Loading page...

Contact Info

BROKEŠOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
BROKEŠOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
Department of Insurance
zástupkyňa vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť a zahraničné vzťahy
Assistant Professor
5C.07
+421 2 6729 1562
...

Pondelok 10:00 - 11:30

Vyučované predmety

 • Finančná analýza v poisťovniach
 • Poistný trh
 • Financie
 • Riziko v poisťovníctve

BROKEŠOVÁ, Z - DECK, C. - PÉLIOVÁ, J. Comparing a risky choice in the field and across lab procedures. In Journal of Economic Psychology, 2017. ISSN 0167-4870, 2017, vol. 61, pp. 203 -2012.

BROKEŠOVÁ, Z. - PASTORÁKOVÁ, E. - ONDRUŠKA, T. Determinants of insurance industry development in transition economics: empirical analysis of Visegrad group data. In The Geneva papers on risk and insurance - issues and practice. - Geneva : The international association for the study of insurance economics, 2014. ISSN 1018-5895, 2014, vol. 39, pp. 471-492.

BROKEŠOVÁ, Z - DECK, C. - PÉLIOVÁ, J. Experimenting with purchase history based price discrimination. In International Journal of Industrial Organization, 2014, vol. 37, pp. 229-237.

PASTORÁKOVÁ, E. – JANÍKOVÁ, T. – BROKEŠOVÁ, Z. – ONDRUŠKA, T. Rodové rozdiely vo finančnom rozhodovaní v oblasti životného poistenia na Slovensku. In Ekonomický časopis, 2013. ISSN 0013-3035, 2013, roč. 61, č. 1, s. 82-100.

ONDRUŠKA, T. – PASTORÁKOVÁ, E. – BROKEŠOVÁ, Z. – JURKOVIČOVÁ, M. Poistný vzťah v kontexte spoločensko-ekonomických zmien. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 165 s. ISBN 978-80-225-4287-6.

PASTORÁKOVÁ, E. - DRUGDOVÁ, B. - BROKEŠOVÁ, Z. Dopad globalizačných a integračných procesov na poistný trh v SR : (vybrané problémy). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 77 s. ISBN 978-80-225-3106-1.

BROKEŠOVÁ, Z. et al. Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 193 s. [9,02 AH]. VEGA 1/1122/11. ISBN 978-80-225-3761-2.

PASTORÁKOVÁ, E. - BROKEŠOVÁ, Z. Finančná analýza v poisťovniach. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 230 s. [11,63 AH]. VEGA 1/1122/11. ISBN 978-80-225-3684-4.

PASTORÁKOVÁ, Erika - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Finančná analýza v poisťovniach : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. ISBN 978-80-225-3045-3.

BROKEŠOVÁ, Z. Finančná riziková tolerancia študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Nová ekonomika, 2013. ISSN 1336-1732, Marec 2013, roč. 6, č. 1, s. 86-98.

BROKEŠOVÁ, Z. - PASTORÁKOVÁ, E. Teoretické základy poistnej ekonómie. In Nová ekonomika, 2012. ISSN 1336-1732, Marec 2012, roč. 5, č. 1, s. 101-112.

MAJTÁNOVÁ, A. - BROKEŠOVÁ, Z. Financial services marketing in the era of online social networks sites: the case of insurance marketing. In Ekonomska misao i praksa, 2012. ISSN 1330-1039, 2012, dod. 21, br. 1, s. 45-66.

BROKEŠOVÁ, Zuzana. Online sociálne siete ako marketingový kanál pre finančné inštitúcie. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 469-473. Dostupné na internete: http://www.financnymanazment.sk/2010-1/7-8-2010/Online-socialne-siete-ako-marketingovy-kanal-pre-financne-institucie/.

BROKEŠOVÁ, Zuzana. Aké riziká môže vyvolať elektronické obchodovanie?. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 679-685.

BROKEŠOVÁ, Zuzana. Uplatnenie postupov green managementu v poisťovníctve. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2011. ISSN 1335-1044, 2011, roč. 17, č. 1, s. 13-15.

BROKEŠOVÁ, Zuzana. Nanotechnológie: fikcia alebo príležitosť?. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. Dostupné na internete: http://www.financnymanazment.sk/2010-1/12-2010/Nanotechnologie-fikcia-alebo-prilezitost/

BROKEŠOVÁ, Zuzana. Poistiteľnosť nových druhov rizík . In Finanční řízení podniků a finančních institucí : sborník příspěvků z 8. mezinárodní vědecké konference , 6.-7. září 2011, Ostrava. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2494-9, s. 50

BROKEŠOVÁ, Zuzana. Poistné riziká budúcnosti. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 42-48.

