Loading page...

Podpisovanie licenčných zmlúv študentom ŠP Ekonómia a právo zabezpečuje PRODEKANKA PRE VZDELÁVANIE ING. JANA KUŠNÍROVÁ, PhD., v dňoch: 29.4 - 30.4.2019 a 2.5.2019, 6.5. – 7.5.2019.

Nasledujúce formuláre slúžia na prihlásenie sa študentov 1., 2. a 3. ročníka všetkých fakúlt na opravný termín z Ekonomickej teórie 1 a z Mikroekonómie 2 (len 2. stupeň NHF), ktorý sa uskutoční v skúškovom období LS 2018/2019.

Pozývame vás na ďalší z výskumných seminárov Katedry ekonomickej teórie, ktorý sa uskutoční v rámci Týždňa vedy v stredu 8. novembra 2017 o 13:30 hod. v Spoločenskej miestnosti NHF.

Pozvanie prijal Mgr. Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý vystúpi s témou Fiškálna udržateľnosť a budúcnosť eurozóny

Pozvánka

 

V rámci výsledkov riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu organizovala v decembri 2016 Katedra ekonomickej teórie výskumný seminár na tému Trh práce a migrácia mladých ľudí.

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?