Loading page...

Harmonogram volieb kandidáta na dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a formulár - návrh na kandidáta na dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023

 

1.10.2018   zverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na kandidátov na dekana NHF EU v Bratislave
9.10. 2018

13:00 – 15:00

Miestnosť 2B50

 

predkladanie návrhov kandidátov na dekana v uzatvorených obálkach volebnej komisii (návrhy sa predkladajú na predpísanom formulári )

 

10.10.2018

12:00 – 14:00

Miestnosť 2B50

 

18.10. 2018

12:00 – 14:00 Miestnosť 2B50

 

doručenie požadovaných podkladov kandidátov na dekana volebnej komisii (v zmysle volebného poriadku článok 3 odsek 3, bod a) až d) 

Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave

22.10. 2018

11:00 – 13:00

Miestnosť 2B50

29.10. 2018  

zverejnenie zoznamu kandidátov na dekana NHF EU v Bratislave na informačnej tabuli AS NHF EU v Bratislave a na úvodnej internetovej stránke NHF EU v Bratislave

22.11.2018

13:00

Spoločenská miestnosť Výučba 1

predvolebné zhromaždenie
30.11.2018

10:00

Miestnosť 1C02

voľby kandidáta na dekana

 

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana NHF

 

Predseda:  prof. Ing. E. Žárska, CSc. (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja)

 

Riadni členovia:        zamestnanecká časť AO NHF

Ing. H. Poláčková, PhD. (Katedra ekonomickej teórie)

Ing. K. Jančovičová-Bognárová, PhD. (Katedra financií)

Ing. K. Morvay, PhD. (Katedra hospodárskej politiky)

                                 študentská časť AO NHF

K. Cvachová

 

Náhradníci:               zamestnanecká časť AO NHF

doc. Ing. P. Arendáš, PhD. (Katedra bankovníctva a medzin. financií)

Ing. M. Novák, PhD. (Katedra ekonomickej teórie)

                                  študentská časť AO NHF

A. Gaherová

Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?