PŘÍVARA, Andrej, Dipl. Ing., PhD.

101005 - Department of Social Development and Labour

Assistant Professor
Room 4B.03
Email
Phone +421 2 6729 1403
Office Hours:

LS AR 2020/2021

Pondelok: 12:30 - 14:00

Teaching activities:

Vyučované predmety

 • Manažment znalostí a organizačné správanie
 • Európske sociálne systémy
 • Selected issues of EU social policy
 • Psychologie sociale
 • Introduction à la sociologie
 • Vente active - Technique de vente

 

Gestor predmetov

 • Selected problems of EU social policy
 • Manažment znalostí a organizačné správanie
Publications:
 1. La Responsabilité sociale de ľentreprise comme interface entreprise/société / Magdaléna Přívarová, Andrej Přívara. - ITMS 26240120032, VEGA 1/0103/12. In Ľ Entrepreneur face aux politiques publiques européennes : travaux
  scientifique du Réseau PGV, conférence internationale de Lisbonne, 13-14 septembre 2012. - Lisboa : PGV/ISLA Campus Lisboa, 2012. - ISBN 978-989-95523-2-6. - S. 260-270.
 2. ADF Nezamestnanosť a politika flexiistoty na francúzskom trhu práce / Eva Rievajová, Andrej Přívara. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = scientific journal of the University
  of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. - ISSN 0323-262X. - Roč. 41, č. 2 (2012), s. 148-159.
 3. ADF Aktuálne problémy španielského trhu práce a politika flexiistoty / Andrej Přívara. - VEGA 1/0103/12. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. - ISSN 1336-1732. - Roč. 5, č. 2 (Jún 2012), s. 60-70.
 4. AFD Analýza situácie imigrantov na trhoch práce v krajinách V4. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 391-396 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
Research activities:

Oblasti výskumu

 • trh práce, politika flexiistoty

 

Projekty

 • VEGA projekt 1/0001/16 Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti (2016-2019)
 • VEGA projekt 1/0287/19 Integrácia migrantov v krajinách Európskej únie z pohľadu migračných politík (2019-2021)     
 • Horizont 2020 MigrAtion Governance and asYlum Crises (skratka MAGYC), 2018-2021.
Further information:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk,
 • Španielský jazyk,
 • Francúzsky jazyk