BROKEŠOVÁ, Zuzana. Informačné riziká podnikateľských subjektov a problémy ich poistiteľnosti. In Vývojové trendy v poisťovníctve III. : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 22. októbra 2009 v Senci . - Bratislava : Katedra poisťovníctva NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2754-5, s. 1-9.

BROKEŠOVÁ, Zuzana. Vplyv finančnej krízy na umiestňovanie prostriedkov technických rezerv poisťovní v Slovenskej republike. In Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2010 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2985-3, [S. 1-10].

BROKEŠOVÁ, Zuzana. Nové druhy rizík v poisťovníctve. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2011 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác z grantového projektu VEGA č. 1/0211/10 Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3205-1, s. 42-50.

PASTORÁKOVÁ, Erika - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Analýza možností využitia "zeleného manažmentu" v poisťovniach. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. - Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2010. ISBN 978-80-210-5273-4, s. 406-414.

BROKEŠOVÁ, Z. – PASTORÁKOVÁ, E. 2012. Teoretické základy poistnej ekonómie. In Nová ekonomika : vedecký časopis NHF EU v Bratislave. Bratislava : NHF EU, 2012. ISSN 1336-1732, 2012, roč. 5, č. 1, s. 101-112.

BROKEŠOVÁ, Z. – PASTORÁKOVÁ, E. – DZUGASOVÁ, T. – ONDRUŠKA, T. 2012. Životné poistenie - pomerne veľa výziev. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. Bratislava : SLASPO, 2012. ISSN 1335-1044, 2012, roč. 18, č. 1, s. 10-13.

Oblasti výskumu

 • riziko v poisťovníctve, nové druhy rizík, riadenie rizík, teória poistenia

Riešené projekty

 • zodpovedný riešiteľ výskumného projektu VEGA 1/0466/19 s názvom „Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia“ riešeného v období 1.1.2019 –31.12.2022
 • člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0827/18 s názvom „Experimentálne skúmanie faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie ekonomických subjektov“ riešeného v období 1.1.2018 –31.12.2021
 • člen riešiteľského kolektívu projektu KEGA s názvom „Implementácia inovatívnych prístupov v systéme výučby poistného trhu na báze interaktívnych metód s využitím experimentu” riešeného v období 1.1.2016 – 31.12.2017
 • zodpovedný riešiteľ výskumného projektu VEGA 1/0849/15 s názvom „Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu ” riešeného v období 1.1.2015 – 31.12.2017
 • člen riešiteľského kolektívu výskumného projektu VEGA 1/0431/14 s názvom „Poistný vzťah ako kľúčový prvok fungovania poisťovníctva v kontexte spoločensko-ekonomických zmien ” riešeného v období 1.1.2014 – 31.12.2016
 • člen riešiteľského kolektívu projektu ITMS 26140230005 s názvom „Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave” riešeného v období 1.2.2012 – 31.1.2014
 • člen riešiteľského kolektívu výskumného projektu VEGA 1/0503/08 s názvom „Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II” riešeného v období 1.1.2008 – 31.12.2010
 • člen riešiteľského kolektívu výskumného projektu VEGA číslo 1/1122/11 s názvom „Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev“ riešeného v období 1.1.2011 – 31.12.2012.

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Francúzsky jazyk

 

Ocenenia

 • Cena EU v Bratislave za publikačnú činnosť v kategórii články v domácich a zahraničných časopisoch (spoluautor, 2018)
 • NŠP, grant pre postdoktorandský výskum (2017-18)
 • Cena dekana NHF EU v Bratilave za pedagogickú činnosť (2016)
 • Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov Economicus za rok 2014 (spoluautor, 2014)
 • 1. miesto fakultné kolo ŠVOČ NHF (spoluautor, 2008)

 

Zahraničné pobyty

 • University of Arkansas (jún 2013)
 • University de Pablo de Olavide, Sevilla (máj 2014)
 • University of Hohenheim (jún 2014)
 • University of Arkansas (marec 2015)
 • University of Strasbourg (apríl 2015)
 • The University of Hong Kong (máj 2015)
 • University of Alaska Anchorage (október 2015)
 • Jonkoping University (september 2016)
 • MGSM (september 2017 - január 2018)
Stay informed about current events at the faculty?