Publikácia projektu Collaboration for Effective Digital Education (D-COLLAB)

V rámci implementácie projektu D-COLLAB riešeného na Katedre ekonomickej teórie bola vydaná prvá publikácia s názvom „Digital Education in the Era of Covid-19: Findings on the needs of university instructors and students“.

Publikácia je zameraná na metodologické a technologické aspekty digitálneho vzdelávania v období pandémie COVID-19 a vychádza z analýzy výsledkov prieskumu medzi študentmi a akademickými pracovníkmi Ekonomickej univerzity v Bratislave týkajúceho sa online výučby. Osobitná pozornosť je  venovaná študentom so špeciálnymi potrebami a výzvam, ktorým čelia počas online štúdia. Publikácia je vydaná v anglickom jazyku a je voľne dostupná na nasledujúcom odkaze:

http://d-collab.cs.ucy.ac.cy/wp-content/uploads/2021/11/D-CollabIO1final.pdf

Viac o projekte D-COLLAB sa môžete dozvedieť na stránke projektu http://www.dcollab.eu/

obrázok121
 
 
Ak ste žena, mali by ste byť viac averzná voči riziku a ak pravidelne meditujete tiež
Vedeli ste, že emcionálne stabilní ľudia sú výrazne menej averzní voči riziku a otvorení ľudia majú naopak väčšiu averziu voči riziku? Že starší ľudia a ženy sú viac averzní voči riziku? Tieto a iné zistenia prináša nový článok, ktorého autorkou je členka KET prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., ktorá spolu s kolegyňou Vesarach Aumeboonsuke z partnerskej univerzity NIDA Bangkok, Thajsko, uskutočnila originálny výskum zameraný na analýzu postojov jednotlivcov k riziku a finančné rozhodnutia. Osobine si zaslúži pozornosť ich originálna analýza vplyvu "mindfulness" na postoj jednotlivcov k riziku. Takto získané dáta autorkám umožnili dospieť k vyššie uvedeným záverom.
 
Viac sa dočítate TU: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12144-021-02015-9?fbclid=IwAR0Gb465h9SqpmHKTJhJI0XOOpwwyJ8wbA1PWCgLBNyp7kUNPCgv72sAWEA
 
Časopis Current Psychology, v ktorom článok vyšiel, má H-index 41, je v Q2 podľa Scimago a má Impact factor okolo 2,00. Blahoželáme!

clanok cap2

 

Dávame do pozornosti nový článok, ktorý publikovala v spoluautorstve naša kolegyňa - prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. V článku pod názvom „Dynamický model spoločného trhu s emisnými povoleniami ako spôsob riešenia problému znečisťovania perzistentými látkami“ autori rozpracovávajú dynamický model spoločného trhu na obchodovanie s emisnými povoleniami na znečisťovanie, ktorý navrhujú ako alternatívne riešenie problému perzistentných látok znečisťujúcich ovzdušie. V článku autori odvodili pravidlá pre určovanie cien založených na hraničných nákladoch a skúmajú cenotvorbu v podmienkach rôzne formulovaných obmedzení. Fungovanie navrhovaného dizajnu trhu skúmajú aj na základe uskutočnených simulácií. Tento príspevok môže pomôcť najmä pri riešení potenciálnych problémov pri obchodovaní s emisnými povoleniami, napr. pri porušení regionálnych environmentálnych noriem v rôznych lokalitách. Navrhovaný prístup má tiež predpoklady výrazne znížiť transakčné náklady, ku ktorým bežne dochádza pri obchodovaní s emisnými povoleniami.

 

Dávame do pozornosti novú publikáciu v spoluatorstve našej kolegyne prof. Čaplánovej skúmajúcu vplyv inštitucionálnych faktorov na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 vychádzajúcu z analýzy dát zozbieraných na Slovensku. Výsledky potvrdzujú význam dôvery v kľúčové inštitúcie pre dodržiavanie protipandemických opatrení.

Publikácia je dostupná na tomto odkaze: http://link.springer.com/article/10.1007/s11294-021-09818-3

1 caplanova

 

Dávame do pozornosti nový vedecký článok vedecko-výskumnej pracovníčky katedry RNDr. Jaroslavy Hlouškovej, PhD. Článok prezentuje komplexný systém modelov zameraných na kvantifikáciu reakcie cien poľnohospodárskych komodít (konkrétne pšenice, sóje a kukurice) na zmeny ich potenciálnych determinantov. Do úvahy sa berú aj možné nelinearity v dynamike cien komodít v priebehu hospodárskeho cyklu. Výsledky naznačujú, že premenné, ktoré reprezentujú fundamenty trhu a makroekonomický vývoj obsahujú systematické prediktívne informácie pre prognózy cien komodít a že ceny poľnohospodárskych komodít robustne reagujú na otrasy v medzinárodnej konkurencieschopnosti.

