Loading page...

Contact Info

MORVAY, Karol, Ing., PhD.
MORVAY, Karol, Ing., PhD.
Department of Economic Policy
vedúci katedry
Assistant Professor
4B.21
+421 2 6729 1440
...
nhf.euba.sk/administrator

Vyučované predmety

  • Makroekonomická analýza a prognóza
  • Národné účty

Morvay, K. a kol. Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky, 2005. ISBN 80-7144-143-0.

Morvay, K. a kol: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2011 a výhľad do roku 2013. Ekonomický ústav SAV, 2012.

Morvay, K. Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku. In Ekonomický časopis. Roč. 58, č. 2 / 2010.

Morvay, K. Osobitosti vývoja štruktúry príjmov v slovenskej ekonomike. In: Ekonomický časopis, ročník 61, č. 4/2013.

Morvay, K. (ed.): Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Zborník výskumných prác. Ekonomický ústav SAV, Bratislava 2013. ISBN 978-80-7144-216-5.

Činnosti a aktivity

  • člen Rady Protimonopolného úradu SR
  • člen Spoločnej odborovej komisie vedného odboru Ekonomická teória NHF

 

Oblasti výskumu

  • Ekonomický rast a stabilita, vzťahy makroekonomického vývoja a trhu práce, hospodárska politika krajín strednej a východnej Európy

 

Riešené projekty

  • projekt APVV "Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike- predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja"
Stay informed about current events at the faculty?