SIKA, Peter, Assoc. Prof. Dipl. Ing., PhD.

101005 - Department of Social Development and Labour

Associate Professor Deputy for teaching activities
Room 4B.50
Email
Phone +421 2 6729 1450
Office Hours:

LS AR 2020/2021

Pondelok: 10:30 - 12:00

             

Teaching activities:

Vyučované predmety

 • Sociálna politika
 • Sociálne zabezpečenie
 • Teória a prax sociálneho zabezpečenia
 • Bytová politika

 

Gestor predmetov

 • Sociálna politika
 • Bytová politika
Publications:

AAB SIKA, Peter - ANTALOVÁ, Mária - NOVÁKOVÁ, Michaela – PONGRÁCZ, Eva - RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálna politika. Bratislava : EKONÓM, 2018. 354 s. Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-4544-0.

AAB RIEVAJOVÁ, Eva - KAVEC, Ján - KLIMKO, Roman - KORIMOVÁ, Gabriela - MIHÁLY, Géza - NOVÁKOVÁ, Michaela - ORBÁNOVÁ, Darina - PČOLINSKÁ, Lenka - PONGRÁCZ, Eva - PŘÍVARA, Andrej - SIKA, Peter - VELICHOVÁ, Ľudmila - VIDOVÁ, Jarmila. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach. Bratislava : EKONÓM, 2018. 160 s. Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-4552-5.

ADD HUSÁKOVÁ, Mária - RIEVAJOVÁ, Eva - SIKA, Peter - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6, s. 621-640.

ADM SIKA, Peter - KOVÁROVÁ MARTIŠKOVÁ, Alžbeta. Sustainability of the pension system of the Slovak republic in the changed socio-economic conditions. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Security and Sustainability Issue. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2029-7025, September 2016, vol. 6, no. 1, pp. 113-123.

ADM SIKA, Peter - VIDOVÁ, Jarmila. Interrelationship of Migration and Housing in Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Journal of International Studies : Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3483, 2017, vol. 10, no. 3, pp. 91-104 online.

ADE SIKA, Peter. Postavenie starobného dôchodkového sporenia v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 1805-0638, 2017, roč. 6, č. 2, s. 65-69 online.

ADE SIKA, Peter. Vzájomné súvislosti na trhu práce a trhu bývania v kontexte minimálnej mzdy v Slovenskej republike. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 85-89 online.

ADE SIKA, Peter - VIDOVÁ, Jarmila. The Pension System and Its Financing as an Important Part of Public Finances in the Slovak Republic. In International Journal of Economics and Financial Issues. - Turkey : EconJournal. ISSN 2146-4138, 2018, vol. 8, no. 5, pp. 45-51.

ADF SIKA, Peter. Vývoj vybraných aspektov bytovej politiky. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 1, s. 89-99 online.

ADF VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. The Role of the real estate market in the Slovak Republic with emphasis of human resource development. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 1, s. 39-46.

ADF VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. Unified social space as a result of integration processes in Europe. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 2, s. 6-14.

ADF VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. The Impact of Business Education of the Strength of Migration Flows. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 2, s. 44-53 online.

AED SIKA, Peter. Stavebníctvo ako významný pilier hospodárstva Slovenskej republiky. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 70-78 CD-ROM.

AFC SIKA, Peter. The Relationship of the minimum wage and unemployment in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Economic and social development - the legal challenges of modern world. International scientific conference. Economic and social development - the legal challenges of modern world : 16th international scientific conference : Split, 1-2 September 2016 : Book of proceedings. - Varazdin : Varazdin Development and entrepreneurship agency, 2016. ISSN 1849-7535, p. 587-596.

AFC SIKA, Peter. Education as a prerequisite for employment of graduates in the labor market. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 447-454.

AFC SIKA, Peter. The Role of the building industry in the economy of the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In European entrepreneurship forum 2016 : economic growth and economic policy. International conference. European entrepreneurship forum 2016 : economic growth and economic policy : proceedings of the 10th international conference : NEWTON College, Prague, November 4th, 2016. - Praha : NEWTON Books, 2017. ISBN 978-80-87325-10-0, pp. 108-116 online.

AFC SIKA, Peter. The Position of retirement pension savings in the pension system of the Slovak republic. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 309-316 online.

Research activities:

Oblasti výskumu

 • sociálna politika, sociálne zabezpečenie, trh práce, bytová politika

 

Riešené projekty

 • Vedúci projektu: „Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily“. VEGA 1/0002/16.

 

Účasť v projektoch:

 • projekt Ekonomickej univerzity v Bratislave: Komparácia regionálnej politiky trhu práce na príklade vybraných regiónov ČR, Poľska a Slovenskej republiky (0040/00)
  vedúci projektu: doc. Ing. Vojtech Stanek, CSc.
  doba riešenia: 2000
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt Ekonomickej univerzity v Bratislave: Desať rokov samostatného vývoja systému sociálnej ochrany obyvateľstva ČR a SR z pohľadu zapojenia sa do európskych štruktúr (15001/03)
  vedúci projektu: doc. Ing. Vojtech Stanek, CSc.
  doba riešenia: 2003
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt Phare 2002 SR 2002/000.610: Strategické akčné plány zamestnanosti a budovanie partnerstva pre rozvoj ľudských zdrojov (Trenčiansky samosprávny kraj)
  vedúci projektu:
  doba riešenia: 2004 - 2005
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Ekonomika bývania v sociálno-ekonomickom rozvoji (4/04)
  vedúci projektu: Ing. Peter Sika, PhD.
  doba riešenia: 2004
  pozícia: zodpovedný riešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/2537/05: Transformácia ekonomiky a jej odraz v prežívaní životnej úrovne
  vedúci projektu: Ing. Peter Sika, PhD.
  doba riešenia: 2005 - 2007
  pozícia: zodpovedný riešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0414/09: Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike
  vedúci projektu: prof. Ing. Vojtech Stanek, CSc.
  doba riešenia: 2009 - 2011
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0330/11: Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike
  vedúci projektu: Ing. Silvia Šipikalová, PhD.
  doba riešenia: 2011 - 2013
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ OP VaV - ITMS 26240120032: Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí
  vedúci projektu:
  doba riešenia: 2011 - 2013
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0103/12: Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien
  vedúci projektu: prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
  doba riešenia: 2012 - 2015
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0216/14: Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy
  vedúci projektu: doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.
  doba riešenia: 2014 - 2016
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0002/16: Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily
  vedúci projektu: doc. Ing. Peter Sika, PhD.
  doba riešenia: 2016 - 2018
  pozícia: zodpovedný riešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0001/16: Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti
  vedúci projektu: prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
  doba riešenia: 2016 - 2019
  pozícia: spoluriešiteľ
 • projekt MŠ VEGA č. 1/0251/19 : Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky
  vedúci projektu: doc. Ing. Peter Sika, PhD.
  doba riešenia: 2019 - 2022
  pozícia: zodpovedný riešiteľ
Further information:

Jazyky

 • Anglický jazyk

 

Činnosti a aktivity:

 • Člen redakčnej rady recenzovaného vedeckého on-line časopisu "Revue sociálno-ekonomického rozvoja"