Plný text článku je celý dostupný na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/for.2768

2 hlouskova

 

Kolektív autorov Katedry ekonomickej teórie – Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Marcel Novák, PhD. a prof. Ing. Ján Lisý, PhD. publikovali článok s názvom „Vzťah medzi prílevom priamych zahraničných investícií a nezamestnanosťou v Slovenskej republike“, v ktorom hľadajú odpoveď na otázku, či nezamestnanosť v hostiteľskej krajine ovplyvňuje prílev priamych zahraničných investícií, alebo naopak, prílev priamych zahraničných investícií má vplyv na nezamestnanosť. Výsledky naznačujú, že impulz vychádza z miery nezamestnanosti, ktorá následne ovplyvňuje prílev investícií do Slovenskej republiky, avšak dĺžka tohto efektu je veľmi krátka.

Plný text článku je dostupný na: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2020/04/04.pdf

obrázok1

 

Dávame do pozornosti článok, ktorý vyšiel v spoluautorstve našich kolegov Ing. Ľubomíra Darma, PhD. a Ing. Marcela Nováka, PhD. skúmajúci determinanty prílevu PZI do krajín Vyšehradskej skupiny. Prílev PZI je determinovaný mnohými faktormi, ktoré sú dostatočne preskúmané v publikáciách a článkoch. Avšak, determinanty prílevu PZI do krajín Vyšehradskej skupiny (V4) majú niekoľko špecifík pochádzajúcich z ich transformačného procesu. Článok identifikuje špecifické determinanty prílevu priamych zahraničných investícií do krajín V4. Autori zistili, že veľkosť ekonomiky alebo jej potenciál, produktivita práce, daň z príjmu právnických osôb, mzdy, jednotkové náklady práce, inflácia, vzdelanosť pracovnej sily, otvorenosť ekonomiky, kvalita a vývoj infraštruktúry (reprezentovaná hustotou siete ciest a železníc), úroveň korupcie a členstvo v Hospodárskej a menovej únii predstavujú faktory, ktoré ovplyvňujú úroveň prílevu priamych zahraničných investícií do krajín V4.

Celý článok je dostupný na: https://www.sav.sk/journals/uploads/1215135110%2020%20Darmo%20a%20kol%20-%20aut+SR.pdf

obrázok2

 

Autorský kolektív Katedry ekonomickej teórie v zložení Ing. Marcel Novák,PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD. a Ing. Ľubomír Darmo, PhD. publikovali nový článok, ktorý skúma úroveň finančnej gramotnosti v Slovenskej republike. Hlavným cieľom tohto článku je zhodnotiť a porovnať dosiahnutú úroveň finančnej gramotnosti na vzorke slovenskej populácie (študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave). Chí-kvadrát test bol použitý na stanovenie vzťahu medzi rôznymi premennými (pohlavie, úroveň vzdelania a porovnanie výsledkov s tými z predchádzajúcich prieskumov), správnosť odpovedí respondentov na dotazník a na identifikáciu úrovne finančnej gramotnosti vysokoškolských študentov bez špecifického ekonomického zázemia. Výsledky výskumu naznačujú, že pohlavie a vzdelanostná úroveň (bakalársky alebo magisterský stupeň) nemajú žiadny vplyv na úroveň finančnej gramotnosti študentov. Naopak respondenti v našom prieskume dosiahli lepšiu finančnú gramotnosť ako respondenti v prieskume Slovenskej bankovej asociácie.

Článok je dostupný na: https://cgscholar.com/bookstore/works/financial-literacy-survey-in-the-slovak-republic

obrázok3

 

Článok autorov Ing. Zuzany Brinčíkovej, PhD. a Ľubomíra Darma, PhD.  skúma efekty dôchodku a relatívnych cien na medzinárodný obchod. Základom výskumu je odhad cenových a dôchodkových elasticít medzinárodného obchodu na prípade Slovenskej republiky za obdobie rokov 1995 – 2018. Slovensko ako malá a veľmi otvorená ekonomika s relatívne limitovaným rozsahom domáceho trhu, nedostatočnými surovinami a nízkym poľnohospodárskym potenciálom je predurčená na ďalší rozvoj medzinárodného obchodu a medzinárodných vzťahov. Autori v článku využívajú panelovú dátovú regresiu s cieľom odhadnúť dovozné a vývozné dopytové funkcie, ktorých elasticity následne skúmajú v rámci rôznych časových období s cieľom identifikovať, či sú v čase stabilné, alebo sa menia vzhľadom na typ mechanizmu výmenného kurzu.

