Externí spolupracovníci

Bajtošová Zuzana, Mgr. - 365. bank, a. s. 

Bednárik Rastislav; doc., Ing., CSc. - Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava

Boda Gyorgy, assoc. Prof. - Corvinus University, Budapešť

Ďurecová Michaela, Mgr. - 365. bank, a. s. 

Fekete Richard, Mgr. - Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Fričová Veronika; Ing., PhD., CFSA - ČSOB Poisťovňa, a. s. 

Gešková Barbora, Mgr. - SAKo

Gorelová Natália, Ing. - VÚB, a. s. 

Harsová Tatiana, Mgr. - MPRV SR

Hlaváčová Simona, - Baterkáreň 

Hrabovská Natália, Mgr. - Grafton Slovakia, s. r. o. 

Hejdová Zuzana, Bc. - Grafton Slovakia, s. r. o. 

Hero Ján, Ing. - splnomocnenec Úradu vlády SR pre rómske komunity

Hrnčiar Michal; Ing., PhD. - Trexima Bratislava

Hrošová Romana, Bc. - 365. bank, a. s. 

Igliarová Božena; doc., PhDr., Ing., PhD. - VŠZaSP Bratislava

Ivančíková Ľudmila, PhDr. - generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie, Štatistický úrad SR

Kavec Ján, Ing., PhD. - Trexima Bratislava

Knapová Nikola, Mgr. - 365. bank, a. s. 

Korbélyiová Lucia - PWC Slovensko, s. r. o. 

Krebs Vojtěch, prof. Ing. PhD. - VŠE Praha

Lorencová Dominika, Mgr. - SAŽP

Lednárová Dítětová Lucia, PaedDr. - Trexima Bratislava

Mercová Veronika, Mgr. - 365. bank, a. s. 

Mészáros Peter, M. A. - IA MPSVR SR

Mihály Géza, Ing. CSc. - Trexima Bratislava

Mudroňová Michaela, Mgr. - Človek v ohrození

Ondrejovičová Silvia, Mgr. - 365. bank, a. s. 

Polakovičová Kolesárová Jana, Ing. -  generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, MPSVaR SR

Rášová Denisa, Ing. - Circular Slovakia

Reháková Jana - Baterkáreň 

Skruteková Lucia, Ing. - 365. bank, a. s.

Slováková Lucia, Mgr. - 365. bank, a. s. 

Šimek Milan; doc., RNDr., PhD. - Vysoká škola baňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Širocká Veronika, Mgr. - Grafton Slovakia, s. r. o. 

Uhlerová Monika; PhDr., PhD. - prezidentka KOZ SR

Ujváriová Ingrid, Ing. - riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky, MPSVaR SR

Vassová Adriana, Ing. - daňová poradkyňa 

Virličová Michaela, Ing. - VÚB, a. s.