Načítavam stránku...

28.01.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Doplnenie materiálu Zásady prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na   
 3. Národohospodársku fakultu EU v Bratislave na akademický rok 2014/2015
 4. Opätovné schválenie Zásad prijímacieho konania na  3. stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2014/2015
 5. Rôzne

 

08.04.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa NHF EU za rok 2013
 3. Voľby do AS NHF EU
 4. Rôzne

 

29.05.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2013
 3. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2014
 4. Zásady prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na akademický rok 2015/2016
 5. Návrh na vyplatenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu EU v Bratislave
 6. Rôzne

 

3.6.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba funkcionárov AS NHF (predsedu, podpredsedu, tajomníka, zástupcu AS NHF v Rade vysokých škôl SR)
 3. Rôzne

 

24.6.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Úprava štatútu NHF, vyplývajúca z rokovania celouniverzitného AS EU v Bratislave
 3. Schvaľovanie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu za vynikajúce študijné výsledky a spracovanie diplomovej práce
 4. Schválenie členov disciplinárnej komisie NHF za študentskú časť
 5. Voľby do AS NHF EU v Bratislave za študentskú časť
 6. Rôzne

 

1.10.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh na vyplatenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu EU v Bratislave
 3. Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave
 4. Schválenie členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave
 5. Vytvorenie účelových komisií AS NHF EU v Bratislave
 6. Informácia o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za študentskú časť
 7. Rôzne

 

2.12.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhu na vyplatenie motivačných štipendií v ak. roku 2014/2015
 3. Informácie k organizácii volieb kandidáta na dekana NHF
 4. Rôzne

 

4.12.2014

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave

Zápisnice zo zasadnutí AS NHF EU v Bratislave sú zverejnené na vývesnej tabuli AS NHF a sú k nahliadnutiu u tajomníčky AS NHF.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?