Článok je dostupný na: https://journaltransformation.org/docs/EJTS_2020_8_2/13/EJTS_2020_vol_8_no_2_Trade_Elasticities_in_the_Slovak_Republic.pdf

obrázok4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávame do pozornosti novú publikáciu s názvom Základy ekonómie, ktorá vyšla v spoluautorstve našich kolegov prof. Ing. Evy Muchovej, PhD, Ing. Ľubomíra Darma, PhD. a Ing. Petra Leška, PhD.

Učebnica je prioritne určená záujemcom o štúdium ekonómie na vysokých školách, ale môže byť užitočná  aj ako repetitórium pre študentov ekonómie na ekonomických fakultách. Učebnica je súčasne zacielená na širokú verejnosť, ktorá chce získať poznatky o základných pojmoch, vzťahoch a súvislostiach v ekonómii. V učebnici sa čitateľ dozvie odpovede na viaceré otázky, napr. ako porozumieť rôznym turbulenciám v ekonomickom živote; ako sa spotrebiteľ rozhoduje o tom, koľko zo svojho príjmu spotrebuje a koľko usporí; ako firma stanovuje ceny a množstvo svojich produktov; ako vláda ovplyvňuje ekonomický vývoj krajiny; prečo dochádza v ekonomike k cyklickému vývoju; ako môže centrálna banka ovplyvniť mieru infláciu.

Publikácia je dostupná na tomto odkaze:  https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zaklady-ekonomie.p4955.html

ze obrázok1

Since its inception, the Department of Economic Theory has placed emphasis not only on pedagogical activities, but also on the development of scientific research activities. Research projects are primarily focused on basic and applied research. Many of them are connected with university education, cooperation with social and economic practice at home and abroad.

The Department currently focuses its scientific research activities in the following areas of research:

 

Collaboration for Effective Digital Education (D-COLLAB) - program Erasmus+

Project duration: 03/2021 - 02/2023
Project coordinator: University of Economics in Bratislava - prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Ľubomír Darmo, PhD.
Project partners: University of Cyprus (Cyprus), FOR SRL (Italy), M&M Profuture Training, S.L. (Spain)
Main goal of the project: The project is focused on the digitalization of education at all its level. The D-COLLAB project focuses on finding and implementing effective methods of teaching and learning at the tertiary level of education in the digital environment, and it will contribute to streamline digitalization of teaching.
 

The competitiveness of the Slovak Republic in the European Union            

Project duration: 2020 - 2022
Project leader: Brinčíková Zuzana, Ing., PhD.         
Project members: Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Ivana Lennerová, PhD., Ing. Alexandra Veselková, PhD., doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc.  
Main goal of the project: The main objective of the project is to analyze the competitiveness and comparative advantages of the Slovak Republic as a source of economic growth and to analyze the main factors that allow their formation, growth, and application for the development of the economy.

 

Implications of Behavioral Economics for Streamlining the Functioning of Current Economies           

Project duration: 2019 - 2022
Project leader: Čaplánová Anetta, prof. Ing., PhD.       
Project membersIng. Eleonóra Matoušková, PhD., Ing. Eva Sirakovová 
Main goal of the project: The main goal of the project is to use the knowledge of behavioural economics to deepen the understanding of individual decision–making processes in micro and macro sphere, to identify deviations of rational behaviour in these processes, to define and test appropriate mechanisms of nudging which can contribute to people making better decisions. If the deviation of individuals from rational behaviour decrease, it will lead to the increase in individual welfare, which will also create preconditions for an increase the social welfare as a whole.

 

Macroeconomic and microeconomic aspects of indebtedness of countries and economic subjects in the European Union      

Project duration: 2019 - 2022
Project leaderNovak Marcel, Ing., PhD.        
Project membersIng. Ľubomír Darmo, PhD., prof. Ing. Ján Lisý, PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD., doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc., Ing. Alexandra Veselková, PhD.,  prof. Ing. Eva Muchová, PhD., Ing. Katarína Detersová, Ing. Agáta Šuláková, Ing. Peter Leško, PhD., doc. Ing. Marta Martincová, PhD.  
Main goal of the project: The aim of the project is to assess the impact of public debt on the macroeconomic stability of countries as well as the assessment of household indebtedness.

 

Integration of immigrants in EU countries from the point of view of migration policies        

Project duration: 2019 - 2021   
Project leaderPřívarová Magdaléna, prof. Ing., CSc.         
Project membersIng. Ivana Lennerová , PhD., Ing. Eleonóra Matoušková, PhD., Mgr. Ing. Veronika Véghová
Main goal of the project: The research team will its research focus on reviewing integration policies in the EU countries and outline the main directions that these policies should take, with particular emphasis on the issue of labor market integration, educational integration and cultural integration.
 

