Loading page...

V novembri 2018 učiteľky ekonomiky z tejto školy Ing. Monika Ungvarská a Ing. Mária Šumichrastová prevzali Čestné uznanie dekana Národohospodárskej Fakulty, Ekonomickej univerzity v Bratislave. Toto ocenenie získali za svoj prínos, zvyšovanie kvality výučby a tiež úspechy, ktoré dosiahli so svojimi žiakmi v ekonomickom vzdelávaní počas pôsobenia v školstve. Ocenením bolo pre nich aj stretnutie s autormi učebníc, s ktorými pracujú vo svojej pedagogickej práci.

Pred šesťdesiatimi rokmi v okrese Krupina vznikli dve poľnohospodárske školy. Šesťdesiat rokov v živote človek znamená veľa. Šesťdesiatnik pri takejto príležitosti spomína. V mysli sa premietajú "záznamy" všemožných udalostí, dobrých, ale aj tých problematickejších. Na tých sa mnohí ľudia učili, ako žiť ďalej, čoho sa vystríhať, zásadne neobchádzať a hľadať riešenia.
Výročie si pripomenuli terajší pedagógovia, súčasní žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine. Na toto stretnutie do miestneho kina Kultúra okrem nich prišli aj bývalí absolventi a pedagógovia predchádzajúcich poľnohospodárskych škôl.

Z histórie školy
V roku 1958 na základe uznesenia vlády č. 304/57 v krupinskom okrese otvorili dve poľnohospodárske učňovské školy (PUŠ) - v Hontianskych Nemciach a Krupine. Tieto školy boli rezortného charakteru a ich poslaním bolo pripravovať žiakov pre poľnohospodárstvo. Vyučoval sa dvojročný učebný odbor "pestovateľ-chovateľ".
V roku 1960 došlo k reorganizácii politickej správy na základe zákona č. 36/1960 o územnom členení štátu, Krupina stratila k 30. júnu 1960 postavenie okresného mesta. A tak sa na dlhé desaťročia Krupina stala súčasťou okresu Zvolen.
Poľnohospodárske učňovské školy v Hontianskych Nemciach, Krupine, Zvolene s pestovateľsko - chovateľskými odbormi boli v roku 1961 zrušené. Zriadené boli len dve školy poľnohospodárskeho zamerania a to Poľnohospodárske odborné učilište (ďalej POU) v Pliešovciach a v Krupine. Novozriadené POU v Pliešovciach malo za úlohu pripravovať žiakov v odbore "poľnohospodár-mechanizátor" a v Krupine v odbore "opravár poľnohospodárskych strojov". POU v Pliešovciach bolo po piatich rokoch samostatnej existencie v roku 1966 pričlenené k POU v Krupine.
S odstupom času je možné povedať, že to bolo obdobie hľadania, vytvárania a formovania na tú dobu nového poľnohospodárskeho školstva.
V roku 1966 POU v Krupine presťahovali do budovy po Strednej poľnohospodárskej technickej škole, ktorá bola zase z Krupiny premiestnená do nových priestorov vo Zvolene.
Poslaním POU v Krupine bola príprava mládeže na robotnícke povolania v rezorte poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. V roku 1968 boli na učilišti zavedené tri nové učebné odbory a to "traktorista - mechanizátor", "kamenár" a "mliekar". Pre odbor mliekar zabezpečovali len teoretické vyučovanie, nakoľko Stredoslovenské mliekarne vo Zvolene mali v Krupine vlastné stredisko praktického vyučovania. Podobne to bolo aj v odbore kamenár.
Nový študijný odbor s maturitou - "operátor poľnohospodárskej techniky so zameraním na živočíšnu výrobu" bol povolený v roku 1977. Zároveň sa menil aj názov školy na Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Krupine. Zavedenie tohto odboru si vyžiadala doba. V poľnohospodárstve sa vo väčšom rozsahu zavádzali prvky automatizácie. To vyžadovalo vzdelanejších, odborne fundovanejších ľudí. Takto sa poslanie krupinskej školy rozšírilo o poskytovanie úplného stredného odborného vzdelania. Okrem robotníckych profesií, škola pripravovala absolventov aj na štúdium na vysokej škole. V tomto období zanikli prežité učebné odbory a zavádzali sa nové. Takým bol "strojník pre poľnohospodársku výrobu", "mechanik opravár pre poľnohospodársku techniku živočíšnej výroby" a na požiadanie vtedajších ZŤS Krupina vznikol učebný odbor "strojný mechanik". Celé toto obdobie možno nazvať obdobím rozvoja školy. Počet žiakov sa pohyboval okolo 400 a počet zamestnancov okolo 60. Škola žila odborným, spoločenským a kultúrnym životom. Mala dobrú odbornú úroveň a rovnako aj meno.

Dosah spoločenských zmien
V roku 1989 zmenou spoločenského zriadenia nastali i zmeny v školskom systéme. Na krupinskej škole uviedli do života štyri nové odbory. Učebný odbor "poľnohospodár a poľnohospodárka pre služby na vidieku" pripravoval žiakov na vykonávanie manuálnych i mechanizovaných prác v rastlinnej a živočíšnej výrobe a dievčatá pre rodinu. Študijné odbory "agropodnikateľ" a "podnikanie v poľnohospodárstve" boli určené pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa chceli venovať poľnohospodárskej prvovýrobe, alebo podnikať v poľnohospodárskych službách. Stredné odborné učilište v rokoch 1992 - 1993 otvorilo všetky štyri učebné a študijné odbory.
S úpadkom poľnohospodárstva sa začal strácať aj záujem o poľnohospodárske odbory. Nosnými sa začali stávať učebné odbory z oblasti služieb ako "biochemik", "cukrár" a "mechanik opravár so zameraním na cestné motorové vozidlá". Pre odbory "cukrár", "autoopravár" i "obrábač kovov" otvorili na škole nadstavbové štúdium. V roku 2004 sa zmenil aj názov školy na Stredné odborné učilište a v roku 2008 v súvislosti s novým školským zákonom sa zmenil názov na Strednú odbornú školu v Krupine. Od prvého septembra 2014 sa zmenil názov a adresa školy na Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Krupine.
Začiatkom apríla 2018 začali na škole organizovať mobility pedagogických zamestnancov školy.

Ocenenia, súčasnosť
V novembri 2018 učiteľky ekonomiky z tejto školy Ing. Monika Ungvarská a Ing. Mária Šumichrastová prevzali Čestné uznanie dekana Národohospodárskej Fakulty, Ekonomickej univerzity v Bratislave. Toto ocenenie získali za svoj prínos, zvyšovanie kvality výučby a tiež úspechy, ktoré dosiahli so svojimi žiakmi v ekonomickom vzdelávaní počas pôsobenia v školstve. Ocenením bolo pre nich aj stretnutie s autormi učebníc, s ktorými pracujú vo svojej pedagogickej práci.
V súčasnosti sa žiaci školy vzdelávajú v učebných odboroch autoopravár-mechanik, cukrár, cukrár-kuchár, obrábač kovov, strojný mechanik, potravinárska a strojárska výroba. Vzdelanie si môžu rozšíriť v nadstavbovom štúdiu - podnikanie v remeslách, dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava, potravinárska výroba - cukrárenská a pekárenská výroba, strojárstvo - obrábanie materiálov.
Absolventi základných škôl môžu na škole študovať v študijných odboroch mechanik strojov a zariadení a tiež aj na obchodnej akadémii.
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine je výchovno - vzdelávacím zariadením Banskobystrického samosprávneho kraja.

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?