Načítavam stránku...

08.03.2012

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa NHF EU v Bratislave za rok 2011
 3. Voliteľné predmety na akademický rok 2012/2013
 4. Rôzne

 

21.05.2012

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh na vyplatenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu EU v Bratislave
 3. Návrh členov disciplinárnej komisie za študentskú časť
 4. Správa o výsledkoch hospodárenia NHF EU v Bratislave za rok 2011
 5. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2012
 6. Rôzne

 

28.06.2012

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba prodekana NHF EU v Bratislave
 3. Voľby člena Vedeckej rady NHF EU v Bratislave
 4. Zásady prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na akademický rok 2013/2014
 5. Zásady organizácie doktorandského štúdia na NHF EU v Bratislave
 6. Rôzne

 

07.11.2012

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh na vymenovanie Ing. M. Rabatinovej, PhD., prodekanky pre styk s verejnosťou NHF EU v Bratislave, za členku Vedeckej rady NHF EU v Bratislave
 3. Úprava organizačného poriadku NHF EU v Bratislave
 4. Informácia o spôsobe rozdeľovania finančných prostriedkov na motivačné štipendiá za predchádzajúci akademický rok
 5. Rôzne

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?