Learn Economics: application of e-learning as a new form of economics education      

Project duration: 2020 - 2022
Project leaderMuchová Eva, prof. Ing., PhD.      
Project membersIng. Peter Leško, PhD., Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD., Ing. Katarína Detersová
Main goal of the project: The project focuses on establishing the multimedia and interactive content for courses: Economic Theory 1 (Principles of Microeconomics) and Economic Theory 2 (Principles of Macroeconomics). The project will be based on the recent knowledge and global trends in teaching Economics trough e-learning, the modern teaching techniques and IT technologies. The result of the project will be a creation of interactive multimedia platform generating an online support for teaching economics.

 

Behavioral Interventions in Local Government: Increasing the Efficiency of Local Public Policies            

Project duration: 2019 - 2022
Project leaderČaplánová Anetta, prof. Ing., PhD.       
Project membersIng. Eva Sirakovova
Main goal of the project: The overall goal of the project is to create a comprehensive catalog of systematic, inexpensive, behavioral interventions (nudges and others) and the ways to improve public governance at municipal level.
 

The results of the research are presented by the members of the Department at many international and domestic scientific conferences. Subsequently, they publish them in scientific journals and conference proceedings, while many results are also reflected in the pedagogical process.

 

Department of Economics was founded in the academic year 1948/49. At that time, the teaching process was centered on the course "National Economy", which was taught by a well-known Slovak economist - prof. JUDr. Rudolf Briška. JUDr. Štefan Heretik, a famous professor of Methodology of Economics, taught the course of History of Economic Thoughts. He was also an author of the first textbook in this field.

An independent Department of Political Economics was established in February 1950. The founding fathers of the Department included following academics: Pavel Rapoš, Julo Horváth, Felix Hutník, Vladimír Witt,  Ľudovít Korček, Vladislav Zbruž, and Ján Přívara. In 1964, The Department of Political Economics was divided into two independent departments, Department of Economic Thoughts and the Department National Economy. In 1970, these departments merged back to the Department of Political Economics and it became the largest department at the Faculty of National Economy in the terms of the number of academics. Library, methodological and education services for staff and students formed an integral part of the Department.

In the 1980s, the number of staff at the Department further increased and their qualification structure improved. Many full-time academics gained doctoral degrees called Candidate of Sciences at that time, or were promoted to professors, or associated professors. The members of the Department were responsible for the university-wide instruction of the course Political Economics and the Department was responsible for the implementation of the study program Political Economics. In December 1989, the Department was renamed the Department of Macroeconomic Theories. The political and economic changes also triggered profound modifications in the curriculum. The Department led by Assoc. Prof. Stanislav Grohmann, PhD. developed a new university-wide course Economic Theory, faculty courses Quantitative Analysis in Economics, Macroeconomics, International Economics and other Economics related courses at all three levels of university instruction. Since September 1991, the Department was renamed the Department of Economic Theory and Economic History and since 2000 it is the Department of Economics. The Department has benefitted from the cooperation with Assoc. prof. Jan Iša, DrSc., who substantially contributed to the development of the Department and teaching curriculum.

Research has belonged to core activities of the Department. The Department has participated in undertaking many theoretical analyses as well as applied research After 1990, the Department has been involved in nationally founded VEGA and KEGA projects, and also international projects such as ESF, TEMPUS, ERASMUS. The Department maintains and develops successful cooperation with international universities, e.g. The University of Antwerp (Belgium), University of Economics in Prague (Czech Republic), School of Business Administration in Karvina of Silesian University in Opava (Czech Republic), University of Marne la Vallée (France), Corvinius University of Budapest (Hungary), Cracow Economic Academy (Poland), University of Granada (Spain), Faculty of Economics and Business Administration, the Complutense University in Madrid (Spain), ICO NIDA, Bangkok  (Thailand) and others. The Department regularly hosts visiting staff and students.

 

Heads of the Department of Economics to date:

1950 - 1953 Julo Horváth
1953 - 1956 Assoc. Prof. Pavel Rapoš, PhD.
1956 - 1958 Assoc. Prof. Viktor Pavlenda, PhD.
1958 - 1961 Prof. Pavel Rapoš, PhD.
1964 - 1970 Prof. Pavel Rapoš, PhD.
1964 - 1968 Prof. Viktor Pavlenda, PhD.
1968 - 1970 Assoc. Prof. Jan Přívara, PhD.
1970 - 1974 Prof. Pavel Rapoš, DrSc.
1974 - 1979 Assoc. Prof. Jan Přívara, PhD.
1979 - 1985 Prof. Pavel Rapoš, DrSc.
1985 - 1986 Prof. Jozef Košnár, DrSc.
1986 - 1990 Assoc. Prof. Stanislav Grohmann, PhD.
1990 - 1991 Prof. Jozef Faltus, PhD.
1991 - 1994 Assoc. Prof. Ivan Jakúbek, PhD.
1994 - 2000 Assoc. Prof. Ján Lisý, PhD.
2000 - 2007 Prof. Ján Lisý, PhD.
2007 - 2011 Assoc. Prof. Veronika Piovarčiová, PhD.
2011 - 2015 Assoc. Prof. Veronika Piovarčiová, PhD.
2015 - 2020 Prof. Eva Muchová, PhD.
since 2020 Prof. Anetta Čaplánová, PhD.
Name / Institution Position Contact
Mgr. Peter Bielik 
TA3, Bratislava, Slovakia
External Associate

