Loading page...

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF v Bratislave týmto v súlade s Článkom 1a Článkom 4 Volebného poriadku NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb:

V súlade s Článkom 4, bodom 7 a bodom 11 budú za členov študentskej časti AS NHF zvolení:

- 1 kandidát, ktorý získa spomedzi kandidátov, ktorísú v akademickom roku 2017/2018 študentmi 1. stupňa štúdia, najväčší počet hlasov

Za kandidáta na člena AS NHF v Bratislave môže byť v súlade s Článkom 2 bod 2 a s článkom 4, bod 2 navrhnutý člen študentskej časti akademickej obce NHF EU v Bratislave iným členom študentskej časti Akademickej obce NHF EU v Bratislave dňa 29.11.2017 v čase 12:30 – 13:30 hod. písomne, Volebnej komisii v kancelárii ŠP NHF (2B57).Návrh kandidáta na člena AS NHF za študentskú časť sa podáva v zalepenej obálke. Súčasťou návrhu sú meno kandidáta, kontaktné údaje a vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou, potvrdený podpisom kandidáta.Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov najmenej 10 kalendárnych dní pred dňom konania volieb (4.12.2017).

Termín volieb stanovuje Volebná komisia na 13.12.2017  v čase 12:30 – 13:30 hod. v kancelárií ŠP NHF 2B57. Voľby členov za študentskú časť AS NHF EU v Bratislave sú priame, s tajným hlasovaním. Hlasovacie právo majú všetci členovia študentskej časti Akademickej obce NHF, ktorí sú študentmi zapísanými na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.

Bratislava 24.11.2017

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?