHF EU v Bratislave
 4. Rôzne

 

03.06.2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2014
 3. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2015
 4. Členovia vedeckej rady – doplnenie interných členov
 5. Návrh zloženia akreditačnej komisie
 6. Prerokovanie organizačného zabezpečenia štúdia v akademickom roku 2015/2016 na NHF EU v Bratislave
 7. Volebný poriadok NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť – aktualizácia uvedeného materiálu
 8. Rôzne

 

17.09.2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady prijímacieho konania na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2016/2017
 3. Kritéria výberového konania študentov NHF na zahraničné študijné pobyty resp. študijné programy EU v Bratislave
 4. Zásady uznávania štúdia v zahraničí študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
 5. Rôzne

 

22.10.2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kritéria výberového konania študentov NHF na zahraničné študijné pobyty resp. študijné programy EU v Bratislave
 3. Zásady uznávania štúdia v zahraničí študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
 4. Voľba tajomníka AS NHF
 5. Informácia o voľbách do študentskej časti AS NHF a voľba podpredsedu AS NHF za študentskú časť AS NHF
 6. Rôzne

 

26.11.2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady uznávania štúdia v zahraničí študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
 3. Informácia o pridelení motivačných štipendií v akademickom roku 2015/2016
 4. Doplnenie interného člena vedeckej rady
 5. Volebný poriadok NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť – aktualizácia uvedeného materiálu
 6. Informácia z Konvektu akademických senátov
 7. Rôzne

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?