doc. Ing. Daniel Dujava, PhD.
Institute of Financial Policy, MF SR, Slovakia

External Associate  
PaedDr. Karel Dvořák, PhD. External Associate  
prof. Guido Erreygers 
Universiteit Antwerpen, Belgium
External Associate
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. 
Mendel University in Brno, Czech Republic
External Associate
prof. Gerald Groshek 
University of Redlands, United States of America
External Associate
Dr. Colin Lawson 
University of Bath, Great Britain
External Associate
prof. dr hab. Stanisław Lis 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
External Associate
doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. 
Technical University of Košice, Slovakia
External Associate
prof. Ing. Tibor Paulík, CSc. 
University of Ostrava, Czech Republic
External Associate
prof. Wilfried Pauwels 
Universiteit Antwerpen, Belgium
External Associate
doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. 
Institute of Economic Research - SAS, Slovakia
External Associate
Asst. Prof. Elias Soukiazis 
Universidade de Coimbra, Portugal
External Associate
Ing. Martin Šustr, PhD. 
Transpetrol, Bratislava, Slovakia
External Associate
doc. Ing. Pavel Tuleja, PhD. 
Silesian University in Opava, Czech Republic
External Associate

Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.

External Associate

Ing. Peter Adamovský, PhD.

External Associate

Ing. Pavel Gertler, PhD.  External Associate

University of Economics in Bratislava, Slovakia, is a public research university focused on education and research in the field of Economics and Business with over 80 years of history. Department of Economics as an integral part of the University and of the Faculty of National Economy has been focused on teaching Economics courses at all three levels of university instruction and also on research in Macro, Microeconomics and Methodology of Economics, with special focus on empirical studies related to economies of Central and Eastern European Region. The members of the Department have abundant experience with the implementation of research as well as teaching and development projects at national level and internationally. The Department regularly organizes international scientific conferences, workshops and other academic events. The Department is also active in international cooperation with universities and research institutions in the European Union, but also in other parts of the world.  

The Department is currently responsible for two undergraduate study programs: Economic Theory and Economic Journalism and Economics and LawThe later one is carried out as a joint degree program in cooperation with the Faculty of Law, Comenius University, Bratislava. At the graduate level, the Department is responsible for two study programs. The program Economic Theory and Economic Journalism is available to students also in the form of a join degree program with International College, National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand. The Master study program Law and Economics is implemented as a joint degree program in cooperation with the Faculty of Law, Comenius University in Bratislava, Slovakia. At the doctoral level, the Department provides the study program Economic Theory, which is offered in both Slovak and English in the full time and part time form.

 

ket logo

Contact

Department of Economics

Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Slovak Republic

Tel.: +421 2 6729 1195, +421 2 6729 1521

E-mail: 

 

Zimný semester 2015/2016

1. TÝŽDEŇ

Informačná spoločnosť

 • Teórie informačnej spločnosti Bella, Reicha, Castllsa, Shillera, Habermasa, Giddensa
 • SWOT analýza, určenie pozície mediálneho podniku, projektu

 

2. TÝŽDEŇ

Masové média a súčasná ekonomika

 • Postindustriálna spoločnosť a médiá
 • Definovanie trhovej pozície mediálneho podniku

 

3. TÝŽDEŇ

Koncepcia mediaeconomics 

 • Konkurencia obsahu, voľného času, reklamy, mediaplánovanie
 • Založenie a rozvoj podniku

 

4. TÝŽDEŇ

Mediálny trh a vydavateľská politika 

 • Vývoj priemyslu tlačených médií, typy trhu, konkurencia, trendy
 • Audiovizuálny sektor v mediálnom priemysle, konkurencia, trendy
 • Evolúcia stratégie rozhlasu, komerčný, verejný rozhlas – financovanie
 • Konvergencia trhov masmédií
 • Aký mediálny tovar budeme vyrábať

 

5. TÝŽDEŇ

Konkurencia na trhu médií

 • Princípy riadenia

 

6. TÝŽDEŇ

Štruktúra masmédií v Slovenskej republike

 • Aktuálna štruktúra masmédií v Slovenskej republike a jej komparácia s vybranými krajinami

 

7. TÝŽDEŇ

Ekonomika

 • Fixné a variabilné náklady, výnosy
 • Prevádzkový rozpočet

 

