Načítavam stránku...

11. 2. 2010

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave za rok 2009
 3. Vyhláška dekana NHF EU v Bratislave č. 1/2010
 4. Disciplinárna komisia
 5. Rôzne


8. 4. 2010

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voliteľné predmety NHF EU na akademický rok 2010/2011
 3. Rôzne


20.4.2010

Program:

 1. Otvorenie
 2. Volebný poriadok NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť na obdobie 2010-2014
 3. Rôzne


11. 5. 2010

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o výsledkoch hospodárenia NHF EU v Bratislave za rok 2009
 3. Rozpis rozpočtu NHF EU v Bratislave na rok 2010
 4. Obsah štátnej skúšky na 1. stupni štúdia od akademického roku 2010/2011
 5. Rozdelenie finančných prostriedkov Štipendijného fondu EU v Bratislave pre NHF
 6. Rôzne


1. 6. 2010

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o výsledkoch volieb do AS NHF EU v Bratislave
 3. Voľba funkcionárov AS NHF (predsedu, podpredsedov, tajomníka, zástupcu AS NHF v Rade vysokých škôl SR)
 4. Rôzne


29. 6. 2010

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia pre akademický rok 2011/2012
 3. Rokovací poriadok Akademického senátu NHF EU v Bratislave
 4. Rôzne

 

21. 9. 2010

Program:

 1. Otvorenie
 2. Úprava zásad prijímacieho konania pre 1. stupeň štúdia pre akademický rok 2011/2012 na NHF EU v Bratislave
 3. Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave
 4. Príprava volieb kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave
 5. Rôzne

 

15. 11. 2010

Program:

 1. Otvorenie
 2. Pridelenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu študentom
 3. Rozdelenie motivačného štipendia za akademický rok 2009/2010
 4. Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na akademický rok 2011/2012
 5. Rôzne

 

25. 11. 2010

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o sťažnostiach na priebeh volieb na dekana NHF EU v Bratislave
 3. Voľba kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave na funkčné obdobie 2011 – 2015
 4. Rôzne

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?