Loading page...

Contact Info

PÁSTOR, Rudolf, Mgr., PhD.
www.researchgate.net/profile/Rudolf_Pastor
www.linkedin.com/in/rudolf-pastor-14111051/
PÁSTOR, Rudolf, Mgr., PhD.
Department of Public Administration and Regional Development
Assistant Professor
1C.23
+421 2 6729 1174
...

Konzultácie jún 2019

utorok 10:00 - 11:00

 

Konzultácie

pondelok 12:30 - 13:30

streda 12:30 - 13:30

 

Diplomový seminár

utorok 9:30 - 11:00

Vyučované predmety

 • Regionálna politika
 • Regionálna ekonnómia a politika2
 • Regionálna politika Európskej Únie
 • Economics of network industries
 • Geografia sieťových odvetví
 • Hospodárska geografia
 • Regionálna geografia SR
 • Ekonomika životného prostredia

PICKLES, J., SMITH, A., BEGG, R., BUČEK, M., ROUKOVA, P., PÁSTOR, R. Articulations of capital: Global Production networks and Regional Transformations.   Oxford, UK : Wiley-Blackwell, 2016. - ISBN 978-1-118-63271-0. pp. 291.

SELLAR, CH., PÁSTOR, R. Mutating neoliberalism : the Promotion of Italian investors in Slovakia before and after global financial crisis. In International journal of urban and regional research. - Hoboken, USA : Wiley-Blackwell, 2015. - ISSN 1468-2427. - Vol. 39, no. 2 (2015), pp. 342-360.

PÁSTOR, R., BELVONČÍKOVÁ, E. Global value chains: upgrading of the Slovak clothing industry / http://ces.vse.cz/english/wp-content/Sborn%CC%81k-texty-CES_FINAL_N1.pdf. In How to benefit from global value chains - implications for the V4 countries [elektronický zdroj] : proceedings from the international conference : Prague, on June 6, 2015 / Praha : Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2015. - ISBN 978-80-245-2111-4. - P. 116-147.

PÁSTOR, R. Hodnotový reťazec odvetvia módny dizajn. - APVV-0101-10. In Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR / Milan Buček, Štefan Rehák, Oto Hudec (editori) ; recenzenti: Július Alexy, Jan Malinovský. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-3954-8. - S. 251-282.

PÁSTOR, R. Ekosystém start-up a spin-off v Bratislave/- VEGA 1/0548/14. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. - ISSN 1336-1732. - Roč. 8, č. 3 (2015), s. 97-115.

SMITH, A., PICKLES, J., BUČEK, M., PÁSTOR, R., BEGG, B. The Political economy of global production networks: regional industrial change and differential upgrading in the East European clothing industry. In Journal of Economic Geography [elektronický zdroj]. - [London] : Oxford University Press, 2014. - ISSN 1468-2702. - Vol. 14, no. 1 (January 2014), p. 1-29.

PÁSTOR, R., ŠIPIKAL, M., REHÁK, Š. Knowledge creation and knowledge acquisition in the software industry in Slovakia: the case study of Košice region. In Regional science policy & practice. - [London] : Regional Science Association International, 2013. - ISSN 1757-7802. - Vol. 5. no. 4 (November 2013), s. 401-415 [online].

PÁSTOR, R. Znalosti a inovácie v sektore informačno-komunikačných technológií. - APVV 0230-07. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. - ISSN 0013-3035. - Roč. 60, č. 10 (2012), s. 1024-1040.

BUČEK, M. a kol. Regionálny rozvoj: novšie teoretické koncepcie. Bratislava: EKONÓM, 2011. 373 s. ISBN 978-80-225-7.

BUČEK, M. - REHÁK, Š. - HUDEC, O. Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky. Bratislava: EKONÓM, 2011. 380 s. ISBN 978-80-225-3239-6.

PÁSTOR, R. Informačné a komunikačné technológie a ekonomický rast. In Nová ekonomika: vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy: Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. Bratislava: EKONÓM, 2010, roč.3, č.3. ISSN 1336-1732.

PrehladVVapublikacnejcinnosti_Pastor.pdf

Oblasti výskumu

 • Znalostná ekonomika
 • Inovácie
 • Sieťové odvetvia
 • Kreatívne odvetvia
 • Globálne hodnototvorné reťazce (Global Value Chains)

 

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk,
 • Talianský jazyk

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?