8. TÝŽDEŇ

Ekonomika televízie

 • Plánovanie hotovostných tokov v mediálnom podniku

 

9. TÝŽDEŇ

Ekonomika rozhlasu 

 • Definovanie jednotlivých pozícií v mediálnom podniku

 

10. TÝŽDEŇ

Kapitola z hospodárenia online médií

 • Modely odmeňovania v médiách – prínosy a riziká

 

11. TÝŽDEŇ

Najväčšie slovenské podniky v oblasti masmédií

 • Spoločnosť 7 Plus, Ringier, Petit Press a iné

 

12. TÝŽDEŇ

Svetové korporácie – spolupráca či konkurencia

 • Bertelsmann, News Co., Viacom, Vivendi Universal, Walt Disney
 • CNN, BBC, MTV, FG, WSJ, NYT, El País, Die Zeit, The Economist atď.

 

13. TÝŽDEŇ

Najväčšie masové médiá a trendy ich vývoja

 • Modely a akciové trhy, novinár – reklama a public relations
 • Ako udržať autorov v médiu

Zimný semester 2015/2016

1. TÝŽDEŇ

Úvodný seminár. Historický vývoj liberalizmu

 1. Historické korene liberalizmu
 2. Hlavné myšlienky liberalizmu v prácach Fréderica Bastiata
 3. Ich ekonomická interpretácia

 

2. TÝŽDEŇ

Hlavné myšlienky liberalizmu v prácach vybraných autorov

 1. Hlavné črty liberalizmu v prácach Doeringa, Friedmana, Hazzlita, Misesa, Rothbarda a iných autorov
 2. Konfrontácia ich názorov

 

3. TÝŽDEŇ

Adam Smith ako zakladateľ ekonómie a obhajca slobodného trhu

 1. Význam Adama Smitha pre formovanie klasického liberalizmu
 2. Ekonomické názory Adama Smitha
 3. Neviditeľná ruka trhu a úloha štátu podľa Adama Smitha
 4. Názory ekonómov dvadsiateho storočia na odkaz Adama Smitha

 

4. TÝŽDEŇ

Spontánny poriadok F. A. von Hayeka

 1. Korene myšlienky spontánneho poriadku (škótske osvietenectvo)
 2. Organizácia a spontánny poriadok
 3. Jazyk, trh, právo a morálka ako príklady spontánneho poriadku
 4. Hayekova teória evolúcie spoločnosti

 

5. TÝŽDEŇ

Spontánny poriadok vs. ekonomická kalkulácia v podmienkach socializmu

 1. Nemožnosť ekonomickej kalkulácie v podmienkach socializmu podľa Misesa
 2. Názory Schumpetera a Langeho na možnosti kalkulácie v podmienkach socializmu
 3. Rozptýlene informácie ako príčina nemožnosti kalkulácie v podmienkach socializmu podľa F. A. von Hayeka
 4. Schopnosť organizácie a spontánneho poriadku spracovávať informácie

 

6. TÝŽDEŇ

Spoločenské dopady centrálneho plánovania

 1. Názory F. A. von Hayeka na centrálne plánovanie
 2. Právny štát podľa F. A. von Hayeka
 3. Cesta do nevoľníctva a hlavné odkazy tohto diela pre súčasnosť

 

7. TÝŽDEŇ

Milton Friedman a konzervativizmus

 1. Rozdiely medzi liberalizmom a konzervativizmom
 2. Ukotvenie protrhových názorov Miltona Friedmana v ekonomickej teórii monetarizmu
 3. Súčasné podoby monetearizmu (nový monetarizmus, trhový monetarizmus). Sloboda voľby

 

8. TÝŽDEŇ

Podnikateľ, trhový proces a konkurencia

 1. Úloha podnikateľa v prácach J. A. Schumpetera
 2. Kreatívna deštrukcia
 3. Názory Schumpetera na budúcnosť trhovej ekonomiky
 4. Úloha podnikateľa v prácach F. A. von Hayeka a I. Kirznera
 5. Konkurencia ako proces objavovania. Komparácia prístupov Schumpetera, Hayeka, Kirznera a neoklasickej ekonómie

 

9. TÝŽDEŇ

Monopol a protimonopolné zákonodarstvo z pohľadu liberalizmu

 1. Názory Schumpetera na nedokonalú konkurenciu a monopol
 2. Nedokonalá konkurencia ako zdroj ekonomického rastu
 3. Názory M. N. Rothbarda na monopol
 4. Kritika neoklasického prístupu
 5. Liberálne názory na protimonopolnú politiku

 

10. TÝŽDEŇ

Úloha štátu a verejného sektora pri poskytovaní verejných statkov

 1. Verejné statky ako zlyhanie trhu podľa neoklasickej ekonómie
 2. Liberálna kritika neoklasického prístupu
 3. Poskytovanie verejných statkov súkromným sektorom
 4. Možnosti poskytovania bezpečnosti a spravodlivosti trhom

 

11. TÝŽDEŇ

Rakúska teória ekonomického cyklu

 1. Charakteristika monetárnych teórii ekonomického cyklu
 2. Rakúska teória ako jedna z monetárnych teórii
 3. Hayekov trojuholník
 4. Príčina cyklického vývoja podľa rakúskej školy a riešenie kríz
 5. Komparácia rakúskej teórie ekonomického cyklu s keynesovskou teóriou, monetaristickou teóriou a teóriou reálneho ekonomického cyklu

 

12. TÝŽDEŇ

Názory rakúskej ekonomickej školy na monetárny systém

 1. Frakčné bankovníctvo vs. 100% krytie
 2. Kritika frakčného bankovníctva zo strany M. N. Rothbarda
 3. Slobodné bankovníctvo F. A. von Hayeka

 

13. TÝŽDEŇ

Debata o úlohe štátu a trhu na Slovensku

 1. Hlavní proponenti trhovej ekonomiky na Slovensku
 2. Diskusia o úlohe monetárnej politiky v slovenskej "blogosfére"

Zimný semester 2015/2016

1. TÝŽDEŇ

Úvod do novej klasickej ekonómie. Lucasova kritika. Nedostatky keynesovských modelov zo 60. a 70. rokov. Základná charakteristika modelov reálneho ekonomického cyklu. Základná nových keynesovských modelov.

 

2. TÝŽDEŇ

Mikroekonomické základy. Optimalizácia pod obmedzením.

 

3. TÝŽDEŇ

Charakteristika ekonomického cyklu. Vizualizácia údajov. Hodrick-Prescottov filter. Štylizované údaje o ekonomickom cykle.

 

4. TÝŽDEŇ

Základný model reálneho ekonomického cyklu bez trhu práce, bez technologického pokroku a populačného rastu.

 

5. TÝŽDEŇ

Dynamická analýza základného modelu. Reakčné funkcie.

 

6. TÝŽDEŇ

Linearizácia a log-linearizácia modelu.

 

7. TÝŽDEŇ

Úvod do programu MATLAB.

 

8. TÝŽDEŇ

Programovanie základného modelu reálneho ekonomického cyklu v programe MATLAB. Komparácia výsledkov modelu so štylizovanými údajmi. Moment matching.

 

9. TÝŽDEŇ

Doplnenie technologického pokroku a populačného rastu do modelu. Komparácia výsledkov rozšíreného modelu zo základným modelom.

 

10. TÝŽDEŇ

Doplnenie trhu práce do modelu. Komparácia výsledkov rozšíreného modelu zo základným modelom.

 

11. TÝŽDEŇ

Nové keynesovské modely ako rozšírenie modelu reálneho ekonomického cyklu. Základný nový keynesovksý model.

 

12. TÝŽDEŇ

Programovanie základného nového keynesovského modelu v programe MATLAB. Komparácia výsledkov modelu so štylizovanými údajmi. Moment matching.

 

13. TÝŽDEŇ

Záverečná práca.

Zimný semester 2015/2016

1. TÝŽDEŇ

Žurnalistika – jav novodobej kultúry

Stručný úvod do raných dôb vzniku novinárstva. Rozvoj obchodu a remesiel v mestách a potreba byť informovaný o udalostiach doma a vo svete – príčina zrodu prvých predchodcov novín. Prvá spojnica európskych miest – dostavníková pošta – ako fenomén komunikovania medzi vyspelými strediskami remesiel a obchodu. Vynájdenie kníhtlače, rýchlolisu, strojovej sadzby, telegrafu a ich využitie mimo žurnalistiky. Rozhlas, televízia a internet – multiplikačné prostriedky novinárskej informácie v súčasnom svete. 

 

2. TÝŽDEŇ

Hospodárske faktory rozvoja modernej žurnalistiky

Potreba byť informovaný vyplýva zo spoločenského charakteru práce. Informácia sociálna a informácia novinárska. Masovokomunikačný proces – od zdroja informácií cez komunikátora, komunikát, médium a recipienta až po spätnú väzbu – a jeho špecifiká v tlači, rozhlase a televízii. Vydavatelia ako limitujúci činiteľ v práci novinárov? (Polygrafický priemysel, papier, náklady novín a inzercia...).

 

3. TÝŽDEŇ

Žurnalistické prejavy  a žurnalistické celky

Prejav – písaný, hovorený a ilustrovaný výstup autora. Celok – komplexné novinárske dielo – noviny, časopisy, rozhlasové a televízne relácie.) Novinár v procese ich tvorby – aktívny element odrážania aktuálnej sociálnej reality. Determinanty kvalifikovanosti novinára a kvality jeho diela. (Vzdelanie, vek, sociálny pôvod, odborná kvalifikácia, pohlavie a zaradenie v redakčnej hierarchii.) 

 

4. TÝŽDEŇ

Tvorba žurnalistických prejavov

Zdroje informácií – ekonomické rubriky a ich novinári preferujú viacero prameňov. Odborné semináre, literatúra, tlačové besedy, analýzy finančných inštitúcií, štatistické údaje odborné noviny a časopisy, dokumentačné oddelenia a archívy, sieť expertov, riadiaci pracovníci rezortov, ekonómovia – vedeckí pracovníci.

 

5. TÝŽDEŇ

Metódy práce s faktami

Tímový charakter novinárskej práce a individuálny podiel na kvalite žurnalistického prejavu a celku. Proces redigovania ako proces organizovania kvality novín, rozhlasovej tvorby a televíznej produkcie. Päť fáz redigovania : Vymedzenie činnosti, jej sledovanie a zhromažďovanie podkladov, selekcia získaných informácií, tvorba prejavu, apretácia  a výroba.

 

6. TÝŽDEŇ

Autorský vklad v procese redigovania

Poznanie zákonitostí tvorby (od faktov a javov v aktuálnej sociálnej realite k jej odrazu v tlači, rozhlase a televízii) a pochopenie významu operatívneho, ale dôkladného analyzovania situácie. Stabilná účasť na riadení redakcie, využívajúca odbornú špecializáciu redaktora. Organizačná práca  a jej konkrétne úlohy. (Iniciačná, organizačná, autorská.)

 

7. TÝŽDEŇ

Žánrové špecifiká tvorby

Žáner ako osobitná forma odrazu skutočnosti je vyabstrahovaným rámcom predpokladov, do ktorého sú uzavreté reálne fakty a udalosti). Žurnalistické žánre sa vyvíjali v pribehu storočí spolu s vývojom novín a novinárstva. Prameňom sa pre ne stali v raných začiatkoch literárne prejavy a ich druhy. 

 

8. TÝŽDEŇ

Spravodajské žánre

Sú výsledkom činnosti, ktorou je spravodajstvo ako tvorivý proces získavania sociálnych informácií, ich pretvárania na novinárske správy a podávanie (transport) masám recipientov. (Angl. – newsreport, nem. - Nachrichtensendung, maď. – híradás.) Jeho úlohou je informovať recipienta o aktuálnych udalostiach, ktoré prinášajú zmenu k „plusu“, alebo k „mínusu“ v živote spoločnosti.

 

9. TÝŽDEŇ

Žánrové druhy spravodajstva

Agentúrna správa flešová, krátka správa, rozšírená práva, rámcová správa, komuniké.) Postupy výstavby správ – chronologický, logický, akcentujúci a emfatický. Výber postupu závisí často od plochy v novinách, časového priestoru v rozhlasovej, alebo TV relácii. Niekedy naň vplýva aj tradícia periodika.

 

10. TÝŽDEŇ

Publicistika

Publicistika buduje na udalostiach a javoch, ktoré významne vplývajú na vývoj spoločnosti a je potrebné ich hodnotiť. Zistiť príčiny a poukázať na dôsledky. Dostať sa k podstate javov v hospodárskom a politickom živote spoločnosti.

 

11. TÝŽDEŇ

Metódy skúmania

Najčastejšie používame dve metódy skúmania : deduktívnu a induktívnu. Deduktívna odvodzuje konkrétne stanovisko od všeobecných východísk.Induktívna  formuje všeobecnú tézu na základe zovšeobecnenia jednotlivých – už preskúmaných – javov. ublicistika sa najviac podieľa na spoluvytváraní verejnej mienky. Odráža totiž udalosti objektívne presne na základe znalosti vecí.

 

12. - 13. TÝŽDEŇ

Žánre publicistiky

Úvodník – editorial – je určitým programovým vyznaním vydavateľa. Vyjadruje názory a postoje k hlavným problémom spoločnosti. Porovnáva , klasifikuje kvalitu udalostí pútavo a so znalosťou vecí. Je príťažlivý v argumentácii a myšlienkovej hĺbke. Komentár – klasický predstaviteľ analytického žánru. Z lat. commentarius – vysvetľovanie, výklad, záznam. Autor v ňom zaujme stanovisko k situácii na základe poznania príčiny udalostí a ich dosahu na spoločnosť. Poznámka, glosa a recenzia – reprezentanti racionálneho typu stručných postrehov. Fejtón, besednica a Živé slová – žánrové druhy s epištolárnym nábojom (najčastejší reprezentanti ekonomicky zameraných novinárskych prejavov).